بند ( ز ) ماده ۲ آئين نامه تعديل مال الاجاره مصوب ۱۳۲۴ناظربه موردي است كه طبق آئين نامه ميزان مال الاجاره معين شده باشد.
راي ديوان عالي كشور
بند(ز)ماده ۲ آئين نامه تعديل مال الاجاره مصوب ۱۳۲۴ ناظربه موردي است كه طبق آئين نامه ميزان مال الاجاره معين شده باشدودفاتراسنادرسمي بخواهنداجاره نامه تنظيم نمايندكه بايدنكات مندرجه درماده ۲راكه از جمله نكته مرقوم دربند(ز)است دراجاره نامه قيدنمايند.
حكم شماره ۱۱۸۴-۱۶-۷-۲۶شعبه ۶

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰