تفويض اختيارات هيات وزيران مندرج در قانون تشكيل سازمان‌ميراث فرهنگي و گردشگري و امور مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري در قانون برنامه سوم توسعه و اختيارات مندرج در تبصره‌۱ ماده‌ ۶۹ قانون ‌تنظيم بخش ‌از مقررات مالي‌ دولت ‌به وزراي عضو شورايعالي‌ ميراث فرهنگ

تفويض اختيارات هيات وزيران مندرج در قانون تشكيل سازمان‌ميراث فرهنگي و گردشگري و امور مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري در قانون برنامه سوم توسعه و اختيارات مندرج در تبصره‌۱ ماده‌۶۹ قانون ‌تنظيم بخش ‌از مقررات مالي‌ دولت ‌به وزراي عضو شورايعالي‌ ميراث فرهنگي‌ و گردشگري هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۱ بنا به پيشنهاد شماره ۷۱۸۵ـ۱ مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۱ سازمان‌ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

اختيارات هيأت وزيران مندرج در قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و قانون‌توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و امور مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري در قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ و نيز اختياراتمندرج‌در تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ درخصوص واگذاري زمين‌در مورد طرحهاي مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري به اكثريت وزيران عضو شوراي‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري تفويض مي‌گردد.
ملاك اعتبار تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي يادشده مي‌باشدكه در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (۱۹) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌جمهور