واردات کالاهای مناطق آزاد

اجازه واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق موضوع بند “‌د” تبصره (۲۵) قانون برنامه‌ دوم توسعه…. به داخل کشور.

ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی

امور گمرکی ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهای مستقل ـ صنایع ـ مناطق آزاد و ویژه ـ واردات و صادرات

‌هیأت وزیرات در جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۱۴ بنابه پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت و به استناد ماده (۱۴) قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تصویب نمود :

۱ـ واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق موضوع بند (‌د) تبصره (۲۵) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته، به قیمت کل کالای تولیدی، بدون‌ هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیر مجاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد.

۲ـ تعیین حداقل و حداکثر ظرفیت هر یک از واحدهای تولیدی در مناطق یاد شده با در نظر گرفتن عملیات پردازش به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و گمرک می‌باشد.

۳ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت سقف مجاز واردات کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی گمرک ایران موظف است ثبت عملیات و تعیین ارزش کالاهای‌ورودی به مناطق مذکور را محاسبه و نظارت نماید.

‌مقررات صدور و ورود کالا از مناطق مذکور بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید ستاد اقتصادی دولت مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۴ با حضور نماینده دبیرخانه‌شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود.
‌این متن جایگزین تصویبنامه شماره .۵۲۱۷۳ ت ۱۶۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۰۴ می‌شود.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
تاریخ تصویب : ۱۳۷۷/۱۱/۱۴
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران