,

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۲۳۱۳۰/ت۴۱۰۹۲ هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷

شماره۱۳۸۰۴۵/ت۴۶۸۶۰هـ                                                            ۱۲/۷/۱۳۹۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۲۳۱۳۰/ت۴۱۰۹۲ هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در تصويب‌نامه شماره ۲۲۳۱۳۰/ت۴۱۰۹۲هـ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷، عبارت «دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي» جايگزين عبارت «حوزه مشاورت رييس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي» و عبارت «و تصويب‌نامه شماره ۹۲۳۱۲/ت۴۰۴۵۶ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷» بعد از عبارت «شماره ۱۸۷۰۶/ت۳۷۱۹۲هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶» اضافه مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

,

اساسنامه سازمان منطقه آزادي تجاري – صنعتي ماکو

اساسنامه سازمان منطقه آزادي تجاري – صنعتي ماکو

فصل اول- كليات و تعاريف
ماده ۱- نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي

، مي‌باشد كه از اين پس در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي‌شود.
ماده ۲- مركز اصلي سازمان: مركز اصلي سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي… مي‌باشد.
ماده ۳- مدت فعاليت: سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود.
ماده ۴- سرمايه سازمان: سرمايه سازمان يكصد ميليارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰) ريال است كه از محل آورده‌هاي غيرنقدي (زمين و تاسيسات) سازمان تقويم مي‌شود. سرمايه سازمان كلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به يكصدهزار سهم (۰۰۰،۱۰۰) يك ميليون (۰۰۰،۰۰۰،۱) ريالي مي‌‌باشد.

فصل دوم- اهداف سازمان
ماده ۵- اهداف سازمان به شرح زير مي‌باشد:
انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالا‌هاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي.

فصل سوم – اركان سازمان
ماده ۶- اركان سازمان عبارتند از:
مجمع عمومي            هيات مديره    مدير عامل و رييس هيات مديره            بازرس يا بازرسان قانوني            مجمع عمومي
ماده ۷- هيات وزيران نماينده صاحب سهام در مجامع عمومي مي‌باشد كه به موجب تصويب‌نامه شماره ۱۶۶۳۲/ ت ۳۰ ﻫ. مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ اختيارات خود را به وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي به رياست رييس جمهور تفويض نموده است.
ماده ۸- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
الف- موافقت با تاسيس و انحلال شركتهاي تابعه،
ب- تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه با رعايت اصل ۸۵ قانون اساسي،
ج- اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‌هاي سازمان،
د- تصويب برنامه‌هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه، صورت‌هاي مالي و عملكرد سازمان،
ﻫ.- تصويب آيين‌نامه‌هاي سازمان،
و- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي منطقه با تاييد فرماندهي كل قوا،
ز- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه،
ح- نصب و عزل اعضاي هيات مديره،
ط- انتخاب بازرس و يا بازرسان و تعيين حق‌الزحمه آنها،
ي- تعيين خط مشي عمومي سازمان،
ك- تعيين حقوق، مزايا و هرگونه پاداش اعضاي هيات مديره و مديرعامل،
ل- تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري-صنعتي…
م- اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومي قرارگيرد.
س- اتخاذ تصميم درباره واريز تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران به حساب اندوخته‌هاي سازمان.
ماده ۹- مجمع عمومي سازمان حداقل سالي يكبار براي رسيدگي و تصويب صورت‌هاي مالي تا پايان تيرماه هر سال و حداقل يكبار براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد، حداكثر تا پايان دي ماه همان سال تشكيل مي‌گردد.
ماده ۱۰- دعوت براي تشكيل مجمع عمومي سازمان در هر موقع با موافقت رييس جمهور به عمل مي‌آيد.
ماده ۱۱- محل تشكيل و چگونگي رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومي براساس آيين‌نامه داخلي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود.

هيات مديره
ماده ۱۲- سازمان توسط هيات مديره‌اي متشكل از سه يا پنج نفر با تشخيص مجمع عمومي اداره مي‌گردد. اعضاي هيات مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. عزل اعضاي هيات مديره با همان مرجع انتخاب كننده مي‌باشد.
ماده ۱۳- اعضاي هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زماني كه اعضاي هيات مديره جديد انتخاب نشده‌اند، هيات مديره سابق به كار خود ادامه خواهد داد.
ماده ۱۴- جلسات هيات مديره حداقل ماهي يك بار و بنا به دعوت رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان تشكيل مي‌گردد. اعضاي هيات مديره مي‌توانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رييس هيات مديره و مدير عامل در دستور جلسه هيات مديره قرار دهند.
ماده ۱۵- جلسات هيات مديره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده ۱۶- براي هر يك از جلسات هيات مديره بايد صورتجلسه‌اي توسط هيات مديره (منشي هيات مديره) تنظيم و به امضاي كليه اعضاي هيات مديره حاضر در جلسه برسد. در صورتحساب هيات مديره نام اعضاي هيات مديره حاضر يا غايب و خلاصه‌اي از مذاكرات و تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ درج مي‌گردد. هر يك از اعضاي هيات مديره كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او بايد در صورتجلسه قيد گردد.
ماده ۱۷- هيات مديره داراي همه‌گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي، براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير مي‌باشد:
الف- تعيين روش‌هاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي،
ب- چگونگي و نحوه ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي‌ها، شناورها و هواپيماها در منطقه، براساس آيين‌نامه‌هاي مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار،
د- موافقت‌ با تاسيس دفتر نمايندگي در محل‌هاي لازم،
ﻫ.- چگونگي و نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي… براساس قانون و آيين‌نامه اجرايي مصوب مجمع عمومي.
و- اخذ تصميم نسبت به خريد و فروش و اجاره و پيمانكاري و انجام كليه امور تجاري و توليدي و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مصوب،
ز- تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومي جهت تصويب،
ح- تهيه و تاييد گزارش هيات مديره، صورت‌هاي مالي و عملكرد سالانه سازمان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب،
ط- بررسي و تدوين آيين‌نامه‌هاي داخلي و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب،
ي- تشكيل و يا انحلال شركت‌هاي فرعي براساس موازني قانون تجارت با تصويب مجمع عمومي.
ك- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنويسي و تضمينات تجاري و رهن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آيين‌نامه‌هاي مربوط،
ل- هيات مديره مي‌تواند بعضي از اختيارات خود را به رييس هيات مديره و مدير عامل تفويض نمايد.

رييس هيات مديره و مديرعامل
ماده ۱۸- مدير عامل سازمان كه رياست هيات مديره را به عهده دارد، به موجب حكم رييس جمهور و از ميان اعضاي هيات مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي سازمان مي‌باشد.
دوره تصدي مدير عامل سه سال است و انتخاب مجدد وي بلامانع مي‌باشد. در هر حال دوره مديريت عامل از مدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.
ماده ۱۹- رييس هيات مديره و مدير عامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره داراي همه گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است:
الف- كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان يا امضاي رييس هيات مديره و مدير عامل معتبر مي‌باشد.
ب- عزل و نصب كاركنان سازمان،
ج- تعيين حقوق و مزايا، ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق كاركنان و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط،
د- دريافت مطالبات و پرداخت بدهي‌ها و افتتاح حساب ريالي و ارزي در بانك‌هاي داخلي و خارجي با امضاي مجاز سازمان،
ﻫ. – صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزادي تجاري-صنعتي…
و- صدور رويداد براي اتباع خارجي به موجب آيين‌نامه‌هاي مربوط،
ز- تعيين متصدي براي انواع مشاغل كه در محدوده منطقه آزاد تجاري – صنعتي متصدي مستقيم ندارد،
ح- رييس هيات مديره و مديرعامل مي‌تواند برخي از اختيارات خود را به اعضاي هيات مديره و يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايد.
ط- رييس هيات مديره و مديرعامل مسئول حسن اجراي كليه امور منطقه آزاد تجاري – صنعتي… و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان مي‌باشد.

بازرس يا بازرسان قانوني
ماده ۲۰- مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل را از ميان اشخاص حقيقي و يا حقوقي ذيصلاح براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.
در صورت فوت و يا استعفا و يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس علي‌البدل وظايف وي را  عهده‌دار خواهد شد.
ماده ۲۱- بازرس قانوني مي‌تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي را در حدود اختيارات قانوني و وظايف محوله انجام داده و به كليه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهاي سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به سازمان را مورد رسيدگي قرار دهد. اهم وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
الف- تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب،
ب- رسيدگي به صورت‌هاي مالي سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهارنظر در مورد عمليات سازمان براي تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور حداقل ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومي به رييس هيات مديره و مديرعامل تسليم مي‌شود.
ج- اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيات مديره به مجمع عمومي،
د- اجراي وظايف بازرس كه طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار سازمان گردد.

فصل چهارم – صورت‌هاي مالي
ماده ۲۲- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌يابد. كليه دفاتر سازمان به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي‌شود. صورت‌هاي مالي سازمان و گزارش هيات مديره تا ۴۰ روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي در اختيار بازرس قانوني گذاشته شود.
ماده ۲۳- كليه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنين كليه چك‌ها، بروات و سفته‌ها همواره با امضاي متفق رييس هيات مديره و مديرعامل و يا نماينده او و يك نفر به انتخاب هيات مديره همراه با مهر سازمان معتبر مي‌باشد.
ماده ۲۴- تعداد و انواع دفاتر قانوني طبق مقررات قانون تجارت از طرف هيات مديره تعيين مي‌گردند.
ماده ۲۵- حساب‌هاي سازمان طبق اصول صحيح و متداول حسابداري و براساس موازين قانون تجارت تنظيم و نگهداري مي‌شود.
ماده ۲۶- نسبت به اموري كه در اين اساسنامه، قانون نحوه اداره مناطق آزاد، مصوبات مجمع عمومي و آيين‌نامه‌ اجرايي مربوط، مقرراتي منظور نشده باشد، قانون تجارت حاكميت دارد.

,

اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت اجرایی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۹۰۰۱/۵۴۳۶/۵۶ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۶/ت۳۵۳۶۱ک مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ اضافه می شود:
مواداولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواداولیه و قطعات داخلی می باشد.

معاون اول رئیس جمهور پرویز داودی

,

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

شماره۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن                                                                                       ۷/۳/۱۳۹۱

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تعیین اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

نهاد ریاست جمهوری
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
۱ـ آقای یحیی محمودزاده به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس تعیین می شود.
۲ـ آقای سعید رحیمی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی جایگزین آقای بهمنی می شود.
۳ـ آقای محمدصادق مفتح به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار جایگزین آقای سعید رحیمی می شود.
۴ـ آقای علی صدوقی به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین آقای افضل علیزاده می شود.
۵ ـ آقای احمد صادقی به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تعیین می  شود.
۶ ـ آقای علیرضـا بهمنی به مدت سـه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند جایگزین آقای بهروز حسینی فر می شود.
۷ـ آقای حبیـب اله جزءخراسانی به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۹۱/۰۳/۰۷
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

 

,

لغو بند (۶) تصمیم نامه شماره ۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن مورخ ۷/۳/۱۳۹۱

شماره۵۳۸۷۰/ت۴۸۱۱۹ن                                                                                       ۲۱/۳/۱۳۹۱

لغو بند (۶) تصمیم نامه شماره ۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن مورخ ۷/۳/۱۳۹۱

نهاد ریاست جمهوری
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
بنـد (۶) تصـمیـم نـامـه شمـاره ۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن مـورخ ۷/۳/۱۳۹۱ لغو می شـود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۹۱/۰۳/۲۱
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ ۰۱/۰۳/۸۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۰۳۹/ت ۳۴۸۰۴ هـ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۵ ، آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند :

آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آئین نامه  ، واژه ها و عبارتهای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند :

الف – کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران

ب – گمرک : گمرک جمهوری اسلامی ایران

پ – شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

ت – قانون : قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

ج – منطقه : منطقه ویژه اقتصادی

چ – سازمان منطقه : شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین می شود و مسئولیت اداره منطقه را عهده دار می باشد.

ماده ۲ – طرحهای جامع و کالبدی مناطق توسط سازمان منطقه تهیه می شود و با پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ماده ۳ – گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید توسط دبیرخانه تهیه و پس از تائید شورای عالی به هیئت وزیران ارائه می شود .

ماده ۴ – مدیر منطقه توسط سازمان منطقه منصوب می شود .

ماده ۵ – تعیین سازمان منطقه موکول به تملک و تصرف اراضی مورد نظر قبل از صدور مجوز هیئت وزیران می باشد.

ماده ۶ – سازمان منطقه می تواند علاوه بر خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می کنند بهای خدمات عمومی ، زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری ، بهداشتی ، فرهنگی ، ارتباطات ، آموزشی و رفاهی را که راسا در منطقه ارائه می کند از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کند. تعرفه وجوه مذکور که باید متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعیت رقابتی هر منطقه باشد ، توسط سازمان منطقه تنظیم و جهت تائید به شورای عالی ارائه می شود . شورا ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تائید یا اصلاح تعرفه های مزبور اقدام کند. در غیر این صورت تعرفه های پیشنهادی تائید شده تلقی خواهد شد .

تبصره ۱ – رعایت ضوابط نظام مهندسی و همچنین استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پیمانکاران واحد صلاحیت فنی در مورد خدمات مهندسی لازم الرعایه است.

تبصره ۲ – سازمانهای مناطق مکلفند تمهیدها و فرصتهای لازم را جهت ارائه خدمات یاد شده توسط بخش غیر دولتی فراهم کنند. در این صورت نرخ تعرفه خدمات مذکور توسط سازمانهای مسئول منطقه تعیین و اعمال می شود .

ماده ۷ – سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعالیت ، سیاستها و مقررات دولتی را رعایت و اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم انطباق مجوزهای صادر شده توسط سازمان با سیاستها و مقررات دولتی ، مسئولیت جبران خسارتهای احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی بر عهده سازمان خواهد بود .

ماده ۸ – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی مجاز و مستلزم ارائه اظهار نامه گمرکی بدون هیچگونه تشریفات دیگر می باشد.

تبصره – تضمین سازمان منطقه برای یکبار و یا سالیانه نیز مورد قبول گمرک ایران خواهد بود.

ماده ۹ – کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر یا تکمیل به منطقه وارد و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعده می شوند. به میزان ارزش قطعات و مواد تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجی داشته باشند ، مشمول حقوق ورودی بر اساس مقررات صادرات و واردات می باشند.

ماده ۱۰- اعاده عین کالای وارد شده از خارج به خارج کشور یا اعاده کالای وارد شده از سایر نقاط کشور به داخل کشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود کالاهای مذکور بدون هرگونه تشریفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

ماده ۱۱- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش ، تبدیل ، تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شوند.

ماده ۱۲- موسسات حمل و نقل و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به منطقه ، یک نسخه تصویر یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان منطقه و گمرک مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهای قانونی تسلیم کنند.

ماده ۱۳ – تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (۱۱) قانون بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گمرک ایران ، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل می شود.

تبصره۱ – مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیو.ن فوق الذکر تعیین می شود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف       می باشد.

تبصره ۲ – ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودی صرفا به مواد اولیه و قطعات خارجی بکار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده۱۴- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعیین می شود.سازمان می تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قید کند و به امضای صاحب کالا برساند و در این ضوابط ذکر کند که چنانچه صاحب کالا در مهلت تعیین شده کالای خود را خارج نسازد و یا تعیین تکلیف نکند ، پس از گذشت یک ماه از اخطار کتبی به اقامتگاه قانونی صاحب کالا ، سازمان مجاز است راسا نسبت به اجرای ضوابط مورد عمل خود اقدام کند.

تبصره – صاحب کالا شخص حقیقی یا حقوقی و یا قائم مقام قانونی او و یا متصدی حمل است که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی و یا ظهرنویس شده به نام او صادر شده است.

ماده ۱۵- ثبت شرکتها و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را دارند صرفنظر از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و نیز ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و طبق ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۴۵۳/ت ۱۵۰۱۱ ک مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

تبصره – در مناطق ویژه اقتصادی کلیه وظایف و اختیارات موضوع بندهای (۳) و (۶) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) تصویب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط محول می شود.

ماده ۱۶- تفکیک املاک و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالکیت در منطقه صرفا با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک مربوط انجام می شود. انتقال املاک و مستغلات در منطقه بین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعایت مقررات مربوط امکان پذیر خواهد بود.

تبصره – صدور اسناد مالکیت تفکیکی موکول به ارائه پایان کار صادر شده توسط سازمان منطقه می باشد.

ماده ۱۷- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار و تامین اجتماعی ، قرارداد کار ، شرایط کار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۴۳۳/ت ۲۵ک مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

تبصره – عبارت ” مناطق آزاد تجاری – صنعتی ” در تصویب نامه مذکور برای اجرا در مناطق ویژه اقتصادی با رعایت ” مناطق ویژه اقتصادی ” جایگزین می شود.

ماده۱۸- سازمانهای مناطق مکلفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگانی ، گمرک ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ارسال کنند.

ماده۱۹- دبیرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و ماموریتها بر عملکرد مناطق نظارت کامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به شورای عالی ارائه کند. مناطق نسبت به عملکرد خود در قبال شورای عالی پاسخگو می باشند.

تبصره – در اجرای این وظیفه قانونی ، دبیرخانه مکلف به بررسی کلیه اسناد و مدارک سازمان بدون هیچگونه استثنا اعم از دفاتر ، پرونده ها ، قراردادها و مکاتبات می باشد و سازمان نیز موظف به همکاری با دبیرخانه است.

ماده۲۰- مواردی که در قانون و این آئین نامه تعیین تکلیف نشده باشد بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی عمل خواهد شد.

این تصویب نامه در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۸۶ به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری – دفتر رئیس جمهور – دفتر ریاست قوه قضاییه – دفتر معاون اول رئیس جمهور – دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور – دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور – دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – دیوان محاسبات کشور – دیوان عدالت اداری – اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی – سازمان بازرسی کل کشور – اداره کل حقوقی – اداره کل قوانین و مقررات  کشور -کلیه وزارتخانه ها – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – گمرک ایران – دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

,

انتصاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

۲۴/۵/۱۳۹۱
انتصاب رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم     شماره۵۷۷/۲۰/۹۱۲

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست تصوير تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران و ابلاغ مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم، جهت درج در روزنامه رسمي كشور، تقديم مي‌گردد. خواهشمند است اقدام لازم به عمل آيد.

معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس ـ عليرضا موحدي

شماره۲۶۴/۱۰/۹۰۲               ۲۱/۹/۱۳۹۰

انتصاب رئيس هيأت مديره و  مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

جناب آقاي اسفنديار حيدري‌پور
نظر به شايستگي‌ها و تجارب جنابعالي و به استناد ماده (۶) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و باتوجه به تفويض اختيار رياست محترم جمهوري (موضوع نامه شماره ۹۰۴۷۶ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۸) به موجب اين ابلاغ به عنوان رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب مي‌شويد.
تكميل شبكه‌هاي زيرساختي منطقه، جلب سرمايه‌گذاري بويژه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار منطقه، افزايش توانمندي‌هاي توليدي، توسعه صادرات و حضور فعالانه در عرصه‌هاي اقتصادي بين‌المللي از اهم اموري است كه انتظار مي‌رود در تعامل با ساير دستگاهها و مناطق آزاد و با هماهنگي دبيرخانه شورا در اولويت برنامه‌هاي آن منطقه قرار گيرد.
توفيق جنابعالي را در ايفاي مطلوب وظايف محوله از درگاه ايزد منان مسئلت دارم.

دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ـ حميد بقاي

 

,

اصلاح بند (۱)تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

اصلاح بند (۱)تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


شماره۷۲۳۶۴/۴۷۲۵۷ ۱۸/۴/۱۳۹۱
اصلاح بند (۱)تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

نهاد ریاست جمهوری

نظـر به اینکه در بنـد (۱) تصویـب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ واژه «معادل» به صورت واژه «تا» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی

,

آیین نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

آیین نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان

۱۳۷۷٫۰۲٫۰۲
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ۱۳۷۷٫۲٫۲ بنا به پیشنهاد شماره .۲۱۴۱۱ و مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۱۱
وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد ماده (۲۲) قانون‌مناطق دریایی جمهوری اسلامی
ایران در خلیج فارس و دریای عمان – مصوب ۱۳۷۲ – آیین‌نامه نحوه انجام پژوهش‌ها و
تحقیقات علمی در مناطق دریایی‌جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان را
به شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین‌نامه نحوه انجام پژوهش‌ها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی
ایران در خلیج فارس و دریای عمان را به شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین‌نامه نحوه انجام پژوهش‌ها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی
‌جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
‌ماده ۱- در این آیین‌نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
‌دولت ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران .
‌فعالیت: کلیه اقدامهای عملی مستقیم که با هدف کاوش و انجام پژوهش‌ها و تحقیقات
علمی در مناطق دریایی موضوع این آیین‌نامه انجام شود.
‌تحقیقات علمی: تحقیقاتی که تنها برای افزایش دانش انسان از محیط دریایی با اهداف
صلح‌آمیز انجام می‌شود. این تحقیقات شامل شناسایی خصوصیات‌فیزیکی، شیمیایی، منابع
زیستی، زمین شناسی و منابع غیر زیستی آب و نظایر آن در بستر و زیر بستر مناطق
دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران است.
‌پژوهش: اعم از پژوهش‌های نظری و کاربردی است.
‌مناطق دریایی: مناطق مشمول قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس
و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ است.
‌ماده ۲- کلیه فعالیتها و پژوهش‌ها و تحقیقات موضوع این آیین‌نامه با هدف صلح‌آمیز
در مناطق دریایی انجام می‌شود. ماده ۳- ایجاد و استفاده از هر نوع‌تأسیسات و جزایر
مصنوعی، تأسیسات یا تجهیزات شناور به منظور انجام تحقیقات علمی در مناطق دریایی
باید با کسب موافقت قبلی و تحت شرایط اعلام‌شده توسط دولت ایران صورت گیرد. این
گونه تأسیسات پس از احداث، تحت صلاحیت دولت ایران قرار میگیرند. پس از خاتمه
تحقیقات در صورت اعلام‌دولت ایران اینگونه تأسیسات یا تجهیزات باید توسط تحقیق
کننده و با هزینه او برچیده شوند و در غیر این صورت دولت ایران حق خواهد داشت نسبت
به‌برچیدن آنها رأساً اقدام و هزینه‌های مربوط را از مجری طرح تحقیقاتی علمی مطالبه
نماید .
‌ماده ۴- انجام فعالیت و ایجاد و استفاده از تأسیسات و تجهیزات موضوع ماده (۳) این
آیین‌نامه نباید وقفه‌ای در امر کشتیرانی، ماهیگیری، نصب کابلها و‌لوله‌های نفتی،
حفظ منابع جاندار و بیجان ایجاد نماید. همچنین مانع استفاده از فضای ماوراء دریای
آزاد و نیز سیستم‌های ارتباطی کشور گردد. تعیین حریم‌ایمنی به شعاع حداکثر ۵۰۰ متر
اطراف این گونه تأسیسات یا تجهیزات مجاز است و مراتب توسط دولت ایران (‌سازمان
بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران) به کلیه شناورها اعلام خواهد شد .
‌ماده ۵- تأسیسات و تجهیزات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه باید دارای علایم مشخصی
که نمایانگر دولت یا سازمان بین المللی محل ثبت است، باشند. این‌علایم باید طبق
استانداردهای بین المللی بوده ایمنی دریانوردی و پرواز را نیز تأمین نماید.
‌ماده ۶- دولت یا سازمانهای بین المللی تحقیق کننده و متقاضیان داخلی غیر دولتی،
مسؤول جبران کلیه خساراتی هستند که در اثر فعالیت و انجام تحقیقات یا‌اقدامات آنها
و اشخاص تحت امر آنها به دولت ایران یا سایر اشخاص وارد می‌شود. به منظور اطمینان
از پرداخت خسارت‌های احتمالی فوق الذکر و پذیرش‌مسؤولیت ناشی از انجام فعالیتهای
تحقیقاتی موضوع این آیین‌نامه، باید فعالیتهای تحقیقاتی یاد شده و نیز تجهیزات و
تأسیسات مربوط به آنها از قبل بیمه شده‌باشند.
‌ماده ۷- انجام فعالیت، پژوهش و تحقیقات علمی موجب ایجاد هیچ حقی در مورد قسمتی از
محیط زیست دریایی یا منابع آن نخواهد شد.
‌ماده ۸- انجام فعالیت، پژوهش و تحقیقات علمی باید مزاحم اقدامات دولت ایران شود و
نیز نباید باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد.
‌ماده ۹- نتایج فعالیت، پژوهش و تحقیقات علمی باید به اطلاع وزارتخانه یا سازمان
تخصصی ذی ربط و نیز مرکز ملی اقیانوس شناسی برسد و در صورت اعلام‌سازمانهای یاد
شده برای کمک به تجزیه و تحلیل نتایج اطلاعات و تحقیقات بدست آمده، کمک لازم از
طرف دولت یا سازمان بین المللی مجری تحقیقات،‌انجام گیرد.
‌ماده ۱۰- نتایج فعالیت، پژوهش و تحقیقات علمی با توافق دولت ایران توسط رسانه‌های
عمومی داخلی و بین المللی قابل انتشار است .
‌ماده ۱۱- انجام هرگونه تحقیقات به منظور اکتشاف منابع زیستی و غیر زیستی در مناطق
دریایی، منوط به طی تشریفات مذکور در ماده (۱۴) این آیین‌نامه است،‌مگر اینکه
مراتب به طور خاص در موافقتنامه دولت ایران با دیگر دولتها تعیین تکلیف شده باشد.
‌ماده ۱۲- اتباع خارجی برای انجام فعالیت، پژوهش و تحقیقات علمی باید از طریق دولت
متبوع یا سازمان بین المللی مربوط اقدام نمایند.
‌ماده ۱۳- متقاضی فعالیت، پژوهش و تحقیقات علمی (‌دولت یا سازمان بین المللی
صلاحیتدار) مکلف است اطلاعات معین را به شرح فرم ضمیمه شماره (۱)،‌حداقل شش ماه
قبل از زمان اجرای طرح تحقیقاتی، از طریق نمایندگی دولت ایران در خارج و یا
نمایندگی دولت متبوع خود در ایران به وزارت امور خارجه‌تسلیم نماید. وزارت امور
خارجه پس از دریافت و ارایه اظهار نظر، آن را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌مرکز
ملی اقیانوس شناسی) منعکس می‌نماید.‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی درخواست رسیده را
همراه با اظهار نظر برای شورای عالی اقیانوس شناسی کشور ارسال میکند. در صورت
تأیید کمیته تخصصی‌ذی ربط در شورای عالی اقیانوس شناسی کشور، مجوز لازم مطابق فرم
ضمیمه شماره (۲) توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی صادر می‌شود و برای اطلاع‌واحدهای
مستقر در مناطق دریایی محل تحقیقات، مراتب به ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بنادر
و کشتیرانی و برای اطلاع و نظارت بر کلیه مراحل انجام‌پژوهش و تحقیقات به
وزارتخانه یا سازمان تخصصی ذی ربط اعلام می‌شود.
‌تبصره ۱- در صورتی که پس از شش ماه از تاریخ دریافت تقاضا هیچگونه پاسخی به
متقاضی داده نشود، مخالفت ضمنی تلقی می‌شود. در صورت عدم تطبیق‌اطلاعات مندرج در
تقاضا با واقعیت‌ها و شواهد آشکار مانند درج اطلاعات نادرست در خصوص ماهیت و موضوع
پروژه، اطلاعات بیشتری از متقاضی مطالبه‌می‌شود. عدم ایفای تعهدات سابق متقاضی که
از تحقیقات قبلی ناشی شده است، مانع اعطای مجوز خواهد بود.
‌تبصره ۲- اگر درخواست از طرف سازمان بین المللی باشد که دولت ایران عضو آن است و
در هنگام اتخاذ تصمیم در خصوص انجام تحقیقات در مناطق دریایی‌ایران، نماینده دولت
ایران در جلسه حضور داشته و به انجام تحقیقات رأی مثبت داده است ،‌نماینده ایران
موظف است مراتب را به وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی (‌مرکز ملی اقیانوس شناسی) اعلام
نماید تا خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم‌گیری شود.
‌تبصره ۳-‌متقاضیان داخلی غیر دولتی برای اخذ مجوز، درخواستهای خود را به وزارت
فرهنگ و آموزش عالی (‌ مرکز ملی اقیانوس شناسی )‌منعکس می‌نمایند.
‌تبصره ۴- سازمانهای دولتی برای فعالیتهای مختص به خود که رأساً انجام می‌دهند،
نیاز به اخذ مجوز نخواهند داشت.
‌ماده۱۴- در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق و یا عدم تطابق پژوهش‌ها و تحقیقات
با اطلاعات اولیه‌ای که به دولت ایران ارائه شده است، دولت ایران‌می‌تواند انجام
پژوهش‌ها و تحقیقات را به حالت تعلیق در آورد. اگر در مدت معقولی دولت یا سازمان
بین المللی مجری تحقیق، خود را با مقررات این آیین‌نامه‌وفق ندهد دولت ایران مجوز
صادره را باطل و ملغی‌الاثر خواهد نمود.
‌تبصره – ایجاد هر گونه تغییر در طرحهای تحقیقاتی بدون اخذ مجوز قبلی از دولت
ایران، مشمول مفاد قسمت اخیر این ماده خواهد بود.
‌ماده ۱۵- به تخلفاتی که از مقررات این آیین‌نامه انجام گیرد، مطابق قوانین جمهوری
اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور

‌فرم ضمیمه شماره (۱)

‌ضمیمه(۱)
‌درخواست نامه

‌ضمیمه (۱)
‌درخواست نامه
۳- روش اجراء مشخصات کشتی و وسایل مورد استفاده برای اجرای طرح

‌ضمیمه (۱)
‌درخواست نامه

‌ضمیمه (۱)
‌درخواست نامه

‌فرم ضمیمه شماره (۲)
‌مجوز انجام پژوهش و تحقیقات علمی دریایی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران
‌این مجوز به استناد تأیید شماره………….. مورخ….. کمیته تخصصی شورای عالی
اقیانوس شناسی کشور برا انجام پژوهش و تحقیقات علمی
دریایی‌به………………………………‌با مشخصات مشروح زیر اعطا می‌گردد.
‌نام و نشانی سازمان :
‌نام کشتی تحقیقاتی :
‌نام دستگاه ایرانی نظارت کننده :
‌مدت انجام تحقیقات از تاریخ صدور مجوز:
‌مختصات جغرافیایی منطقه دریایی جمهوری اسلامی ایران
‌نکات قابل توجه:
۱- تحقیقات باید بر اساس اطلاعات ذکر شده در درخواست نامه انجام پذیرد.
۲- انجام هرگونه تغییر در برنامه تحقیقات منوط به دادن اطلاع قبلی به مرکز ملی
اقیانوس شناسی کشور و کسب مجوز لازم از این مرکز است.
‌رییس مرکز ملی اقیانوس شناسی
‌امضاء

تاریخ تصویب :
۱۳۷۷/۰۲/۰۲
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

 

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد به منظور فعالیت در صنایع نساجی

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد به منظور فعالیت در صنایع نساجی

‌وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۲٫۲۵ با توجه
به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه‌شماره .۷۶۳۰۵ت ۱۹۰۳۷ ه‍ـ مورخ
۱۳۷۶٫۱۰٫۲۹) و به استناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی بند “‌د” تبصره (۲۵) قانون
برنامه دوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (‌ موضوع
تصویبنامه شماره .۴۲۸۹۰ت ۱۵۰۰۳ ک مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۳) تصویب نمودند:
‌منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد صرفاً به منظور فعالیت در صنایع نساجی در مساحتی به
میزان پانصد و هفتاد (۵۷۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که از‌شمال به زمین انبارهای
عمومی و کارخانه صنایع لاستیک یزد، از شرق به زمین شهرک صنعتی، از جنوب به خط لوله
انتقال نفت به یزد و از غرب به‌باقیمانده پلاک یک فرعی (۶۶۴۶) از بخش (۹) یزد
محدود است ایجاد و شرکت شرکهای صنعتی یزد به عنوان سازمان مسؤول منطقه یاد شده
تعیین‌می‌شود.
‌منطقه یاد شده به میزانی که حصارکشی شده و مورد تأیید گمرک ایران قرار گیرد،
عملیاتی می‌شود حدود اختیارات سازمان مسؤول منطقه یادشده‌برطبق تصویبنامه شماره
.۴۲۸۹۰ت ۱۵۰۰۳ک مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۳ و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات کشور
است.
‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۹٫۳٫۱۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور

تاریخ تصویب :
۱۳۷۸/۱۲/۲۵
مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران