تخریب بنا روی ديوار مشترک

«حکم صادره در مورد قلع و قمع بناي احداثي بر روي ديوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجراء مي‌شود.»

نظريه شماره ۱۰۴۸۳/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱

«حکم صادره در مورد قلع و قمع بناي احداثي بر روي ديوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجراء مي‌شود.»

سؤال: در مورد ديوار مشترک بين دو نفر که يکي از مالکين تمام ديوار را متصرف شده و روي آن احداث بنا شده است مالک ديگر درخواست خلع يد و قمع بنا نموده و حکم به نفع خواهان صادر شده است، در مرحله اجراي حکم بنا به نظريه کارشناس خراب کردن يا تراشيدن ديوار به ميزان سهمي خواهان موجب تزلزل و خراب شدن کليه ديوار مي‌گردد و لذا اجراي احکام حکم متعسر شده است

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
چنانچه مورد از مصاديق ماده واحده لايحه قانوني راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب باشد مي‌توان با جلب نظر کارشناس و با تعيين بالاترين قيمت از خلع يد و قلع بنا خودداري نمود.
چنانچه از مصاديق اين قانون نباشد چاره‌اي جز اجراي احکام وجود ندارد مگر اينکه محکوم له از اجراي آن منصرف شود.
توجه به مقررات قانوني تکليف چيست؟