قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1379/08/18

قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1379/08/18

ماده واحده – به موجب اين قانون مدت اجراي ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع – مصوب 1373/07/07 مجمع تشخيص ‌مصلحت نظام – به منظور رسيدگي و تعيين تكليف پرونده‌هايي كه براساس تبصره (۲) قانون ياد شده به كميسيون ماده (۳۴) تحويل گرديده‌اند تا پايان‌ سال ۱۳۸۲ تمديد مي‌گردد. ‌مهلت دريافت تقاضا از طرف متصرفين تا پايان سال ۱۳۸۰ تعيين مي‌گردد.

تبصره – دولت موظف است گزارش عملكرد اين قانون را هر شش ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه ‌نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379/08/25 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

اجازه ترخیص خودروهای اهدایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به دفتر تثبیت شن و ماسه زدایی سازمان جنگلها و مراتع وزارت جهاد سازندگی 1376/05/08

اجازه ترخیص خودروهای اهدایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به دفتر تثبیت شن و ماسه زدایی سازمان جنگلها و مراتع وزارت جهاد سازندگی 1376/05/08

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376/05/08 بنا به پیشنهاد شماره .9259ص.10.‌و مورخ 1376/04/30 وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده واحده‌قانون مستثنی شدن ماشین آلات، خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و ‌وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین ‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها -‌مصوب 1376- تصویب‌نمود: ترخیص خودروهای اهدایی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به دفتر تثبیت شن و ماسه زدایی سازمان جنگلها و مراتع وزارت جهاد سازندگی-‌موضوع نامه یاد شده- با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع قانون مذکور، مجاز است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور انجام مطالعات مراحل توجیهی و تفصیلی اجرایی حوضه زاب کوچک( منطقه سردشت و پیرانشهر) به سازمان جنگلها و مراتع کشور 1375/07/10 هیأت وزیران

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور انجام مطالعات مراحل توجیهی و تفصیلی اجرایی حوضه زاب کوچک( منطقه سردشت و پیرانشهر) به سازمان جنگلها و مراتع کشور 1375/07/10 هیأت وزیران


هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375/07/08 بنا به پیشنهاد شماره 1574 – 3955.80 – 102 مورخ 1375/06/27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (55)‌قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – تصویب نمود:

‌مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503002 (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 کل کشور، به‌منظور انجام مطالعات مراحل توجیهی و تفضیلی – اجرایی حوضه زاب کوچک (‌منطقه سردشت و پیرانشهر) در اختیار سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار گیرد‌تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزینه شود.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/03/14 و الحاق چند تبصره به آن 1374/07/02 هیأت وزیران

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354/03/14 و الحاق چند تبصره به آن 1374/07/02 هیأت وزیران

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

‌ماده 1 – عبارات مشروح زیر از نظر این آیین‌نامه دارای مفاهیم زیر هستند:

‌الف – اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال:

‌به جنگل تکامل نیافته‌ای گفته می‌شود که مسطح و هموار بوده و حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا کمتر از (200) متر و با شیب کمتر از (10%) باشد و تعداد‌درخت، بوته، نهال و کنده درختان جنگلی از هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد اصله تجاوز نماید یا درختان جنگلی آن به صورت پراکند باشد به گونه‌ای‌که حجم آن از حوزه آستارا تا گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب باشد. در صورت وجود درختان شمشاد حجم بیش از سی متر مکعب در هر هکتار‌جنگل شمشاد محسوب خواهد شد.

ادامه مطلب …

اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری سال 1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب مهر 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری سال 1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب مهر 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده – ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354/03/14 به شرح زير اصلاح و ۴ تبصره بعنوان تبصره هاي ۳،۴، ۵ و ۶ به آن الحاق مي گردد:

ماده ۳۴ – از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است ظرف مدت سه سال اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع ملي غير مشجر كشور را كه تا پايان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ زراعت آبي شده و يا براي طرح هاي توليد دام و آبزيان و ساير طرحهاي غير كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اند براساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع كشور و فرمانداري به مسووليت جهاد سازندگي و در قبال دريافت اجاره بها يا قيمت تعيين شده واگذار و يا بفروش برساند. بديهي است از زمين‌هاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوق الذكر بدون قيد و شرط خلع يد خواهد شد.

ادامه مطلب …

اجازه ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی استیشن اهدایی به سازمان جنگلها و مراتع موضوع نامه وزارت جهاد سازندگی 1371/04/23 هیأت وزیران

اجازه ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی استیشن اهدایی به سازمان جنگلها و مراتع موضوع نامه وزارت جهاد سازندگی 1371/04/23 هیأت وزیران


هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371/04/14 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و موافقت وزارت صنایع سنگین، و به استناد بند (6) ماده واحده “‌قانون‌مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص” – مصوب 1370 – تصویب نمودند:

‌ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی استیشن اهدایی به سازمان جنگلها و مراتع کشور – موضوع نامه شماره 2411 – .10.71‌و مورخ 1371/03/23 وزارت‌جهاد سازندگی – با رعایت مقررات مربوط مجاز می‌باشد.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

اجازه استخدام رسمی و غیر رسمی 126 نفر در مشاغل فنی به سازمان جنگلها و مراتع 1369/12/28 هیات وزیران

اجازه استخدام رسمی و غیر رسمی 126 نفر در مشاغل فنی به سازمان جنگلها و مراتع 1369/12/28 هیات وزیران

اکثریت وزراء عضو کمیسیون رفاه اجتماعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1369/12/01 با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره.92066ت890 مورخ 1368)بنا به درخواست سازمان جنگلها و مراتع کشور و پیشنهاد شماره .6031‌د مورخ 1369/10/08 سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و به استناد بند “‌الف” تبصره 60)9 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمودند: سازمان جنگلها و مراتع کشور مجاز است نسبت به استخدام رسمی و غیر رسمی یکصد و بیست و شش (126) نفر در مشاغل فنی با دارا بودن مدرک تحصیلی‌دانشگاهی به شرح فهرست پیوست از محل اعتبارات مصوب خود و با رعایت سایر مقررات مربوط اقدام نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1369/12/27 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

اجازه استخدام رسمی و غیر رسمی هشت نفر در مشاغل فنی به سازمان جنگلها و مراتع 1368/12/27 هیأت وزیران

اجازه استخدام رسمی و غیر رسمی هشت نفر در مشاغل فنی به سازمان جنگلها و مراتع 1368/12/27 هیأت وزیران

اکثریت وزراء عضو کمیسیون رفاه اجتماعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1368/11/25 با توجه به اختیارات تفویضی موضوع تصویب‌نامه شماره.92066ت890 مورخ 1368/10/07 بنا به درخواست شماره 2769.100.30 مورخ 1368/02/20 سازمان جنگلها و مراتع کشور و پیشنهاد شماره.4258‌د مورخ 1368/09/25 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمودند:
‌سازمان جنگلها و مراتع کشور مجاز است نسبت به استخدام رسمی و غیر رسمی هشت (8) نفر در مشاغل فنی به شرح فهرست پیوست با دارا بودن‌مدرک تحصیلی دانشگاهی از محل اعتبارات مصوب خود و با رعایت سایر مقررات مربوط اقدام نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ 1368/12/19 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

اجازه اقدام نسبت به واگذاری قطعه زمینی از ارضی سازمان جنگلها و مراتع کشور به آقای حسین صداقت جانباز جنگ تحمیلی 1368/05/14 هیأت وزیران

اجازه اقدام نسبت به واگذاری قطعه زمینی از ارضی سازمان جنگلها و مراتع کشور به آقای حسین صداقت جانباز جنگ تحمیلی 1368/05/14 هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/05/14 بنا به پیشنهاد شماره 5295.310.27245 مورخ 1368/12/28 وزارت کشاورزی تصویب نمودند وزارت‌ مزبور مجاز است نسبت به واگذاری قطعه زمینی به مساحت 250 متر مربع از اراضی سازمان جنگلها و مراتع کشور به آقای حسین صداق جانباز جنگ‌ تحمیلی اقدام نماید..
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

در مورد اصلاح عبارت سرجنلگداریهای کل چهارگانه رشت – نوشهر – ساری – گرگان و گنبد موضوع بند (1) مصوبات شماره62932 مورخ 1365/08/12

در مورد اصلاح عبارت سرجنلگداریهای کل چهارگانه رشت – نوشهر – ساری – گرگان و گنبد موضوع بند (1) مصوبات شماره62932 مورخ 1365/08/12

1364 هیات وزیران و 66726 مورخ 1365/08/27 به عبارت سازمان جنگلها و مراتع کشور