نظریه شماره ۳۲۵۹/ ۷مورخ ۴/۶ /۱۳۷۲

((تخلیه وتحویل مورد مزایده به برنده آن جزء عملیات اجرایی تلقی نشده و وظیفه اداره اجرا نیست))

سوال- با توجه به مواد( ۱۷۵و ۲۱۳ ) آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرز رسیرگی به شکایات از عملیات اجرایی ، ملکی که در رهن بوده ودر مزایده به طلبکار منتقل گردیده باشد ، چناچه ملک در تصرف بدهکار یا کسان وی ( غیر ار مستاجر ) باشد آیا تخلیه وتحویل ملک به ب رنده مزایده از  وظالیف اجرای ثبت است  یا برنده مزایده باید از طریق دادگاه نسبت به تخلیه اقرام نماید ؟

نظریه اداره حقوقی
با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون ثبت  مواد ۲۷ و۲۱۳ آیین نامه اجرای  مفاد رسمی بالاخص بند ج آن ودر نهایت تنظیم سند انتقال به نام ذینفع ، عملیات اجرایی پایان یافته محسوب می شودوتخلیه وتحویل آن خارج از وظایف اداره ثبت ودر صلاحیت دادگاه می باشد

نظریه شماره ۲۲۰۱/۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۸

چناچه اعتراض بر ثبت ملک طبق مواد(۸۳) تا (۸۵) آیین دادرسی مدنی رد شود، معترض فقط یک بار وآن هم ظرف مدت ده روز حق دارد مجددا دادخواست اعتراض بر ثبت را تقدیم نماید فرستاده است.

سوال – افرادی پس از در خواست ثبت ملک از ناحیه اشخاص دیگر در مهلت قانونی به ثبت ملک اعتراض نموده ، اعتراض آنان به دادگاه فرستاده است .دفتر دادگاه پس از صدور اطار رفع نقص وعدم تکمیل پرونده قرار رد صادر وقرار صادره به تایید دادگاه رسیده است . آیا معترض ویامعترضین میتوانند مجددا دادخواست اعتراض را به دادگاه تقدیم نمایند ؟

نظریه اداره حقوقی

با توجه به تبصره ذیل ماده (۱۹) قانون ثبت اسناد واملاک در مواردی که داخواست اعتراض بر ثبت طبق مواد ۸۳، ۸۴، و۸۵ ) قانون آیین دادرسی مدنی رد میگردد معترض بر ثبت فقط برای یک بار میتواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار رد دادخواست مستقلا به دادگاه صلاحیت دار ، دادخواست اعتراض خود را تقدیم نماید

نظریه شماره ۹۴۱۵/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۱

<< ابطال سند اول موجب بلا اثر بودن سند دوم نمی شود >>

سوال – یک سازمان دولتی قطعه زمینی را بدون رعایت ضوابط به شخصی منتقل کرده است ومنتقل الیه نیز بعد از مدتی آن را به شخص دوم واگذار نموده است، سپس سازمان دولتی مذکور متوجه عدم رعایت ضوابط شده ودرخواست ابطال سند اولیه را کرده وحکم قطعی بر ابطال سند رسمی مذکور صادر شده است . با توجه به این که طبق قانون مدنی چناچه معامله ای باطل باشد کلیه تصرفات ونقل وانتقالات بعدی نیز باطل میشود ، آیا طبق قانون ، ابطال سند اولیه ، خود به خود موجب ابطال سند دوم خواهد بود یا خیر ؟

نظریه اداره حقوقی

مادام که طبق حکم قطعی لازم الجرا، سند رسمی انتقال دوم ابطال نشده باشد اداره ثبت نمی تواند به سند رسمی دوم اثر ندهد .