انتقالات بلاعوض به منظور تامین مسکن کارکنان دولت وموسسات مذهبی وخیریه وسازمانهای فرهنگی وبهداشتی معاف از پر داخت حق الثبت است .

انتقالات بلاعوض به منظور تامین مسکن کارکنان دولت وموسسات مذهبی وخیریه وسازمانهای فرهنگی وبهداشتی معاف از پر داخت حق الثبت است .

رای اصراری شماره  ۲۰ -۱۳۷۷/۹/۹

به موجب ماده ۶ضوابط واگذاری اراضی موضوع ماده ۳۲  آیین نامه اجرایی لایحه اصلاحی قانون نحوه واگذاری مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۶، واگذاری اراضی منابع طبیعی ودولتی مجانی است ، بنابراین ونظر به ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی که هر نوع انتقال بلاعوض را که به نفع موسسات مکذهبی و خیریه وسازمانهای فرهنگی وبهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت مالیاتهای مستقیم صورت گیرد ، از پرداخت حق الثبت معاف دانسته و نیز نظربه  تبصره ماده ۱ قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب ۹ تیر ماه ۱۳۵۴ که مقرر می دارد :در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت وموسسات دولتی منتقل می شود … سند معافیت از پرداخت حق الثبت انتقال و…تنظیم می گردد . چون انتقالات انجام شده در پرونده مطروحه با عنایت به مندرجات اسناد انتقالی که حاکی از بلاعوض بودن انتقالات ونیز به منظور تامین مسکن کارکنان دولت وبه نفع موسسات مذهبی وخیریه وسازمانهای فر هنگی وبهداشتی می باشد ، مشمول مقررات مذکور بوده وموردی برای در یافت حق الثبت باقی نمی ماند تا تجدید نظر خوانده به علت عدم ایصال حق الثبت مسبب ایجاد خسارت صندق دولت شده باشد .