تعیین جداول آیین‌نامه‌ها

شماره ۳۱۸۶۷/ت۳۲۶۴۶هـ ۱۳۸۶/۰۳/۱۹

تعیین جداول آیین‌نامه‌های اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۴) و ماده (۱۳۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت صنایع و معادن.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۶۸۳ـ۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند «ج» ماده (۱۰۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۷۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود :

جداول آیین‌نامه‌های اجرایی بند «ج» ماده (۱۰۴) و ماده (۱۳۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مواد (۷۱) و (۲۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۹۵۸۱/ت۲۳۸۰۶هـ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ و شماره ۲۷۹۴۱/ت۳۳۴۰۵هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۸ به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

جدول۱ : آب

ردیف عوامل آلاینده حد مجاز تخلیه mg/lit ضریب ریالی ملاحظات

به آبهای سطحی به آبهای زیرزمینی مصرف کشاورزی

۱-نقره ۱ ۱/۰ ۱/۰ ۶۰

۲-آلومینیوم ۵ ۵ ۵ ۳

۳-آرسنیک ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۶

۴-بور ۲ ۱ ۱ ۴

۵-باریوم ۵ ۱ ۱ ۳

۶-بریلیوم ۱/۰ ۱ ۵/۰ ۶

۷-کلسیم ۷۵ ــ ــ ۱

۸-کادمیوم ۱/۰ ۱/۰ ۰۵/۰ ۱۲

۹-کلرآزاد ۱ ۱ ۲/۰ ۱۰

۱۰-کلراید ۶۰۰

(تبصره ۱) ۶۰۰

(تبصره ۲) ۶۰۰ ۱۰ مازاد بر تبصره ۱ و ۲

۱۱-فرمآلدئید ۱ ۱ ۱ ۳۰

۱۲فنل ۱ آثار ۱ ۴۰

۱۳سیانور ۵/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۵۰

ردیف عوامل آلاینده حد مجاز تخلیه mg/lit ضریب ریالی ملاحظات به آبهای سطحی به آبهای زیرزمینی مصرف کشاورزی.

۱۴-کبالت ۱ ۱ ۰۵/۰ ۶۰

۱۵-کروم (۶) ۵/۰ ۱ ۱ ۳۰

۱۶-کروم (۳) ۲ ۲ ۲ ۱۵

۱۷-مس ۱ ۱ ۲/۰ ۶

۱۸-فلوراید ۵/۲ ۲ ۲ ۲

۱۹-آهن ۳ ۳ ۳ ۲

۲۰-جیوه آثار آثار آثار ۶۰

۲۱-لیتیم ۵/۲ ۵/۲ ۵/۲ ۲

۲۲-منیزیوم ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲

۲۳-منگنز ۱ ۱ ۱ ۶

۲۴-مولیبدن ۰۱/۰ ۰۱/۰ ۰۱/۰ ۶/۰

۲۵-نیکل ۲ ۲ ۲ ۱۲۰

۲۶-آمونیوم ۵/۲ ۱ ــ ۵

۲۷-نیتریت ۱۰ ۱۰ ــ ۱۰

۲۸-نیترات ۵۰ ۱۰ ــ ۵

۲۹-فسفات ۱ ۶ ــ ۱/۰

۳۰-سرب ۱ ۱ ۱ ۶۰

۳۱-سلنیوم ۱ ۱/۰ ۱/۰ ۶۰

۳۲سولفید ۳ ۳ ۳ ۵

۳۳-سولفیت ۱ ۱ ۱ ۶

۳۴-سولفات ۴۰۰

(تبصره ۱) ۴۰۰

(تبصره ۲) ۵۰۰ ۱۰ مازاد بر تبصره ۱ و ۲

۳۵-وانادیم ۱/۰ ۱/۰ ۱/۰ ۶

۳۶-روی ۲ ۲ ۲ ۲

۳۷-مواد چربی و نفتی ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱

۳۸-دترجنت ۵/۱ ۵/۰ ۵/۰ ۲۲

۳۹-BOD5 50 50 100 10 نمونه‌برداری لحظه‌ای

۴۰-COD 100 100 200 7 نمونه‌برداری لحظه‌ای

۴۱-اکسیژن محلول (DO) 2 ــ ۲ ۱۰۰ کاهش

۴۲-مجموع مواد جامد محلول (TDS) (تبصره ۱) (تبصره ۲) ــ ۲

۴۳-مجموع مواد جامد معلق (TSS) 60 ــ ۱۰۰ ۶ نمونه‌برداری لحظه‌ای

۴۴-مواد قابل ته‌نشینی (SS) 0 ــ ــ ــ

۴۵-PH 5/8 ـ ۵/۶ ۹ ـ ۵ ۵/۸ ـ ۶ ۱۰۰۰ هر درجه کاهش یا افزایش نسبت به حد مجاز در مترمکعب

۴۶-مواد رادیواکتیو ۰ ۰ ۰ ۱۰۰۰

۴۷-کدورت (NTU) 50 ــ ۵۰ ۵/۲ NTU هر واحد اختلاف

۴۸-رنگ (TCU) 75 75 75 300 TCU هر واحد اختلاف

۴۹-درجه حرارت (? C) (تبصره ۳) ــ ــ ۱۰۰۰ هر ۳ درجه کاهش یا افزایش در فاصله ۲۰۰ متری از محل ورود.

۵۰-کلیفرم گوارشی ml 1000/2000 ml 1000/4000 ml 1000/4000 10 به ازاء هر میلیون عدد باکتری در متر مکعب.

۵۱-کل کلیفرم Ml

۱۰۰۰/۱۰۰۰۰ ml 1000/10000 ml 1000/10000 10 به ازاء هر میلیون عدد باکتری در متر مکعب.

۵۲-تخم انگلهای کرمی (کرم نماتود) ــ ۰ (تبصره۴) ۱۰ به ازاء هر ۱۰ عدد مازاد در هر متر مکعب.

تبصره یک : تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهدبود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ۲۰۰ متری بیش از ۱۰ درصد افزایش ندهد.
تبصره دو : تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهدبود که افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ۱۰ درصد نباشد.
تبصره سه : درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از ۳ درجه سانتیگراد در شعاع ۲۰۰ متری محل ورود آن، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد.
تبصره چهار : تعداد تخم انگل (نماتود) در فاضلاب تصفیه شده شهری، در صورت استفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می‌گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد.
جدول ۴ : هوا
ردیف عوامل آلاینده نوع واحد صنایع آلاینده واحد حد مجاز تخلیه × ضریب ریالی
ملاحظات (تعاریف شماره در پیوست ۲)
درجه ۱ درجه ۲
۱ CO پالایشگاه سیستم احیای کاتالیزور PPM 1/0 1/0 10 2
دستگاههای غیرمستقیم انتقال حرارت نیروگاههای پالایشگاهها PPM 150 150 9/0 4
کارخانه ذوب آهن کوره بلند ـ کوره اصلی اکسیژن ـ کوره قوس‌الکتریکی PPM 435 435 5
۱ قوس الکتریکی برای تهیه آلیاژهای آهن که در آنها الکترودها در یک پایه قرار دارند.
فلز سلیسیم، فروسیلیکون، آلیاژ کلسیم سیلیکون با سیلیکومنگنز، زیرکونیوم، آلیاژها سیلیکومنگنز، آلیاژ نقره و آهن و آلیاژ فروکرم با کربن زیاد، چارچ کرم، فرومنگنز، استاندارد فرومنگنز، سیلیکون کاربید PPM 500 500 5 2 سایر واحدهای صنعتی هر روند تولیدی PPM 304 435 4/0 21
SO2 2 دستگاههای غیرمستقیم انتقال حرارت نیروگاهها ـ پالایشگاهها PPM 800 800 2 4
کارخانه ذوب اولیه مس کوره‌ها گداز، سرخ‌کننده‌ها، تبدیل‌کننده‌های مس با کلوتورهای مس PPM 800 800 2 5
کارخانه ذوب اولیه روی واحد سرخ کردن روی PPM 800 800 2 5
کارخانه تهیه گوگرد ــــــــــــ PPM 800 800 2 2
کارخانه ذوب اولیه سرب ماشین کلوخه‌سازی، کوره گداز الکتریکی و یا تبدیل کننده  ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱ ۸ PPM
کارخانه تهیه اسید سولفوریک به روش تماسی یا کارخانه تهیه اولوم سوختن گوگرد، سوختن هیدروژن سولفوره، سوختن اسیدالکینه شده و سوختن سولفورهای آلی PPM 380 456 1

کارخانه کاغذسازی روند سولفیت در تهیه سلولز تهیه کاغذ kg/Ton 5/4 15 1 ـ

کارخانه آجرسازی و سایر کارخانجات مشتقات خاک رس دی‌اکسید گوگرد خروجی (دودکش) PPM
۸۰۰ ۸۰۰ ۵/۰ ۲
سایر واحدهای صنعتی هر روند تولیدی PPM 800 800 5/0 21
NOx 3 دستگاههای غیرمستقیم انتقال حرارت نیروگاهها ـ پالایشگاهها PPM 350 350 8 4
کارخانه تهیه اسیدنیتریک واحد تهیه اسید نیتریک PPM 350 500 5 ـ
H2S 4 کارخانه تهیه گوگرد ــــــــــــ PPM 20 30 16 8
کارخانه ذوب آهن کارخانه تهیه کک PPM 180 360 5 1
سایر واحدهای صنعتی هر روند تولیدی PPM 2/7 18 2 21
NH3 5 کارخانه تهیه آمونیاک کارخانه آمونیاک PPM 50 100 13 ـ
کارخانه‌های تهیه کربنات و بی‌کربنات دوسود ــــــــــــ Kg/ton 5 5 9/0 17
HCN 6 کارخانه تهیه اسید سیانیدریک تهیه اسید سیانیدریک PPM 8 10 20 ـ
Hf 7 کارخانه شیشه‌سازی و سایر کارخانجات که فلوئور یا مشتقات آن به هوا تخلیه می‌شود. تهیه شیشه PPM 6/36 8/48 16 2
F2 8 کارخانه احیا اولیه آلومینیوم محل استقرار ظروف الکترولیت کارخانه تهیه آند PPM 4/6 16 18 2

کارخانه تهیه اسید سوپر فسفات به روش توده کردن مخلوط‌کننده‌ها، حل‌کننده‌هایی که در آنها واکنش نیز انجام می‌گیرد. سایر حل‌کننده‌ها، ذخیره‌کننده‌های سوپر فسفات که در آن واکنش انجام می‌گیرد. gr/ton

تولید ۱۰۰ ۱۵۰ ۲ ۱۲
کارخانه تهیه سوپرفسفات به روش دانه‌ای رآکتورها، دانه‌کننده‌ها، خشک‌کننده‌ها، سردکننده‌ها، غربال‌کننده‌ها و آسیاب‌کننده‌ها gr/ton
تولید ۱۰۰ ۱۵۰ ۲ ۱۲
مخازن ذخیره سوپر فسفات دانه‌ای توده‌های محصول (جمع‌شده رویهم) الواتورها، منتقل کننده‌ها، غربالها و آسیابها gr/ton
تولید ۵/۰ ۷۵/۰ ۲ ۱۲
کارخانه اسیدفسفریک به روش تر رآکتورها، صافیها، تانک ذخیره اسیدفسفریک رقیق، دستگاه تقلیل‌کننده اسید فسفریک رقیق، تانک ذخیره اسید فلوئور سیاسیلیک و تانکهای تصفیه gr/ton
تولید ۱۰ ۲۵ ۹ ۱۲
کارخانه تهیه اسید سوپرفسفریک ذخیره‌کننده‌ها، تانکهای سردکننده محصول و دستگاههای تغلیظ‌کننده gr/ton
تولید ۵ ۱۰ ۱۰ ۱۲
کارخانه تهیه فسفات دی‌آمونیم رآکتورها، دانه‌کننده‌ها، خشک‌کننده‌ها، سردکننده‌ها، غربال‌کننده‌ها و آسیاب کننده‌ها gr/ton
تولید ۳۰ ۵۰ ۶ ۱۲
کارخانه آجرسازی و سایر کارخانجات مشتقات خاک و رس کوره پخت (فلوئور و خروجی از کوره پخت) PPM 10 25 9 2
کارخانه تهیه سرامیک کوره پخت PPM 4/6 16 9 2
سایر واحدهای صنعتی هر روند تولیدی PPM 4/6 16 9/0 21
S2C 9 کارخانه تولید سولفورکربن تهیه سولفور کربن (سولفورکربن، اسید سولفوریک، اکسی سولفورکربن) و هر منبع ثابت دیگر PPM 100 110 10 14
HCL 10 کارخانه تهیه پی،وی،سی تهیه پی،وی،سی PPM 67 201 3 2
کارخانه تهیه کلرور روی تهیه کلرور روی PPM 67 201 3 2
کارخانه تهیه کلرورنیکل تهیه کلرورنیکل PPM 67 201 3 2
کارخانه تهیه آلفا کلروپروپین تهیه اسید آلفا کلروپروپین PPM 67 201 3 2
دستگاههای انتقال و پراکنده اسیدکلریدریک و کارخانه شیمیایی نظیر آن دستگاههای پرکننده اسید کلریدریک PPM 67 201 3 2
کارخانه تهیه اسید کلریدریک تهیه اسیدکلریدریک PPM 67 201 3 2
کارخانه تهیه کلرورفریک تهیه کلرورفریک PPM 67 201 3 2
ردیف عوامل آلاینده نوع واحد صنایع آلاینده واحد حد مجاز تخلیه × ضریب ریالی
ملاحظات (تعاریف شماره در پیوست ۲)
درجه ۱ درجه۲
۱۱ ذرات پالایشگاه سیستم احیای کاتالیزور Mg/m3 150 350 06/0 2
دستگاههای غیرمستقیم انتقال حرارت نیروگاهها ـ پالایشگاهها Mg/m3 150 350 8 4
کارخانه ذوب آهن کوره بلند Mg/m3 100 250 9 1
کوره اصلی اکسیژن Mg/m3 50 150 10 1
کوره قوس الکتریکی Mg/m3 100 150 9 1
کوره بوته باز Mg/m3 100 300 8 1
قوس الکتریکی برای تهیه آلیاژهای آهن که در آنها الکترودها در یک پایه قرار دارند.
فلز سیلسیم، فروسیلیکون، آلیاژ کلسیم، سیلیکون یا سیلیکو منگنز زیرکونیوم ۴۵/۰ ۱ ۸/۰ ۲ µWH/kg
 
آلیاژ سیلیکو منگنز، آلیاژ نقره و آهن و آلیاژ فروکرم با کربن زیاد µWH/kg 23/0 5/0 7/0 2

چارچ کرم، فرو منگنز، استاندارد فرومنگنز، سیلیکون کاربید µWH/kg 23/0 5/0 7/0 2

عملیات زدودن مواد زاید عملیات زدودن مواد زاید از روی قطعات فولادی به وسیله شعله اکسیژن Mg/m3 50 150 08/0 2

کارخانه ذوب اولیه مس خنک‌کننده‌های مس Mg/m3 50 150 10 5

کارخانه ذوب اولیه روی واحد کلوخه‌سازی (ماشین کلوخه‌سازی) Mg/m3 50 150 10 ـ کارخانه احیای مواد اولیه آلومینیم محل استقرار ظروف الکترولیت کارخانه تهیه آند Mg/m3 75 150 08/0 2

کارخانه ذوب اولیه سرب کوره بلند، کوره روربر و ماشین کلوخه‌سازی  ۲ Mg/m3 50 150 10

کارخانه تولید برنج یا شمش برنز کوره‌های روربر،کوره‌های الکتریکی و بلند مقعری  /m3 50 150 08/0 7 Mg

کارخانه کاغذسازی روند سولفیت در تهیه سلولز تهیه کاغذ Mg/m3 150 250 20 2

کارخانه تهیه دوده فیلتر گاز مرطوب Mg/m3 60 60 14 2

کارخانه تهیه دوده برج شستشوی کارخانه کوره‌ها Mg/m3 50 50 15 2

کارخانه تهیه دوده بعد سوزها Mg/m3 40 40 16 2

کارخانه تهیه دوده کوره‌ها Mg/m3 50 50 15 2

کارخانه آجرسازی و سایر کارخانجات مشتقات خاک رس ذرات خروجی از تهیه آجر  ۴ ۲  ۲۵۰ Mg/m3 100

کارخانه تهیه اسیدسولفوریک به روش تماسی یا کارخانه تهیه اولوم سوختن مرکاپتانها و سوختن لجن اسید Mg/m3 40 75 9 ـ کارخانه تهیه سیمان کوره پخت MG/M3 100 150 9 18

کارخانه تهیه سیمان آسیاب‌کننده، نرم‌کننده و خردکننده MG/M3 100 150 9 ـ ریخته‌گریها کوره‌های مقعر، القاء الکتریکی و قوس الکتریکی MG/M3 100 250 14 2

کارخانه کاغذسازی روند سولفات (کرافت) در تهیه سلولز کوره بازیافت ۲ ۲۰ MG/M3 150 250

کارخانه کاغذسازی روند سولفات (کرافت) در تهیه سلولز گل گوگرد احیاء شده ( تمام ترکیبات گوگردی احیاء‌ شده نظیر اسید سولفوریک، متیل مرکاپتان، دی‌متیل سولفورو، دی‌متیل دی‌سولفور و غیره برحسب اسید سولفوریک Mg/m3 5 10 20 2

کارخانه تهیه ذغال سنگ خشک کننده‌های حرارتی Mg/m3 75 150 10 2

کارخانه تهیه ذغال سنگ وسایل تمیزکننده ذغال بوسیله هوای فشرده Mg/m3 40 100 10 2

کارخانه تهیه ذغال سنگ وسایل حمل و نقل شکننده‌ها، خردکننده‌ها، غربال‌کننده‌ها، مخازن ذخیره ذغال سنگ، نقاط نقل و انتقال ذغال‌سنگ و مراحل آبگیری ذغال سنگ ۴۰ ۱۰۰ ۱۰ ـ Mg/m3

کارخانه تهیه سرامیک کوره پخت Mg/m3 200 300 8 2

کارخانه آزبست تهیه آزبست Fibre/cm3 10 10 19 2

کارخانه تهیه گچ مراحل مختلف تهیه گچ Mg/m3 250 600 4 ــ کارخانه تهیه آسفالت کوره‌های خشک کننده، الواتورها، غربالها، مخازن ذخیره آسفالت، قیفها، مخلوط‌ کننده‌های آسفالت، مخازن ذخیره مواد معدنی آسفالت و مواد اولیه، وسایل و دستگاه‌های هدایت‌کننده گرد و غبار به وسایل کنترل‌کننده ۲ Mg/m3 100 250 3

تصفیه و ذوب‌کننده‌های ثانویه سرب کوره‌های بلند (مقعری) و روربر و پات ۱۵۰ ۰۸/۰ ۲ Mg/m3 50

کارخانه تهیه آهک کوره آسیاب خردکننده، دستگاه‌های آبدیده کردن آهک، نقل و انتقال آهک و بارگیری آهک Mg/m3 100 250 4 2

عملیات تهیه ماسه و قالب‌سازی کارخانجات ریخته‌گری تهیه ماسه و تهیه قالب، شکستن قالب Mg/m3 150 150 10 ــ زباله‌سوز معمولی (شهری و صنعتی) بیش از ۲۵ تن در شبانه‌روز از دودکش دستگاه زباله‌سوز Mg/m3 150 250 9 ــ سایر واحدهای صنعتی هر روند تولیدی Mg/m3 100 250 08/0 21

هیدروکربورهای گروه اول ـــــــــــــــــــ Mg/m3 ــ ۲۰ ۱۹ ــ هیدروکربورهای گروه دوم ـــــــــــــــــــ Mg/m3 ــ ۱۵۰ ۱۰ ــ هیدروکربورهای گروه سوم ـــــــــــــــــــ Mg/m3 ــ ۳۰۰ ۸ ــ

• استانداردهای درجه یک در مورد کارخانه‌ها و کارگاه‌های جدید و همچنین کارخانه‌ها و کارگاههای موجود که محل آنها با ضوابط استقرار موضوع ماده (۱۲) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴/۰۲/۰۳ مغایرت داشته باشد اعمال می‌شود.
• استانداردهای درجه ۲ برای کارخانه‌ها و کارگاههای موجود که محل آنها با ضوابط استقرار فوق‌الذکر مغایرتی ندارد، ملاک عمل خواهدبود.
جدول شماره ۷ : طبقه‌بندی مواد زائد
گروه کد بین‌المللی نوع مواد زائد شاخص آلایندگی واحد ضریب ریالی × ۱۰۰۰
۱ Y10 مواد و اشیای حاوی یا آلوده به بی‌فنیل‌های چندکلره (pcbs) ترفینلهای چندکلره (pcts) و یا بی‌فنیلهای چند برمه (PBBs) وزن PCB-PBB-PCT kg 10000

Y43 ترکیبات گروه دی ـ بنزو ـ فورانهای چندکلره وزن فوران‌ها Kg 10000

Y44 ترکیبات گروه دی ـ بنزو ـ پی ـ دی‌اکسین‌های چندکاره وزن دی‌اکسین‌ها Kg 10000
Y41 حلالهای آلی هالوژن‌دار وزن ماده Kg 10000
Y29 جیوه، ترکیبات جیوه وزن جیوه Kg 10000
Y5 مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و استفاده از مواد شیمیایی نگهدارنده چوب وزن ماده Kg 10000
Y45 ترکیبات آلی هالوژن‌دار علاوه بر موادی که در فوق اشاره شد وزن ماده Kg 10000
۲ Y26 کادمیوم، ترکیبات کادمیوم وزن کادمیوم Kg 500
Y24 آرسنیک و ترکیبات آرسنیک وزن آرسنیک Kg 500
Y21 ترکیبات کروم شش ظرفیتی وزن کروم Kg 500
Y30 تالیوم و ترکیبات تالیوم وزن تالیوم Kg 500
Y19 کربونیل‌های فلزی وزن ماده Kg 500
Y20 برلیوم ترکیبات برلیوم وزن برلیوم Kg 500
Y29 تلوریوم و ترکیبات تلوریوم وزن تلوریوم Kg 500
Y27آنتیوان، ترکیبات آنتیوان وزن آنتیموان Kg 500
Y25سلنیوم و ترکیبات سلنیوم وزن سلنیوم Kg 500
Y17مواد زائد حاصل از پرداخت سطح فلزات و پلاستیک وزن ماده Kg 200
۳ Y15 ضایعاتی که ماهیت افتخاری دارند و مشمول سایر مقررات نیستند وزن ماده Kg 10
Y34 اسیدها به شکل محلول یا جامد وزن اسید آزاد Kg 10
Y35بازها به شکل محلول یا جامد وزن باز آزاد Kg 10
۴ Y4 مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد داروهای گیاهی و مواد کشنده میکروارگانیسم‌ها، شامل سموم کشاورزی وزن ماده Kg 500
Y7مواد زائد حاصل از تصفیه حرارتی و آبکاری فلزات به وسیله سیانیدها وزن سیانید Kg 10000

Y37 ترکیبات آلی فسفره وزن فسفر Kg 500

Y33سیانیدهای غیرآلی وزن سیانید Kg 1000
Y38سیانیدهای آلی وزن سیانید Kg 1000
۵ Y18 بقایای حاصل از عملیات دفع مواد زائد صنعتی وزن ماده Kg 200
Y47 بقایای حاصل از زباله سوزهای منازل وزن ماده Kg 200
Y39 فنل‌ها، ترکیبات فنل از جمله کلروفنل‌ها وزن فنل‌ها Kg 5
Y40 اترها وزن اتر Kg 5
Y42 حلال‌های آلی بدون هالوژن وزن ماده Kg 5
Y6 مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد حلالهای آلی وزن ماده Kg 5
Y8 ضایعات روغن‌های معدنی که برای استفاده‌های رایج مناسب نیستند وزن ماده Kg 5
Y9 مخلوط‌های زائد روغن با آب، هیدروکربنها با آب و امولسیونها وزن ماده Kg 5
Y11 مواد قیری زائد حاصل از پالایش تقطیر و تصفیه حرارتی وزن ماده Kg 5
۶ Y36 آزبست (پودر یا الیاف) وزن آزبست Kg 200
۷ Y1 مواد زائد حاصل از مراقبت‌های پزشکی بیمارستانها، مراکز درمانی وزن ماده ۵۰ Kg

Y2 مواد زائد حاصل از تولید و تهیه فرآورده‌های دارویی وزن ماده Kg 50

Y3 دوا و داروهای زائد و کودهای شیمیایی وزن ماده Kg 50
Y12مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد جوهرها، رنگها، پیگمنتها، مواد رنگرزی، لاک و الکل و روغن‌های جلا وزن ماده Kg 20
Y13 مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد رزین‌ها، لاتکس، چسب‌ها و نرم‌کننده‌ها وزن ماده Kg 20
Y16 مواد زائد حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد مواد شیمیایی مورداستفاده در عکاسی وزن ماده Kg 20
Y32 ترکیبات غیرآلی فلوئور غیر از کلسیم فلوراید وزن ماده Kg 20
گروه کد بین‌المللی نوع مواد زائد شاخص آلایندگی واحد ضریب ریالی × ۱۰۰۰
۸ Y14 مواد زائد شیمیایی حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی، عمرانی یا آموزشی که ماهیت شناخته‌شده ندارد و یا جدید بوده و اثراتشان بر روی انسان و محیط ناشناخته است. وزن ماده Kg 20
۹ Y31 سرب، ترکیبات سرب وزن سرب Kg 200
Y22 ترکیبات مس وزن مس Kg 100
Y23 ترکیبات روی وزن روی Kg 100
۱۰ Y46 سایر پسماندها وزن ماده Kg 1%
ـ در صورتی که این مواد با مواد دیگری مخلوط یا ترکیب شده باشد، فقط وزن مواد آلاینده به تفکیک نوع طبق جدول فوق محاسبه می‌شود.
ـ در صورتی که دفع مواد زاید با آتش‌سوزی یا هرگونه انتشار در هوا توأم باشد، جرایم مربوط به آلودگی هوا جداگانه محاسبه و به مبلغ اضافه خواهدشد.
جزئیات قانون
تاریخ تصویب : ۱۳۸۶/۰۳/۱۳

مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران

نسخ، اصلاح، الحاق، تمدید مهلت
جدول نسخ را بازبینی فرمایید