نظريه نماينده سازمان جنگلها

نظريه شماره ۲۰۱۴/۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۳/۰۸

«نظريه نمايندگان سازمان جنگل‌ها و مراتع در هيأت‌هاي رسيدگي به موضوع اين قانون (قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲) نظريه شخصي آنان بوده و در صورت مثبت بودن آن، سازمان متبوع حق اعتراض دارد.»

سؤال : آيا با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلاقي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفظ و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۹، چنانچه رأي صادره از هيأت اين ماده به زيان سازمان جنگل‌ها و مراتع باشد آيا اين سازمان مي‌‌تواند نسبت به رأي صادره اعتراض نمايد يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه

نظرات ارائه شده توسط نمايندگان در کميسيون‌ها از جمله هيأت موضوع (قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگل‌‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲) نظرات شخصي آنان بوده و اصل بر اين است که اين نمايندگان از استقلال رأي برخوردارند لذا در صورتي که نماينده‌اي در هيأت به پرونده‌اي رأي مثبت داده باشد.
اين رأي مانع از آن نخواهد بود که در مواردي که قانون اجازه مي‌دهد، اداره متبوع نماينده بتواند نسبت به رأي صادره اعتراض نمايد. بديهي است وارد بودن اعتراض موکول به رسيدگي مرجع تجديدنظر خواهد بود.