قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

ماده ۱_هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين خود از او به دست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر ۵۰هزارريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد.

درصورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از ۵ سال تجاوز نمايد.

ادامه مطلب …

‌قانون اجراي احكام مدني

‌قانون اجراي احكام مدني‌

مصوب ۱۳۵۶٫۸٫۱‌ماده ۱۲۹ – دادورز (‌مأمور اجرا) مي‌تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد.

‌در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد‌كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد

ادامه مطلب …