معادن در اراضي موقوفه

نظريه شماره ۳۱۵۹/۷ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۶

«محل معادن که در اراضي موقوفه باشد جزو انفال نيست.»

معادن در اراضي موقوفه :

سؤال : در يک ملک موقوفه معدن سنگ و شن و ماسه و خاک رس کشف شده و اداره اوقاف و امور خيريه مبادرت به مزايده و واگذاري آن به عنوان اجاره نموده است.

اداره کل معادن و فلزات با طرح اين موضوع که اولاً انجام هرگونه استفاده از معدن موکول به صدور پروانه است و ثانياً معادن جزو انفال است و اجاره دادن آن بايد از طرف اداره کل معادن و فلزات به عمل آيد، اعتراض نموده، درخصوص مورد تکليف چيست؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه :
معادن در اراضي موقوفه :
نظر به اينکه معادن سنگ و شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضي موقوفه عام مي‌باشد و اين اراضي جزء انفال نيست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است.