تخليه مورد اجاره مشاعی

«تخليه مورد اجاره مشاعي مشمول ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني نيست.»

نظريه شماره ۵۶۴۹/۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۹

«تخليه مورد اجاره مشاعي مشمول ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني نيست.»

سؤال : چنانچه حکم تخليه مورد اجاره به صورت مشاع صادر شود آيا با توجه به مقررات ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني مي‌توان از شش دانگ مورد اجاره به نفع محکوم‌له از محکوم‌عليه خلع يد کرد يا خير؟

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
خلع يد از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجراي احکام مدني بلامانع است لکن در مورد تخليه مورد اجاره موضوع فرق مي‌کند زيرا در اين گونه موارد حکم تخليه مشاعي بر اساس ماده مذکور مستلزم تخليه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به اين امر موجبات تضييع حق مستأجر يا مستأجرين ديگر را که دعوي نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم مي‌آورد.
علي‌هذا با بقاي رابطه استيجاري در مورد آنها اجراي حکم تخليه در مورد کل شش دانگ موجه و قانوني نخواهد بود و بنابراين در صورت صدور حکم تخليه به صورت مشاعي، اجراي احکام فقط بايد نسبت به سهمي که حکم تخليه صادر شده اقدام نمايد.