تفويض اختيارات هيات وزيران مندرج در قانون تشكيل سازمان‌ميراث فرهنگي و گردشگري و امور مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري در قانون برنامه سوم توسعه و اختيارات مندرج در تبصره‌1 ماده‌ 69 قانون ‌تنظيم بخش ‌از مقررات مالي‌ دولت ‌به وزراي عضو شورايعالي‌ ميراث فرهنگ

تفويض اختيارات هيات وزيران مندرج در قانون تشكيل سازمان‌ميراث فرهنگي و گردشگري و امور مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري در قانون برنامه سوم توسعه و اختيارات مندرج در تبصره‌1 ماده‌69 قانون ‌تنظيم بخش ‌از مقررات مالي‌ دولت ‌به وزراي عضو شورايعالي‌ ميراث فرهنگي‌ و گردشگري هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 7185ـ1 مورخ 1383.5.11 سازمان‌ميراث فرهنگي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

اختيارات هيأت وزيران مندرج در قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ مصوب 1382 ـ و قانون‌توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ـ مصوب 1370 ـ و امور مرتبط با ميراث فرهنگي و گردشگري در قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و نيز اختياراتمندرج‌در تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ درخصوص واگذاري زمين‌در مورد طرحهاي مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري به اكثريت وزيران عضو شوراي‌عالي ميراث فرهنگي و گردشگري تفويض مي‌گردد.
ملاك اعتبار تصميم‌گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي يادشده مي‌باشدكه در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌جمهور