اساسنامه سازمان منطقه آزادي تجاري – صنعتي ماکو

فصل اول- كليات و تعاريف
ماده ۱- نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي

، مي‌باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود.
ماده ۲- مركز اصلي سازمان: مركز اصلي سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي… مي‌باشد.
ماده ۳- مدت فعاليت: سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود.
ماده ۴- سرمايه سازمان: سرمايه سازمان يكصد ميليارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰) ريال است كه از محل آورده‌هاي غيرنقدي (زمين و تاسيسات) سازمان تقويم مي‌شود. سرمايه سازمان كلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به يكصدهزار سهم (۰۰۰،۱۰۰) يك ميليون (۰۰۰،۰۰۰،۱) ريالي مي‌‌باشد.

فصل دوم- اهداف سازمان
ماده ۵- اهداف سازمان به شرح زير مي‌باشد:
انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالا‌هاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي.

فصل سوم – اركان سازمان
ماده ۶- اركان سازمان عبارتند از:
مجمع عمومي            هيات مديره    مدير عامل و رييس هيات مديره            بازرس يا بازرسان قانوني            مجمع عمومي
ماده ۷- هيات وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي مي‌باشد كه به موجب تصويب‌نامه شماره ۱۶۶۳۲/ ت ۳۰ ﻫ. مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ اختيارات خود را به وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي به رياست رييس جمهور تفويض نموده است.
ماده ۸- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
الف- موافقت با تاسيس و انحلال شركتهاي تابعه،
ب- تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه با رعايت اصل ۸۵ قانون اساسي،
ج- اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‌هاي سازمان،
د- تصويب برنامه‌هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه، صورت‌هاي مالي و عملكرد سازمان،
ﻫ.- تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان،
و- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي منطقه با تاييد فرماندهي كل قوا،
ز- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه،
ح- نصب و عزل اعضاي هيات مديره،
ط- انتخاب بازرس و يا بازرسان و تعيين حق‌الزحمه آنها،
ي- تعيين خط مشي عمومي سازمان،
ك- تعيين حقوق، مزايا و هرگونه پاداش اعضاي هيات مديره و مديرعامل،
ل- تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري-صنعتي…
م- اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرارگيرد.
س- اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌هاي سازمان.
ماده ۹- مجمع عمومي سازمان حداقل سالي يكبار براي رسيدگي و تصويب صورت‌هاي مالي تا پايان تيرماه هر سال و حداقل يكبار براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد، حداكثر تا پايان دي ماه همان سال تشكيل مي‌گردد.
ماده ۱۰- دعوت براي تشكيل مجمع عمومي سازمان در هر موقع با موافقت رييس جمهور به عمل مي‌آيد.
ماده ۱۱- محل تشكيل و چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومي براساس آيين‌نامه داخلي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود.

هيات مديره
ماده ۱۲- سازمان توسط هيات مديره‌اي متشكل از سه يا پنج نفر با تشخيص مجمع عمومي اداره مي‌گردد. اعضاي هيات مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. عزل اعضاي هيات مديره با همان مرجع انتخاب كننده مي‌باشد.
ماده ۱۳- اعضاي هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زماني كه اعضاي هيات مديره جديد انتخاب نشده‌اند، هيات مديره سابق به كار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۱۴- جلسات هيات مديره حداقل ماهي يك بار و بنا به دعوت رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان تشكيل مي‌گردد. اعضاي هيات مديره مي‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رييس هيات مديره و مدير عامل در دستور جلسه هيات مديره قرار دهند.
ماده ۱۵- جلسات هيات مديره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده ۱۶- براي هر يك از جلسات هيات مديره بايد صورتجلسه‌اي توسط هيات مديره (منشي هيات مديره) تنظيم و به امضاي كليه اعضاي هيات مديره حاضر در جلسه برسد. در صورتحساب هيات مديره نام اعضاي هيات مديره حاضر يا غايب و خلاصه‌اي از مذاكرات و تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ درج مي‌گردد. هر يك از اعضاي هيات مديره كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او بايد در صورتجلسه قيد گردد.
ماده ۱۷- هيات مديره داراي همه‌گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي، براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير مي‌باشد:
الف- تعيين روش‌هاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي،
ب- چگونگي و نحوه ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي‌ها، شناورها و هواپيماها در منطقه، براساس آيين‌نامه‌هاي مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار،
د- موافقت‌ با تاسيس دفتر نمايندگي در محل‌هاي لازم،
ﻫ.- چگونگي و نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي… براساس قانون و آيين‌نامه اجرايي مصوب مجمع عمومي.
و- اخذ تصميم نسبت به خريد و فروش و اجاره و پيمانكاري و انجام كليه امور تجاري و توليدي و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب،
ز- تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومي جهت تصويب،
ح- تهيه و تاييد گزارش هيات مديره، صورت‌هاي مالي و عملكرد سالانه سازمان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب،
ط- بررسي و تدوين آيين‌نامه‌هاي داخلي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب،
ي- تشكيل و يا انحلال شركت‌هاي فرعي براساس موازني قانون تجارت با تصويب مجمع عمومي.
ك- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنويسي و تضمينات تجاري و رهن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مربوط،
ل- هيات مديره مي‌تواند بعضي از اختيارات خود را به رييس هيات مديره و مدير عامل تفويض نمايد.

رييس هيات مديره و مديرعامل
ماده ۱۸- مدير عامل سازمان كه رياست هيات مديره را به عهده دارد، به موجب حكم رييس جمهور و از ميان اعضاي هيات مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي سازمان مي‌باشد.
دوره تصدي مدير عامل سه سال است و انتخاب مجدد وي بلامانع مي‌باشد. در هر حال دوره مديريت عامل از مدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.
ماده ۱۹- رييس هيات مديره و مدير عامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره داراي همه گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
الف- كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان يا امضاي رييس هيات مديره و مدير عامل معتبر مي‌باشد.
ب- عزل و نصب كاركنان سازمان،
ج- تعيين حقوق و مزايا، ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق كاركنان و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط،
د- دريافت مطالبات و پرداخت بدهي‌ها و افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانك‌هاي داخلي و خارجي با امضاي مجاز سازمان،
ﻫ. – صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزادي تجاري-صنعتي…
و- صدور رويداد براي اتباع خارجي به موجب آيين‌نامه‌هاي مربوط،
ز- تعيين متصدي براي انواع مشاغل كه در محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي متصدي مستقيم ندارد،
ح- رييس هيات مديره و مديرعامل مي‌تواند برخي از اختيارات خود را به اعضاي هيات مديره و يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايد.
ط- رييس هيات مديره و مديرعامل مسئول حسن اجراي كليه امور منطقه آزاد تجاري – صنعتي… و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان مي‌باشد.

بازرس يا بازرسان قانوني
ماده ۲۰- مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل را از ميان اشخاص حقيقي و يا حقوقي ذيصلاح براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.
در صورت فوت و يا استعفا و يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس علي‌البدل وظايف وي را  عهده‌دار خواهد شد.
ماده ۲۱- بازرس قانوني مي‌تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در حدود اختيارات قانوني و وظايف محوله انجام داده و به كليه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد. اهم وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
الف- تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب،
ب- رسيدگي به صورت‌هاي مالي سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهارنظر در مورد عمليات سازمان براي تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور حداقل ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومي به رييس هيات مديره و مديرعامل تسليم مي‌شود.
ج- اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيات مديره به مجمع عمومي،
د- اجراي وظايف بازرس كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار سازمان گردد.

فصل چهارم – صورت‌هاي مالي
ماده ۲۲- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد. كليه دفاتر سازمان به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي‌شود. صورت‌هاي مالي سازمان و گزارش هيات مديره تا ۴۰ روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرس قانوني گذاشته شود.
ماده ۲۳- كليه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنين كليه چك‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضاي متفق رييس هيات مديره و مديرعامل و يا نماينده او و يك نفر به انتخاب هيات مديره همراه با مهر سازمان معتبر مي‌باشد.
ماده ۲۴- تعداد و انواع دفاتر قانوني طبق مقررات قانون تجارت از طرف هيات مديره تعيين مي‌گردند.
ماده ۲۵- حساب‌هاي سازمان طبق اصول صحيح و متداول حسابداري و براساس موازين قانون تجارت تنظيم و نگهداري مي‌شود.
ماده ۲۶- نسبت به اموري كه در اين اساسنامه، قانون نحوه اداره مناطق آزاد، مصوبات مجمع عمومي و آيين‌نامه‌ اجرايي مربوط، مقرراتي منظور نشده باشد، قانون تجارت حاكميت دارد.

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد به منظور فعالیت در صنایع نساجی

‌وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۲٫۲۵ با توجه
به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه‌شماره .۷۶۳۰۵ت ۱۹۰۳۷ ه‍ـ مورخ
۱۳۷۶٫۱۰٫۲۹) و به استناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی بند “‌د” تبصره (۲۵) قانون
برنامه دوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌ موضوع
تصویبنامه شماره .۴۲۸۹۰ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۳) تصویب نمودند:
‌منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد صرفاً به منظور فعالیت در صنایع نساجی در مساحتی به
میزان پانصد و هفتاد (۵۷۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که از‌شمال به زمین انبارهای
عمومی و کارخانه صنایع لاستیک یزد، از شرق به زمین شهرک صنعتی، از جنوب به خط لوله
انتقال نفت به یزد و از غرب به‌باقیمانده پلاک یک فرعی (۶۶۴۶) از بخش (۹) یزد
محدود است ایجاد و شرکت شرکهای صنعتی یزد به عنوان سازمان مسؤول منطقه یاد شده
تعیین‌می‌شود.
‌منطقه یاد شده به میزانی که حصارکشی شده و مورد تأیید گمرک ایران قرار گیرد،
عملیاتی می‌شود حدود اختیارات سازمان مسؤول منطقه یادشده‌برطبق تصویبنامه شماره
.۴۲۸۹۰ت ۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۳ و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات کشور
است.
‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۹٫۳٫۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

تاریخ تصویب :
۱۳۷۸/۱۲/۲۵
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

اجازه واردات درصدی ازکالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق موضوع بند
“‌د” تبصره (۲۵) قانون برنامه‌دوم توسعه…. به داخل کشور

&‌ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
&‌امور گمرکی ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهای مستقل ـ صنایع ـ مناطق آزاد و ویژه ـ
واردات و صادرات
‌هیأت وزیرات در جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۱۱٫۱۴ بنابه پیشنهاد ستاد اقتصادی دولت و به
استناد ماده (۱۴) قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تصویب نمود:
۱ـ واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق موضوع
بند (‌د) تبصره (۲۵) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران به داخل کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به
کار رفته، به قیمت کل کالای تولیدی، بدون‌هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم
نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیر مجاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد.
۲ـ تعیین حداقل و حداکثر ظرفیت هر یک از واحدهای تولیدی در مناطق یاد شده با در
نظر گرفتن عملیات پردازش به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار
وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و گمرک می‌باشد.
۳ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت سقف مجاز واردات کالا به مناطق آزاد تجاری ـ
صنعتی گمرک ایران موظف است ثبت عملیات و تعیین ارزش کالاهای‌ورودی به مناطق مذکور
را محاسبه و نظارت نماید.
‌مقررات صدور و ورود کالا از مناطق مذکور بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید
ستاد اقتصادی دولت مصوب ۱۳۷۷٫۱۱٫۱۴ با حضور نماینده دبیرخانه‌شورای عالی مناطق
آزاد تجاری ـ صنعتی خواهد بود.
‌این متن جایگزین تصویبنامه شماره .۵۲۱۷۳ ت ۱۶۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۴ می‌شود.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
تاریخ تصویب :
۱۳۷۷/۱۱/۱۴
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

تعیین قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قشم منحصراً در خصوص فعالیتهای مربوط به سوخت رسانی کشتیها

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۱٫۲۴ بنا به پیشنهاد شماره .۷۸٫۱۱٫۳۰۶۸ ن مورخ
۱۳۷۸٫۱۱٫۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و به‌استناد تبصره (۲) الحاقی ماده
(۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۸
ـ تصویب نمود:
‌قلمرو محدوده آبی ” منطقه ” آزاد قشم با مختصات به شرح زیر و نقشه پیوست *،
منحصراً در خصوص فعالیتهای مربوط به سوخت رسانی کشتیها‌تعیین می‌گردد.
*>>‌پاورقی – نقشه مزبور در آرشیو اداره کل قوانین و مقررات کشور موجود است .<<
‌مختصات قلمرو محدوده آبی منطقه آزاد قسم:
A)26DEG34N 55DEG55E
B)26DEG36N 55DEG43E
C)26DEG27N 55DEG36N
D)26DEG32N 55DEG54E
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

تاریخ تصویب :
۱۳۷۸/۱۱/۲۴
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

تعیین تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در
جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۷٫۱۸ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران(‌موضوع تصویب نامه
شماره .۷۶۳۰۵ت ۱۹۰۳۷ هـ مورخ ۱۳۷۶٫۱۰٫۲۹) به استناد ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی
بند (‌د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج ساله دوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع تصویب نامه شماره .۴۲۸۹۰ ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۳)
تصویب نمود:
‌تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبار داری در منطقه ویژه اقتصادی
بندر امیر آباد به شرح جداول زیر تعیین می‌شود:
‌جدول تعرفه هزینه‌های تخلیه و یا بارگیری (‌باربری) انواع خودرو در منطقه ویژه
اقتصادی بندر انزلی
شرح سواری مینی بوس کامیون و اتوبوس
‌هزینه باربری هر دستگاه خودرو ۸۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰

۱ـ در صورتی که هر یک از صاحبان کالا سالیانه از تعداد ۲۰۰۰ خودرو بیشتر به منطقه
وارد نماید حداکثر از تخفیف ۳۰% برخوردار می‌شود.
۲ـ از خودروهایی که به صورت یکسره حمل می‌گردند ۴۰% هزینه‌های فوق دریافت می‌شود.
۳ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیف فوق الذکر یا خارج از ردیف فوق
الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۴ـ هزینه‌های تخلیه و بارگیری (‌باربری) خودروهای با وزن بالای ۵ تن و چرخ زنجیری
توسط مدیر منطقه تعیین و دریافت می‌شود.
۵ـ تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه یا بارگیری کالاهایی که نیاز به
تجهیزات ویژه دارند و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد.
۶ـ برای محاسبه هزینه‌های فوق، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.
۷ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق
الذکر افزوده می‌شود.
‌جدول تعرفه انبار داری در منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی
‌به ازای هر روز از تاریخ تعلق انبار داری
‌ردیف هزینه مدت توقف اولین روز تخلیه لغایت روز سی و یکم لغایت روز شصت و یکم از
روز یکصد و
۳۰ روز روز شصتم لغایت یکصد و بیستم بیستم به بالا
۱ کالاهای متفرقه به ازای هر تن کالا ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰ ۴۰۰
۲ کالای خطرناک به ازای هر تن کالا ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰ ۷۰۰
۳ کانتینر ۲۰ فوت، هر دستگاه ۸۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰
۴ کانتینر ۴۰ فوت، هر دستگاه ۱۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۸۵۰۰
۵ وسایل نقلیه سنگین، نیمه سنگین و ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷۰۰۰
سبک و غیره، هر دستگاه
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول
منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌تخفیف اعمال
نماید.
۲ـ انبارداری در محوطه رو باز ۶۰% انبار داری برابر جداول فوق می‌باشد.
۳ـ انبار داری در انبارهای هانگار ۸۰% انبارداری برابر جداول فوق می‌باشد.
۴ـ به نرخ هزینه‌های انبارداری کانتینرهای غیر استاندارد و کانتینرهای با شاسی،
۳۰% هزینه اضافی تعلق می‌گیرد.
۵ـ برای محاسبه هزینه انبار داری، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.
۶ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق
الذکر افزوده می‌شود.
‌جدول تعرفه هزینه‌های تخلیه و یا بارگیری کانتینر
‌در منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی
‌ارقام به ریال
شرح ۲۰ فوت ۴۰ فوت
۱ـ تخلیه کانتینر از کشتی و انتقال و صفافی آن به پایانه کانتینر بندر یا بالعکس
۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۲ـ انتقال کانتینر از پایانه کانتینر جهت بارگیری به واگن مستقر در پایانه کانتینر
بندر یا بالعکس ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۳ـ بارگیری کانتینر به کامیون در محوطه‌های پایانه کانتینر بندر یا بالعکس ۲۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۴ـ هر گونه جابجایی کانتینر در محل استقرار، بنا به درخواست متقاضی ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۵ـ انتقال کانتینر از پایانه کانتینر بندر به محوطه ارزیابی یا انبار CFS یا
بالعکس ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۶ـ تخلیه کالا از داخل کانتینرهای مشترک و صفافی آن در داخل انبار CFS یا بالعکس
برای هر تن کالا۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۷ـ تخلیه کالا از داخل کانتینر و سپس بارگیری آن به وسائط حمل یا بالعکس برای هر
تن کالا ۳۰۰۰۰۲۰۰۰۰
‌توضیحات:
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول
منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌تخفیف اعمال
نماید.
۲ـ در تعرفه‌های فوق برای کانتینر خالی ۳۰% تخفیف داده می‌شود.
۳ـ در صورتی که هر یک از صاحبان کالا از تعداد TEU 10.000 کانتینر در سال بیشتر به
بندر وارد نماید حداکثر از تخفیف ۳۰% از کلیه ردیفهای تعرفه فوق‌برخوردار می‌شود.
۴ـ هزینه‌های تخلیه از کشتی تا محوطه‌ها یا بالعکس به عهده نمایندگی کشتیرانی
همچنین هزینه انتقال کانتینرهای حاوی کالاهای مشترک LCL به انبارCFS و تخلیه
محتویات کانتینر در انبار CFS به عهده نمایندگی کشتیرانی مربوط و مابقی به عهده
متقاضی می‌باشد.
۵ـ در عملیات فوق الذکر چنانچه با کسب اجازه پایانه کانتینر از گنتری کرین بندر
استفاده نشود و کانتینر توسط جرثقیل کشتی یا شناور تخلیه و بارگیری شود مبلغ۲۰٫۰۰۰
ریال برای کانتینر ۲۰ فوق و مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ریال برای کانتینر ۴۰ فوق از تعرفه‌های
مربوط کسر می‌شود.
۶ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیفهای فوق الذکر یا خارج از ردیفهای
فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۷ـ به کلیه ردیفهای تعرفه‌های فوق الذکر برای کانتینرهای غیر استاندارد ۵۰% هزینه
اضافی تعلق می‌گیرد
۸ـ در ردیفهای (۶) و (۷)‌تعرفه در صورتی که کالا غیر پالتیزه باشد ۱۰۰% به هزینه
فوق افزود می‌شود.
۹ـ هزینه برق مصرفی هر کانتینر یخچالی در ۲۴ ساعت (‌شب و روز) هر کانتینر ۳۰٫۰۰۰
ریال و مبنای شروع محاسبه ، اول وقت اداری همان روز می‌باشد.
‌ضمناً” هر ساله با توجه به تغییر نرخ انرژی و خدمات وابسته به تناسب تغییرات مبلغ
فوق تعدیل خواهد شد.
۱۰ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق
الذکر افزوده می‌شود.
‌هزینه تخلیه و بارگیری (‌باربری) در منطقه ویژه اقتصادی
‌بندر انزلی به ازای هر تن کالا

؟
؟
؟
؟
‌توضیحات :
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول
منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌تخفیف اعمال
نماید.
۲ – در صورتی که صاحبان کالا سالیانه از میزان ۱۵۰٫۰۰۰ تن به بالا کالا به منطقه
وارد
‌نمایند حداکثر از تخفیف ۳۰% برخوردار خواهد شد .
۳ – از کالاهایی که به صورت یکسره حمل می‌گردند ۴۰% هزینه‌های فوق دریافت می‌شود.
۴ – تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیفهای فوق الذکر یا خارج از
ردیفهای فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۵ – هزینه‌های عملیات تخلیه و بارگیری (‌باربری) بر کالاهای بالای ۵۰ تن و غیر
پالتیزه توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود .
۶ – تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه یا بارگیری کالاهایی که نیاز به
تجهیزات ویژه دارد و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد .
۷ – برای محاسبه هزینه‌های فوق، کسر تن، تن محسوب می‌گردد .
۸ – در اول هرسال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق
الذکر افزوده می‌شود.
‌این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۷٫۱۰٫۲۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است
.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

تاریخ تصویب :
۱۳۷۷/۰۷/۱۸
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

تعیین تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۷٫۱۸ با
توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب نامه‌شماره .۷۶۳۰۵ت ۱۹۰۳۷ ه‍ـ
مورخ ۱۳۷۶٫۱۰٫۲۹)‌به استناد ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی بند (‌د) تبصره (۲۵) قانون
برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع
تصویب نامه شماره .۴۲۸۹۰ت ۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۳ تصویب نمودند:
‌تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی
بندر شهید رجایی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

‌جدول تعرفه هزینه‌های تخلیه و یا بارگیری (‌باربری) انواع خودرو
‌در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

شرح سواری مینی بوس کامیون و اتوبوس
‌هزینه باربری هر دستگاه خودرو ۱۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰
۱ـ در صورتی که هر یک از صاحبان کالا سالیانه از تعداد ۵۰۰۰ خودرو بیشتر به منطقه
وارد نماید حداکثر از تخفیف ۳۰% برخوردار می‌شود.
۲ـ از خودروهایی که به صورت یکسره حمل می‌گردند۴۰% هزینه‌های فوق دریافت می‌شود.
۳ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیف فوق الذکر یا خارج از ردیف فوق
الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۴ـ هزینه‌های تخلیه و بارگیری (‌باربری) خودروهای با وزن بالای ۵ تن و چرخ زنجیری
توسط مدیر منطقه تعیین و دریافت می‌شود.
۵ـ تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه و یا بارگیری کالاهایی که نیاز به
تجهیزات ویژه دارد و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد.

؟
؟
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

‌توضیحات:
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول
منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌تخفیف اعمال
نماید.
۲ـ در تعرفه‌های فوق برای کانتینر خالی ۳۰% تخفیف داده می‌شود.
۳ـ در صورتی که هر یک از صاحبان کالا از تعداد TEU 000،۱۰ کانتینر در سال بیشتر به
بندر وارد نماید حداکثر از تخفیف ۳۰% کلیه ردیفهای تعرفه فوق‌برخوردار می‌شود.
۴ـ هزینه‌های تخلیه از کشتی تا محوطه یا بالعکس به عهده نمایندگی کشتیرانی همچنین
هزینه انتقال کانتینرهای حاوی کالاهای مشترک LCL به انبار CFS و‌تخلیه محتویات
کانتینر در انبار CFS به عهده نمایندگی کشتیرانی مربوط و مابقی به عهده متقاضی
می‌باشد.
۵ـ در عملیات فوق الذکر چنانچه با کسب اجازه از پایانه کانتینر از گنتری کرین بندر
استفاده نشود و کانتینر توسط جرثقیل کشتی و یا شناور تخلیه و بارگیری شود‌مبلغ
۰۰۰،۳۰ ریال برای کانتینر ۲۰ فوت و مبلغ ۰۰۰،۴۰ ریال برای کانتینر ۴۰ فوت از
تعرفه‌های مربوط کسر می‌شود.
۶ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیفهای فوق الذکر یا خارج از ردیفهای
فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۷ـ به کلیه ردیفهای تعرفه‌های فوق الذکر برای کانتینرهای غیر استاندارد ۵۰% هزینه
اضافی تعلق می‌گیرد.
۸ـ در ردیفهای (۶) و (۷) تعرفه در صورتی که کالا غیر پالتیزه باشد ۱۰۰% به هزینه
فوق افزوده می‌شود.
۹ـ هزینه برق مصرفی هر کانتینر یخچالی در ۲۴ ساعت (‌شب و روز) هر کانتینر ۰۰۰،۳۰
ریال و مبنای شروع محاسبه، اول وقت اداری همان روز می‌باشد .
‌ضمناً” هر ساله با توجه به تغییر نرخ انرژی و خدمات وابسته به تناسب تغییرات مبلغ
فوق تعدیل می‌شود.
۱۰ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق
الذکر افزوده می‌شود.

‌هزینه تخلیه و بارگیری (‌باربری) در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی به ازای
هر تن کالا
؟
؟
؟
؟

‌توضیحات:
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول
منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌تخفیف اعمال
نماید.
۲ـ در صورتی که صاحبان کالا سالیانه از میزان ۰۰۰‌ر۱۵۰ تن به بالا کالا به منطقه
وارد نمایند حداکثر از تخفیف ۳۰% برخوردار خواهند شد.
۳ـ از کالاهایی که به صورت یکسره حمل می‌گردند ۴۰% هزینه‌های فوق دریافت می‌شود.
۴ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیفهای فوق الذکر یا خارج از ردیفهای
فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۵ـ هزینه‌های عملیات تخلیه و بارگیری (‌باربری) بر کالاهای بالای ۵۰ تن و غیر
پالتیزه توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۶ـ تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه یا بارگیری کالاهایی که نیاز به
تجهیزات ویژه دارد و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد.
۷ـ برای محاسبه هزینه‌های فوق، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.
۸ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق
الذکر افزوده می‌شود.
‌این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۷٫۱۰٫۲۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور
تاریخ تصویب :
۱۳۷۷/۰۷/۱۸
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

تعیین تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد

۱۳۷۷٫۷٫۱۸ – .۶۸۳۲۴ت ۲۰۴۶۶ ک ۱۳۷۷٫۱۰٫۲۶ – ۱۴۲
&‌ریاست جمهوری – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی
‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران در
جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۷٫۱۸ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران(‌موضوع تصویب نامه
شماره .۷۶۳۰۵ت ۱۹۰۳۷ هـ مورخ ۱۳۷۶٫۱۰٫۲۹) به استناد ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی
بند (‌د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج ساله دوم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع تصویب نامه شماره .۴۲۸۹۰ ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۳)
تصویب نمود:
‌تعرفه‌های مربوط به هزینه‌های تخلیه، بارگیری و انبار داری در منطقه ویژه اقتصادی
بندر امیر آباد به شرح جداول زیر تعیین می‌شود:
‌جدول تعرفه هزینه‌های تخلیه و یا بارگیری (‌باربری) انواع خودرو در منطقه ویژه
اقتصادی بندر امیر آباد
شرح سواری مینی بوس کامیون و اتوبوس
‌هزینه باربری هر دستگاه خودرو ۸۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰

۱ـ در صورتی که هر یک از صاحبان کالا سالیانه از تعداد ۲۰۰۰ خودرو بیشتر به منطقه
وارد نماید حداکثر از تخفیف ۳۰% برخوردار می‌شود.
۲ـ از خودروهایی که به صورت یکسره حمل می‌گردند ۴۰% هزینه‌های فوق دریافت می‌شود.
۳ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیف فوق الذکر یا خارج از ردیف فوق
الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۴ـ هزینه‌های تخلیه و بارگیری (‌باربری) خودروهای با وزن بالای ۵ تن و چرخ زنجیری
توسط مدیر منطقه تعیین و دریافت می‌شود.
۵ـ تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه یا بارگیری کالاهایی که نیاز به
تجهیزات ویژه دارند و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد.
۶ـ برای محاسبه هزینه‌های فوق، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.
۷ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق
الذکر افزوده می‌شود.

‌جدول تعرفه انبار داری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد
‌به ازای هر روز از تاریخ تعلق انبار داری
‌ردیف هزینه مدت توقف اولین روز تخلیه لغایت روز سی و یکم لغایت روز شصت و یکم از
روز یکصد و
۳۰ روز روز شصتم لغایت یکصد و بیستم بیستم به بالا
۱ کالاهای متفرقه به ازای هر تن کالا ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۵۰ ۴۰۰
۲ کالای خطرناک به ازای هر تن کالا ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۸۰۰ ۷۰۰
۳ کانتینر ۲۰ فوت، هر دستگاه ۸۰۰۰ ۷۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰
۴ کانتینر ۴۰ فوت، هر دستگاه ۱۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۸۵۰۰
۵ وسایل نقلیه سنگین، نیمه سنگین و ۱۰۰۰۰ ۹۰۰۰ ۸۰۰۰ ۷۰۰۰
سبک و غیره، هر دستگاه
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول
منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌تخفیف اعمال
نماید.
۲ـ انبارداری در محوطه رو باز ۶۰% انبار داری برابر جداول فوق می‌باشد.
۳ـ انبار داری در انبارهای هانگار ۸۰% انبارداری برابر جداول فوق می‌باشد.
۴ـ به نرخ هزینه‌های انبارداری کانتینرهای غیر استاندارد و کانتینرهای با شاسی،
۳۰% هزینه اضافی تعلق می‌گیرد.
۵ـ برای محاسبه هزینه انبار داری، کسر تن، تن محسوب می‌گردد.
۶ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق
الذکر افزوده می‌شود.
‌جدول تعرفه هزینه‌های تخلیه و یا بارگیری کانتینر
‌در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد
‌ارقام به ریال
شرح ۲۰ فوت ۴۰ فوت
۱ـ تخلیه کانتینر از کشتی و انتقال و صفافی آن به پایانه کانتینر بندر یا بالعکس
۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۲ـ انتقال کانتینر از پایانه کانتینر جهت بارگیری به واگن مستقر در پایانه کانتینر
بندر یا بالعکس ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۳ـ بارگیری کانتینر به کامیون در محوطه‌های پایانه کانتینر بندر یا بالعکس ۲۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۴ـ هر گونه جابجایی کانتینر در محل استقرار، بنا به درخواست متقاضی ۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۵ـ انتقال کانتینر از پایانه کانتینر بندر به محوطه ارزیابی یا انبار CFS یا
بالعکس ۸۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰
۶ـ تخلیه کالا از داخل کانتینرهای مشترک و صفافی آن در داخل انبار CFS یا بالعکس
برای هر تن کالا۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
۷ـ تخلیه کالا از داخل کانتینر و سپس بارگیری آن به وسائط حمل یا بالعکس برای هر
تن کالا ۳۰۰۰۰۲۰۰۰۰
‌توضیحات:
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول
منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌تخفیف اعمال
نماید.
۲ـ در تعرفه‌های فوق برای کانتینر خالی ۳۰% تخفیف داده می‌شود.
۳ـ در صورتی که هر یک از صاحبان کالا از تعداد TEU 10.000 کانتینر در سال بیشتر به
بندر وارد نماید حداکثر از تخفیف ۳۰% از کلیه ردیفهای تعرفه فوق‌برخوردار می‌شود.
۴ـ هزینه‌های تخلیه از کشتی تا محوطه‌ها یا بالعکس به عهده نمایندگی کشتیرانی
همچنین هزینه انتقال کانتینرهای حاوی کالاهای مشترک LCL به انبارCFS و تخلیه
محتویات کانتینر در انبار CFS به عهده نمایندگی کشتیرانی مربوط و مابقی به عهده
متقاضی می‌باشد.
۵ـ در عملیات فوق الذکر چنانچه با کسب اجازه پایانه کانتینر از گنتری کرین بندر
استفاده نشود و کانتینر توسط جرثقیل کشتی یا شناور تخلیه و بارگیری شود مبلغ۲۰٫۰۰۰
ریال برای کانتینر ۲۰ فوق و مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ریال برای کانتینر ۴۰ فوق از تعرفه‌های
مربوط کسر می‌شود.
۶ـ تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیفهای فوق الذکر یا خارج از ردیفهای
فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۷ـ به کلیه ردیفهای تعرفه‌های فوق الذکر برای کانتینرهای غیر استاندارد ۵۰% هزینه
اضافی تعلق می‌گیرد
۸ـ در ردیفهای (۶) و (۷)‌تعرفه در صورتی که کالا غیر پالتیزه باشد ۱۰۰% به هزینه
فوق افزود می‌شود.
۹ـ هزینه برق مصرفی هر کانتینر یخچالی در ۲۴ ساعت (‌شب و روز) هر کانتینر ۳۰٫۰۰۰
ریال و مبنای شروع محاسبه، اول وقت اداری همان روز می‌باشد.
‌ضمناً” هر ساله با توجه به تغییر نرخ انرژی و خدمات وابسته به تناسب تغییرات مبلغ
فوق تعدیل خواهد شد.
۱۰ـ در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق
الذکر افزوده می‌شود.

‌هزینه تخلیه و بارگیری (‌باربری) در منطقه ویژه اقتصادی
‌بندر امیر آباد به ازای هر تن کالا

؟
؟
؟
؟

‌توضیحات :
۱ـ با توجه به حجم کالا و موقعیت جغرافیایی مناطق ویژه اقتصادی به سازمان مسؤول
منطقه اجازه داده می‌شود حداکثر تا میزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌های فوق‌تخفیف اعمال
نماید.
۲ – در صورتی که صاحبان کالا سالیانه از میزان ۱۵۰٫۰۰۰ تن به بالا کالا به منطقه
وارد نمایند حداکثر از تخفیف ۳۰% برخوردار خواهد شد .
۳ – از کالاهایی که به صورت یکسره حمل می‌گردند ۴۰% هزینه‌های فوق دریافت می‌شود.
۴ – تعرفه‌های هر گونه خدمات فوق العاده برای ردیفهای فوق الذکر یا خارج از
ردیفهای فوق الذکر توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود.
۵ – هزینه‌های عملیات تخلیه و بارگیری (‌باربری) بر کالاهای بالای ۵۰ تن و غیر
پالتیزه توسط مدیر منطقه تعیین و به پایانه بندر ابلاغ می‌شود .
۶ – تأمین تجهیزات مورد نیاز جهت حمل، تخلیه یا بارگیری کالاهایی که نیاز به
تجهیزات ویژه دارد و بندر فاقد آن تجهیزات باشد به عهده صاحب کالا می‌باشد .
۷ – برای محاسبه هزینه‌های فوق، کسر تن، تن محسوب می‌گردد .
۸ – در اول هرسال با استعلام از بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی کشور به تعرفه‌های فوق
الذکر افزوده می‌شود.
‌این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۷٫۱۰٫۲۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است
.
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

تاریخ تصویب :
۱۳۷۷/۰۷/۱۸
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

تصويب نامه راجع به واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
شماره ۵۶۹۴۷/ت ۵۸۶ك ۱۶/۱۰/۱۳۷۷

رياست جمهوري ـ دبيرخانه شوراي اسلامي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۷باتوجه به اختيار تفويضي هيات وزيران (موضوع تصويب نامه شماره ۷۶۳۰۵/ت ۱۹۰۳۷هــ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۶) به استناد ماده ۱۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲ و بند (د) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلمي ايران مصوب ۱۳۷۳ تصويب نمودند:
واحد هاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه بنا به سفارش اقدام به توليد يا بازسازي يا مشخصات فني خاص نموده و اين نوع محصولات به صورت سري و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمي باشد مي توانند نسبت به انتقال صد در صد توليد انجام شده به داخل كشور اقدام نمايند مشروط بر انكه كالاهاي توليدي آنان به تشخيص كميسيون تعيين ارزش افزوده موضوع تصويب نامه شماره ۵۲۱۷۳/ت ۱۶۰۰۳ك مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۴ حداقل معادل هفتاد درصد ارزش افزوده داشته باشد نوع و مشخصات توليداتي كه مطابق روش فوق اجازه ورود مي يابند توسط كميسيون مذكور تعيين خواهد شد .
حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در توليد ات ياد شده برابر مربوط وصول خواهند شد .
اين تصويب نامه در تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۷ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .