تخلف از قانون حفظ کاربري

نظريه شماره ۸۴۹۸/۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۳

«در مورد محکوميت متهم به تخلف از قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها علاوه بر جزاي نقدي به پرداخت عوارض نيز رأي داده مي‌شود و نياز به تقديم دادخواست نيست.»

سؤال : در مواردي که صاحبان اراضي و باغ‌ها مشمول قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۲۱ از مقررات اين قانون تخلف مي‌نمايد آيا صدور حکم به پرداخت عوارض نياز به تقديم دادخواست دارد؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با عنايت به ماده ۳ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۲۱ پس از تقاضاي رسيدگي و صدور حکم، دادگاه ضمن اصدار حکم محکوميت متهم به پرداخت جزاي نقدي وي را به پرداخت عوارض هم ملزم مي‌کند و لذا براي مطالبه عوارض نيازي به تقديم دادخواست نمي‌باشد.