قانون استفاده از درآمدهای سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۲۶

قانون استفاده از درآمدهای سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۲۶

‌ماده واحده –

‌الف – سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش محصولات، تولیدات، ارائه خدمات و سایر‌درآمدهای واحدهای تابعه خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز نماید.

ب – همه‌ساله معادل مجموع درآمد وصولی موضوع بند (‌الف) این قانون که به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز خواهد شد، از محل اعتبار‌ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه نامبرده قرار خواهد گرفت که منحصراً جهت افزایش‌ کارآیی و گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی واحدهای تابعه سازمان مذکور جهت تحقق خودکفایی در زمینه کشاورزی به مصرف برسد.

ج – پنجاه درصد از اعتبار موضوع بند (ب) این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه‌ هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و پنجاه درصد بقیه بر اساس‌مقررات عمومی دولت قابل مصرف خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز پنجشنبه ۱۳۶۶/۰۹/۲۶ مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۱۰/۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

قانون اجازه اخذ دو درصد (۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات و آفات و بیماریهای‌ گیاهی ‌مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۱۱

قانون اجازه اخذ دو درصد (۲%) بهای واردات سموم به منظور تأمین هزینه‌های طرحهای تحقیقات و آفات و بیماریهای‌ گیاهی ‌مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۱۱

ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه‌های آزمایشهای سموم دفع آفات و تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی‌ سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی معادل دو درصد (۲%) مبلغی که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای وارد کردن سموم ساخته شده دفع آفات و‌بیماریهای گیاهی یا برای وارد کردن هر گونه مواد که برای ساختن یا ترکیب و اختلاط سموم دفع آفات و بیماریهای گیاهی و هورمون‌های نباتی‌افتتاح اعتبار یا سفارش می‌نمایند از واردکنندگان دریافت نماید.

‌وجوه مذکور در حساب جداگانه‌ای در خزانه‌داری کل نگاهداری می‌شود و بر طبق بودجه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت امناء سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد برای مصارف فوق مورد استفاده قرار‌گیرد.

‌تبصره – سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت که مواد مذکور در این قانون را برای مصارف خود با رعایت مقررات حفظ نباتات و آیین‌نامه اجرایی‌آن رأساً وارد می‌کنند از شمول این ماده مستثنی هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۲۵۳۶/۰۴/۲۲، در جلسه فوق‌العاده روز‌سه‌شنبه ۲۵۳۶/۰۵/۱۱ شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۲۷

قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۲۷

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود عضویت گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی را پذیرفته و حق عضویت ایران در گروه مزبور را ازمحل اعتبار مصوب در بودجه کل کشور پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۴/۰۹/۱۶ در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴/۱۱/۲۷ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی

اساسنامه مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۹/۰۹/۲۲ کمیسیونهای منابع طبیعی و استخدام و دارایی مجلسین

اساسنامه مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۹/۰۹/۲۲ کمیسیونهای منابع طبیعی و استخدام و دارایی مجلسین

ماده ۱ – در اجرای ماده یک قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مؤسسه مذکور به موجب این اساسنامه اداره می‌شود و مشمول قانون‌استخدام کشوری نیست و دارای ارکان زیر خواهد بود:

‌الف – شورای مؤسسه.

ب – رییس مؤسسه.

‌ماده ۲ – شورای مؤسسه از ۱۲ نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود.

ادامه مطلب …

قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۰۸

قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۰۸

‌ماده ۱ – به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به منظور تحقیق و مطالعه و تمرکز کلیه تحقیقات مربوط به آن قسمت از منابع طبیعی کشور که‌طبق قانون به عهده وزارت منابع طبیعی موکول گردیده مؤسسه‌ای به نام: (‌ مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی) وابسته به وزارت منابع طبیعی که در این‌قانون مؤسسه نامیده می‌شود تشکیل دهد.

‌ماده ۲ – مؤسسه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

‌ماده ۳ – مؤسسه دارای شورا و یک رییس است و به موجب اساسنامه‌ای اداره خواهد شد که به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی – استخدام و‌دارایی مجلسین می‌رسد و هر گونه تغییر و اصلاح اساسنامه نیز کمیسیونهای مذکور خواهد بود.

‌ماده ۴ – اعتبارات مؤسسه شامل کمک مصوب در بودجه کل کشور و سایر درآمدهایی است که از طریق انجام خدمات فنی و تحقیقات به دست‌می‌آید.

‌تبصره ۱ – کمک دولت به مؤسسه همه‌ساله در بودجه کل کشور به عنوان کمک در ردیف جداگانه منظور خواهد شد. وزارت دارایی مکلف است‌ کمک مزبور را به اقساط چهارگانه در ابتدای هر فصل در اختیار مؤسسه بگذارد.

‌مؤسسه مجاز است صرفه‌جوییهای هر سال را در سال بعد منحصراً به مصرف امور مربوط به بررسیهای منابع طبیعی برساند.

‌تبصره ۲ – بودجه تفصیلی مؤسسه در حدود کمک منظور در بودجه کل کشور و سایر درآمدهایی که برای مؤسسه پیش‌بینی می‌شود تنظیم و پس از‌تصویب شورای مؤسسه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده ۵ – مؤسسه می‌تواند برای انجام تحقیقات مربوط به وظایف خود با دانشگاهها و سازمانها و مؤسسات داخلی و خارجی در تماس بوده و تبادل‌اطلاعات کند و در صورتی که از طرف مؤسسات سابق‌الذکر متعهد به انجام تحقیقات گردد و یا بالعکس انجام تحقیقاتی را به مؤسسات مذکور واگذار‌کند هزینه‌های مربوط را با تصویب شورای مؤسسه دریافت و یا از بودجه خود پرداخت کند.

‌ماده ۶ – مؤسسه می‌تواند برای انجام بررسیهای علمی مورد نیاز از کارشناسان داخلی و خارجی با تصویب شورا دعوت کرده و هزینه‌های مربوط را‌پرداخت کند.

‌ماده ۷ – رییس مؤسسه می‌تواند معاملات تا مبلغ پانصد هزار ریال را در هر مورد رأساً و تا دو میلیون ریال با تصویب شورای مؤسسه بدون رعایت‌ آیین‌نامه معاملات دولتی انجام دهد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۸/۰۹/۱۶ به تصویب مجلس شورای ملی‌ و در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۸/۱۰/۰۸ شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی

قانون راجع به اجازه خرید لوازم فنی مربوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی بدون رعایت تشریفات مناقصه مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۰۱

قانون راجع به اجازه خرید لوازم فنی مربوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی بدون رعایت تشریفات مناقصه مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۰۱

‌ماده واحده – اقدام وزارت کشاورزی مبنی بر خرید لوازم فنی و مواد مربوط به تلقیح مصنوعی به مبلغی که از پانزده هزار دلار تجاوز نکرده و در‌سال ۱۳۴۱ بدون رعایت تشریفات مناقصه مستقیماً و بی‌واسطه از کارخانجات و مؤسسات سازنده در کشورهای متحده آمریکا خریداری شده تأیید‌ می‌شود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه ۱۳۴۳/۰۹/۲۰ تقدیم شده و در تاریخ ۱۳۴۳/۰۹/۲۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۳/۱۱/۰۱ به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵

شماره۱۵۰۵۱/۲۴۶ ۱۳۸۸/۳/۲۷

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۶۰۱۴۰/۴۰۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۹ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۶۹۶۸ ۱۳۸۸/۰۴/۰۷

وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری

ادامه مطلب …

قانون اعطای برخی تسهیلات به مراکز تحقیقات بین‌المللی وابسته به گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی برای‌ایجاد دفاتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۰۲

قانون اعطای برخی تسهیلات به مراکز تحقیقات بین‌المللی وابسته به گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی برای‌ ایجاد دفاتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۰۲

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به برقراری تسهیلات‌لازم برای ایجاد دفاتر نمایندگی مراکز تحقیقاتی وابسته به گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی(موضوع ردیف ۱۸ فهرست قانون الحاق دو‌تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی – مصوب ۱۳۷۰/۰۹/۰۳ -) بر اساس قراردادهای همکاری‌ تحقیقاتی دوجانبه فی‌مابین اقدام نماید.

‌تبصره – مراکز تحقیقات بین‌المللی وابسته به گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی که در مکاتبات بین‌المللی به طور اختصار C.G.I.A.R‌ نامیده می‌شود و نمایندگان و مأموران آنها در ایران در حدود توافقها و قراردادهای همکاری تحقیقاتی فی‌مابین با وزارت جهاد‌کشاورزی برای انجام امور محول شده در چهارچوب قوانین ملی ایران از مزایا و تسهیلاتی که نمایندگان و مأموران سازمان خواربار و کشاورزی (فائو)‌وابسته به سازمان ملل متحد در خاک جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند، بهره‌مند خواهند شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۲ مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

قانون موافقتنامه تأسیس مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز‌بین‌المللی تحقیقات برای توسعه مصوب ۱۳۵۶/۰۶/۰۶

قانون موافقتنامه تأسیس مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز‌بین‌المللی تحقیقات برای توسعه مصوب ۱۳۵۶/۰۶/۰۶

‌ماده واحده – موافقتنامه مربوط به تأسیس مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ICARDA)‌بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز‌بین‌المللی تحقیقات برای توسعه مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ ماده که در تاریخ ۲۵۳۵/۰۴/۲۹ برابر با ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۶ در تهران به امضای نمایندگان‌ دولت ایران و گروه مشورتی برای تحقیقات بین‌المللی کشاورزی رسیده است و همچنین اساسنامه مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق‌خشک مشتمل بر یک مقدمه و ۱۱ ماده منضم به آن تصویب و اجازه مبادله داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه همچنین اساسنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶/۰۳/۱۴ در جلسه‌فوق‌العاده روز یکشنبه ۲۵۳۶/۰۶/۰۶ شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

‌موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و مرکز بین‌المللی تحقیقات برای توسعه

The International Development Research Centre

‌به عنوان عامل اجرایی از طرف گروه مشورتی برای تحقیقات بین‌المللی کشاورزی

The Consultative Group For International Agricultural Research

‌به منظور تأسیس مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک ICARDA

The International Centre For Agricultural Research In Dry Areas

‌نظر به این که “‌گروه مشورتی برای تحقیقات بین‌المللی کشاورزی” (‌که از این پس”‌گروه مشورتی” نامیده می‌شود) به منظور تضمین اجرای برنامه‌های‌تحقیقاتی که هدف آنها بالابردن کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی کشورهای در حال توسعه می‌باشد تأسیس گردیده.

‌نظر به این که “‌گروه مشورتی” پیشنهاد نموده که مرکزی به نام “‌مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی، در مناطق خشکً” ICARDA ‌(که از این پس “‌مرکز”‌نامیده می‌شود) به منظور پیشبرد کشاورزی اصلاح شده و پربارتر در ممالک در حال توسعه که آب و هوای خشک و نیمه گرم و یا آب و هوای معتدل‌دارند تأسیس گردد و از این طریق فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی به خصوص در کشورهای خاور نزدیک و آفریقای شمالی و منطقه مدیترانه (‌که از این‌پس “‌منطقه” نامیده می‌شود) به عمل آید تا سطح زندگی و رفاه اجتماعی و اقتصادی و تغذیه مردم ممالک در حال توسعه را بهبودی بخشد.

‌نظر به این که “‌گروه مشورتی” مایل است به منظور تحقق یافتن هدفها و اجرای فعالیتهای خود یک “‌ایستگاه اصلی مرکز” را در ایران و دیگر‌ایستگاههای اصلی یا واحدهای عملیاتی خود را در سایر کشورهای “‌منطقه” تأسیس کند.

‌نظر به این که “‌گروه مشورتی” “‌مرکز بین‌المللی تحقیقات برای توسعه” را (‌که از این پس “‌عامل اجرایی” نامیده می‌شود) به عنوان عامل اجرای تمام‌فعالیتهایی که برای تأسیس مرکز لازم بوده و آن را در انجام مؤثر وظائف خود یاری خواهد کرد تعیین نموده.

‌نظر به این که دولت شاهنشاهی ایران (‌که از این پس “‌دولت” نامیده خواهد شد) از تأسیس یکی از ایستگاههای اصلی “‌مرکز” در خاک خود استقبال‌نموده و آمادگی خود را برای همکاری با “‌عامل اجرایی” در تأسیس این “‌مرکز” ابراز داشته.

‌بنا بر این اینک طرفین به شرح ذیل موافقت می‌نمایند:

‌تأسیس مرکز و نام آن.

‌ماده ۱ – بدین وسیله یک مؤسسه بین‌المللی به نام “‌مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشکًً” ICARDA در ایران تأسیس می‌گردد.

“‌محل”

‌ماده ۲ – ۱ – یک ایستگاه اصلی “‌مرکز” در قطعه زمینی که از طرف “‌دولت” بر مبنای اجاره دراز مدت و با مال‌الاجاره جزئی در اختیار “‌مرکز” گذارده‌می‌شود – در ایران تأسیس خواهد شد.

۲ – دفاتر مدیریت این “‌مرکز” به تعیین “‌گروه مشورتی” و “‌هیأت امناء” در نقطه‌ای از “‌منطقه” قرار خواهد داشت.

۳ – قطعه زمینی که در اختیار این “‌مرکز” گذارده می‌شود بایستی برای منظورهای تحقیقاتی “‌مرکز” و برای دفتر کار و ساختمانهای ضروری برای انجام‌خدمات و سایر تسهیلات لازمه مناسب باشد.

۴ – وضع زمینی که در اختیار “‌مرکز” گذارده می‌شود در موافقتنامه جداگانه‌ای بین”‌دولت” و عامل اجرایی “‌دقیقاً” تشریح خواهد شد.

۵ – هر گاه “‌مرکز” منحل شود حق و علائق “‌مرکز” نسبت به هر ملکی در ایران و هر آن چه سرمایه‌گذاری ثابت به منظور توسعه که در آن ملک به عمل‌آمده متعلق به “‌دولت” خواهد بود.

‌”وضع حقوقی”

‌ماده ۳ – ۱ – “‌مرکز” یک مؤسسه مستقل و غیر انتفاعی بین‌المللی است که به وسیله هیأت امناء و بر طبق مفاد اساسنامه “‌مرکز” که ضمیمه این‌موافقتنامه است – اداره می‌شود.

۲ – “‌مرکز” دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

۳ – امضاء‌کنندگان این موافقتنامه و اعضای گروه مشورتی “‌منفرداً یا مشترکاً در قبال بدهیها” و سایر تعهدات “‌ مرکز” به هیچ وجه مسئول نخواهند بود.

“‌هدفهای مرکز”

‌ماده ۴ – هدفهای کلی “‌مرکز” اجرای فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی به منظور ازدیاد و تثبیت تولیدات مواد غذایی در “‌منطقه” می‌باشد و به خصوص در‌زمینه‌های ذیل موافقت خواهد کرد:

‌الف – خدمت به عنوان یک مرکز تحقیقاتی جهانی برای تحقیقات اصلاح جو – عدس – باقلا و محصولات مشابه که از طرف هیأت امناء پس از‌مشورت با “‌گروه مشورتی” تعیین می‌شود.

ب – خدمت به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای اجرای تحقیقات درباره سایر زراعتهای مهم منطقه مانند گندم و نخود – با همکاری سایر مراکز متناسب‌تحقیقاتی بین‌المللی برای کشاورزی.

ج – اجرای تحقیقات و گسترش و پیشبرد و نمایش سیستمهای پیشرفته برای تولید محصولات کشاورزی و دامداری.

‌د – همکاری و تشویق همکاری و ارتباط با سایر مؤسسات ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی برای پذیرش آزمایش و نمایش نباتات اصلاح شده(Improved Crops) و همچنین سیستمهای پیشرفته کشاورزی و دامداری.

ه – تشویق و حمایت از کارآموزی در امور تحقیقاتی و سایر فعالیتهایی که به منظور پیشبرد هدفهای “‌مرکز” انجام می‌گیرد.

“‌فعالیتها”

‌ماده ۵ – “‌مرکز” به کلیه فعالیتهایی که موجب پیشبرد هدفهای خود گردد بدون محدودکردن کلیات مذکور – خواهد پرداخت – این فعالیتها شامل‌قسمتهای ذیل خواهد بود.

‌الف – جمع‌آوری – ارزیابی – نگهداری Manipulation توزیع و مبادله (‌جرم پلاسم)

اصلی Basic Germplasm و مواد اصلاح شده گیاهی و‌دامی جهت استفاده در برنامه‌های ملی – منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحقیقات کشاورزی و توسعه و تولید.

ب – شناسایی و ارزیابی سیستمهای پیشرفته زراعت و دامداری و توسعه سیستمهای مربوط به اصلاح و اداره مراتع.

ج – جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به مشکلات فیزیکی و بیولوژیکی و اجتماعی و اقتصادی که مانع گسترش سیستمهای پیشرفته زراعت و‌کشاورزی و دامداری می‌شوند.

‌د – بررسی و ارزیابی عوامل مربوط به حفاظت محصولاتی که “‌مرکز” نسبت به آنها مسئولیت دارد – پیش از برداشت و پس از آن.

ه – آموزش محققین و تکنیسین‌ها و سایر افراد به منظور بهبود استعدادهای تحقیقاتی و تولیدی در “‌ منطقه”.

‌و – نمایش و انتشار و پخش نتایج تحقیقات به طور کلی.

“‌اختیارات”

‌ماده ۶ – “‌مرکز” می‌تواند به منظور پیشبرد هدفهای خود از هر یک و یا تمام اختیارات مشروحه ذیل استفاده نماید:

‌الف – هدایت و اجرای تحقیقات صحرایی و آزمایشگاهی و نظری.

ب – کمک و پشتیبانی از تحقیقات کشاورزی که توسط دولتها و سازمانها و نمایندگی‌های بین‌المللی و عمومی و افراد اجرا می‌شود.

ج – تأسیس و نگهداری و اداره مراکز اطلاعات و تأسیسات برای تحقیقات و برای سایر فعالیتهای مربوط به هدفهای خود.

‌د – حمایت و قبول مسئولیت تشکیل کنفرانسها – سمینارها جلسات بحث و سایر گردهمایی‌های مربوط.

ه – بستن قراردادها یا موافقتنامه‌ها با دولتها و با سازمانهای و نمایندگی‌های بین‌المللی و عمومی و خصوصی و یا با افراد.

‌و – تحصیل و نگهداری ملک و یا سایر متعلقات آن و واگذاری آنها به طور آزادانه.

‌ز – تحصیل، نگهداری هر نوع اموال شخصی منجمله اموال واگذاری به وسیله هبه و یا از طریق مبادله و یا وصیت و یا طریق دیگر از هر دولت و یا‌سازمان و یا شخص و نگهداری و اداره کردن و دارا بودن و به کار انداختن و به کاربردن و واگذاری آنها به طور آزادانه.

ح – اقامه دعوی در کشور و یا در کشورهایی که “‌مرکز” در آنها تأسیسات دارد و یا در نقاط دیگر.

ط – مبادرت به هر اقدام دیگری که موجب پیشبرد هدفهای “‌مرکز” باشد.

“‌اموال و دارایی”

‌ماده ۷ – ۱ – “‌مرکز” و اموال و دارایی آن هر کجا و دست هر که باشد از مصونیت در قبال هر نوع تعقیب قانونی برخوردار خواهد بود مگر در موارد‌خاصی که صریحاً از مصونیت خود صرفنظر کند. ولی انصراف از مصونیت به هیچ یک از اقدامات اجرایی تسری نخواهد کرد.

۲ – ساختمانها و تأسیسات “‌مرکز” باید از مصونیت برخوردار باشد اموال و دارایی”‌مرکز” هر کجا و دست هر کس باشد از تفتیش – مصادره – ضبط -‌خلع ید و هر گونه مداخله دیگر مصون خواهد بود.

۳ – بایگانی “‌مرکز و تمام مدارک متعلق به آن و یا در تملک آن هر کجا باشد از تعرض مصون خواهد بود.”

۴ – “‌مرکز” بدون داشتن محدودیت از لحاظ کنترل‌های مالی و یا مقررات و یا هر نوع مهلتهای قانونی (Moratoria) می‌تواند:

‌الف – هر نوع وجوه و ارز در اختیار داشته و به هر ارز حساب داشته باشد.

ب – وجوه ارزهای خود را آزادانه از کشوری به کشور دیگر و یا در خود هر کشور انتقال داده و هر ارزی را که در اختیار دارد به هر ارز دیگر تبدیل کند.

۵ – “‌مرکز” و دارایی و درآمد و سایر اموال آن از شمول اجرای مقررات ذیل معاف خواهند بود:

(۱) از پرداخت مالیاتهای مستقیم – با قبول این اصل که “‌مرکز” در قبال پرداخت آن دسته از مالیاتهایی که در واقع به عنوان هزینه خدمات عمومی اخذ‌می‌شود درخواست معافیت نخواهد کرد.

(۲) معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و ممنوعیتها و محدودیتهای مربوط به کالایی که”‌مرکز” به منظور استفاده رسمی وارد یا صدر می‌کند – با علم‌به این که کالاهایی که به موجب این معافیت وارد می‌شود می‌تواند طبق قانون و مقررات ایران یا در موارد خاص تحت شرایطی که مورد موافقت”‌دولت” قرار گیرد به فروش برساند.

(۳) معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات و همچنین ممنوعیتها و محدودیتهای مربوط به ورود و صدور نشریات “‌مرکز” منجمله عکسها و‌فیلمهای متحرک و نوارهای ضبط شده صوت.

۶ – در مورد ارتباطات رسمی “‌مرکز” – دولت همان روشی را که نسبت به ارتباطات سازمانهای مشابه بین‌المللی معمول می‌دارد اتخاذ خواهد نمود.

۷ – “‌مرکز” می‌تواند از وسائط نقلیه خود و از وسائط نقلیه کارکنان خود برای حمل و نقل اسباب و اثاثیه “‌مرکز” و برای رفت و آمد کارکنان – مهمانان -‌محققین و کارآموزان و به طور کلی به منظور انجام وظائف خود استفاده نماید.

۸ – دولت کلیه تسهیلاتی را که برای انجام وظائف “‌مرکز” لازم باشد فراهم خواهد ساخت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مناطقی که از لحاظ‌امنیت ملی ورود به آنها ممنوع است ترتیبی خواهد داد که “‌مرکز” و اعضاء آن برای مسافرت و رفت و آمد در کشور آزادی داشته باشند.

“‌اعضاء هیأت امناء – صاحب‌منصبان – کارکنان – اعضاء اداری و مشاورین.”

‌ماده ۸ – ۱ – کلیه اعضاء هیأت امناء – صاحب‌منصبان – اعضای اداری و مشاوران غیر ایرانی مرکز از مزایا و مصونیت‌هایی که به پرسنل سازمان ملل‌متحد بر طبق کنوانسیون مزایا و مصونیتهای مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ و کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مورخ ۲۱ نوامبر۱۹۴۷ اعطاء شده است استفاده خواهند نمود.

۲ – مزایا و مصونیتهای اعطایی به امناء – صاحب‌منصبان – کارکنان – اعضاء اداری و مشاورین “‌مرکز” فقط به منظور تأمین مصالح مرکز اعضاء ‌می‌گردد نه برای نفع شخصی خود افراد “‌مرکز” حق خواهد داشت و موظف خواهد بود در مواردی که به عقیده “‌مرکز” مصونیتها مانع اجرای عدالت‌باشد این مصونیت‌ها را به شرط آن که لطمه‌ای به منافع”‌مرکز” نرسد از هر صاحب‌منصبی سلب نماید.

۳ – “‌مرکز” برای جلوگیری از وقوع هر نوع سوء استفاده از مزایا و مصونیت‌ها و تسهیلات مذکور در این ماده در کلیه اوقات با مقامات “‌دولت” همکاری‌خواهد نمود.

‌ماده ۹ – دولت بدین وسیله موافقت می‌کند اطمینانهای ذیل را به “‌مرکز” و کارکنان آن بدهد.

‌الف – هیأت امناء “‌مرکز” آزادی و اختیار کامل خواهند داشت بدون ملاحظاتی غیر از شایستگی اشخاص و استحقاق و تجربه آنها به روال بین‌المللی‌برای کارکنان خود سیاست و شرایط استخدامی اتخاذ و وضع نمایند.

ب – دولت برای تسریع ورود کارآموزان و بازدیدکنندگان و دانشمندان وابسته به برنامه‌های “‌مرکز” به کشور ایران کمکهای لازم را به عمل خواهد آورد.

ج – دولت برای نقل و انتقال نامحدود مواد بیولوژیکی به داخل کشور و خروج از آن که برای “‌مرکز” و یا برای برنامه‌های مشترک آن در هر نقطه جهان‌مورد نیاز باشد اجازه لازم را خواهد داد. این نقل و انتقالات به خاطر جلوگیری از ورود و یا خروج آفات و بیماریهای مهم مشمول قوانین و مقررات و‌قرنطینه ایران خواهد بود.

‌د – دولت موافقت دارد ترتیبی اتخاذ کند که تفتیش موادی که در بند (ج) به آنها اشاره شده به سرعت و فوریت انجام گیرد.

ه – “‌مرکز” برای چاپ و انتشار نتایج تحقیقات خود آزادی کامل خواهد داشت.

‌ماده ۱۰ – دولت از طریق وزارت امور خارجه متن این موافقتنامه را به اطلاع کنسولها و سایر مأموران مربوطه خواهد رسانید تا تسهیلات حمل و نقل و‌ورود اسباب و لوازم کار و اثاثیه شخصی مربوط به “‌مرکز” و کارکنان آن و فراهم گردد.

“‌امور مالی”

‌ماده ۱۱ – بدون وارد شدن لطمه و صدمه به وسعت اختیاراتی که در ماده ۶ قید گردیده”‌مرکز” از لحاظ مالی اساساً متکی خواهد بود به وجوهی که از‌طریق کمکهای مالی اعضاء مختلف “‌گروه مشورتی” و یا از طریق کمکهای مالی دول دیگر و سازمانها و نمایندگیهای بین‌المللی و عمومی و خصوصی‌تأمین بشود و بر اساس برآوردهای سالیانه بودجه مورد لزوم “‌مرکز” می‌باشد که پس از تصویب هیأت امناء برای ملاحظه و تصویب به (‌ گروه مشورتی)‌تقدیم می‌گردد.

“‌روابط با سایر سازمانها”

‌ماده ۱۲ – ۱ “‌مرکز” در سرزمین هر دولت میزبان با سازمانها و مؤسسات مربوط ملی که مسئول پیشبرد تحقیقات کشاورزی می‌باشند منجمله‌وزارتخانه‌های دولتی و دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی کشاورزی و دستگاههای برنامه‌ریزی مسئول تعیین خط‌مشی‌های کشاورزی‌ارتباطی مبتنی بر همکاری برقرار خواهد کرد.

۲ – “‌مرکز” همچنین در مواردی که لازم تشخیص دهد برای تحقق هدفهای خود و یا به طور کلی برای پیشبرد تحقیقات بین‌المللی کشاورزی با‌سازمانهای ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی که درباره مشکلات کشاورزی مشغول تحقیقات می‌باشد ارتباطی مبتنی بر همکاری برقرار خواهد کرد.

“‌نقش عامل اجرایی”

‌ماده ۱۳ – “‌عامل اجرایی” بدین وسیله موافقت دارد به شرط موجود بودن وجوهی که از طرف اعضاء “‌گروه مشورتی” اعطا می‌گردد اقدامات لازم را بر‌طبق مواد این موافقتنامه نسبت به تأسیس “‌مرکز” به عمل آورد تا آن زمانی که رییس “‌گروه مشورتی” بر اساس توصیه “‌عامل اجرایی” اعلام دارد “‌مرکز”‌به عنوان یک واحد حقوقی تأسیس گردیده و زیر نظر هیأت امنای خود با قدرت و با صلاحیت مالی و اداری و فنی به نحو مؤثر در جهت تحقق هدفهای‌مرکز انجام وظیفه می‌نماید. وقتی که این مراتب از طرف رییس “‌گروه مشورتی” اعلام گردید “‌مرکز” این موافقتنامه را امضاء خواهد کرد و با این عمل”‌مرکز” کلیه حقوق و تعهدات و دارایی را طبق این موافقتنامه تقبل خواهد کرد. در این موقع وظیفه “‌عامل اجرایی” تحت مفاد این موافقتنامه انجام شده‌تلقی خواهد گردید.

‌”خاتمه و یا انحلال”

‌ماده ۱۴ – در صورتی که این موافقتنامه پایان یابد و یا “‌مرکز” از جانب طرفین بر طبق شرایط اساسنامه منحل گردد دارایی آن به جز زمین و اصلاحات‌اساسی که تا آن تاریخ در “‌مرکز” به عمل آمده طبق موافقت “‌دولت” و هیأت امناء “‌مرکز” و با مشورت با “‌گروه مشورتی” بین مؤسسه و یا مؤسساتی که‌هدفهای مشابهی با مرکز دارند تقسیم خواهد شد.

“‌لازم‌الاجرا شدن”

‌ماده ۱۵ – این موافقتنامه از تاریخ اعلام “‌دولت” به “‌عامل اجرایی” مبنی بر این که طبق قوانین ایران تشریفات قانونی مربوط به لازم‌الاجرا شدن‌موافقتنامه انجام یافته است – به موقع اجرا در خواهد آمد.

‌توافق در مورد زبان قابل استناد این موافقتنامه

‌ماده ۱۶ – این موافقتنامه به زبانهای فارسی و انگلیسی تهیه و مبادله گردیده که هر دو متن دارای اعتبار واحد می‌باشد.

‌این موافقتنامه در تاریخ ۲۹/۰۴/ ۲۵۳۵ شاهنشاهی به نمایندگی از جانب طرفین در تهران امضاء گردید.

“‌عامل اجرایی”

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف “‌گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی” CGIAR

‌از طرف وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مرکز بین‌المللی تحقیقات برای توسعه IDRC

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده منضم به قانون موافقتنامه تأسیس مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت‌شاهنشاهی ایران و مرکز بین‌المللی تحقیقات برای توسعه می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

‌اساسنامه مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک ICARDA

‌نظر به این که “‌گروه مشورتی برای تحقیقات بین‌المللی کشاورزی” (‌که از این پس”‌گروه مشورتی” نامیده می‌شود) به منظور تضمین اجرای برنامه‌های‌تحقیقاتی که هدف آنها بالابردن کمیت و کیفیت تولیدات کشاورزی در ممالک در حال توسعه می‌باشد تأسیس گردیده.

‌نظر به این که “‌گروه مشورتی” پیشنهاد کرده مرکزی به نام “‌مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی، در مناطق خشکًً” ICARDA (‌که از این پس “‌مرکز”‌نامیده می‌شود) به منظور پیشبرد کشاورزی اصلاح شده و پربارتر در ممالک در حال توسعه که آب و هوای خشک و نیمه گرم و یا معتدلی دارند تأسیس‌گردد تا از طریق فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی اساساً در کشورهای خاور نزدیک – افریقای شمالی و منطقه مدیترانه (‌که از این پس “‌ منطقه” نامیده‌می‌شود) سطح زندگی را بالا برده و رفاه اجتماعی و اقتصادی و تغذیه مردم ممالک در حال توسعه را بهبودی بخشد.

‌نظر به این که “‌گروه مشورتی” “‌مرکز بین‌المللی تحقیقات برای توسعه” IDRC‌را(‌که از این پس “‌عامل اجرایی” نامیده می‌شود) به عنوان عامل اجرای‌تمام فعالیتهایی که برای تأسیس “‌مرکز” لازم است منجمله انعقاد قراردادهای لازم با دول میزبان جهت تأسیس و اداره ایستگاههای اصلی “‌مرکز” تعیین‌کرده.

‌بنا بر این اینک “‌گروه مشورتی و “‌عامل اجرایی” به شرح ذیل موافقت نمودند:

“تأسیس و نام”

‌ماده ۱ – بدین وسیله یک مؤسسه بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک ICARDA تأسیس می‌شود.

“‌مقر”

‌ماده ۲ – ۱ – ایستگاههای اصلی “‌مرکز” در کشورهای لبنان – سوریه و ایران خواهد بود.

۲ – مرکز می‌تواند در هر کجا که لازم بداند ایستگاهای اصلی دیگر یا واحدهای عملیاتی تأسیس کند.

۳ – دفاتر مدیریت این “‌مرکز” به تعیین “‌گروه مشورتی” و “‌هیأت امناء” در نقطه‌ای از “‌منطقه” قرار خواهد داشت.

“‌وضع حقوقی”

‌ماده ۳ – ۱ – “‌مرکز” مؤسسه مستقل و غیر انتفاعی بین‌المللی است که به وسیله هیأت امناء که اعضاء آن بر طبق بند (۲) ماده ۸ تعیین می‌گردند اداره‌می‌شود.

۲ – “‌مرکز” دارای شخصیت کامل حقوقی خواهد بود.

۳ – امضاء‌کنندگان این اساسنامه و اعضای “‌گروه مشورتی” چه انفراداً و چه اشتراکاً در قبال بدهیها و سایر تعهدات “‌مرکز” به هیچ وجه مسئول نخواهند‌بود.

۴ – مرکز و کارکنان آن و خانواده‌ها و بستگان آنها از مزایا و مصونیت‌هایی که به سازمانهای بین‌المللی اعطاء می‌گردد برخوردار خواهند بود. جزییات این‌مزایا و مصونیتها در پروتکلهای امضاء شده بین دول پذیرنده و “‌عامل اجرایی” و یا هر نماینده‌ای که “‌گروه مشورتی” معرفی کند قید خواهد گردید.

“‌هدفها”

‌ماده ۴ – هدفهای “‌مرکز” اجرای فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی به منظور ازدیاد و تثبیت تولیدات مواد غذایی در “‌منطقه” می‌باشد و به خصوص در‌زمینه‌های ذیل فعالیت خواهد کرد:

‌الف – این یک مرکز جهانی خواهد بود برای تحقیقات در مورد تولید جو – عدس – باقلا و محصولات نظائر آن که از طرف هیأت امناء با مشورت با”‌گروه مشورتی” تعیین می‌شوند.

ب – خدمت به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای اجرای تحقیقات درباره سایر زراعتهای مهم منطقه مانند گندم و نخود – با همکاری سایر مراکز متناسب‌تحقیقاتی بین‌المللی برای کشاورزی.

ج – اجرای تحقیقات و گسترش و پیشبرد و نمایش سیستمهای پیشرفته برای زراعت و کشاورزی و دامداری.

‌د – همکاری و تشویق همکاری و ارتباط با سایر مؤسسات ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی

برای پذیرش و آزمایش و نمایش نباتات اصلاح شده همچنین‌سیستمهای پیشرفته کشاورزی و دامداری.

ه – تشویق و حمایت از کارآموزی در امور تحقیقاتی و سایر فعالیتهایی که به منظور پیشبرد هدفهای “‌مرکز” انجام می‌گیرد.

‌”فعالیتها”

‌ماده ۵ – “‌مرکز” به کلیه فعالیتهایی که موجب پیشبرد هدفهای خود گردد بدون تجدید اصول کلی این هدفها خواهد پرداخت. این فعالیتها شامل‌قسمتهای ذیل خواهد بود.

‌الف – جمع‌آوری – ارزیابی – نگهداری – اداره – توزیع و مبادله “‌جرم‌پلاسم” اصلی Basic Germplasm Basic Germplasm و مواد اصلاح شده گیاهی و دامی جهت‌استفاده در برنامه‌های ملی منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحقیقات کشاورزی و توسعه و تولید.

ب – شناسایی و ارزیابی سیستمهای پیشرفته زراعت منجمله دامداری و توسعه سیستمهای مربوط به اصلاح و اداره کردن مراتع.

ج – جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به مشکلات فیزیکی و بیولوژیکی و اجتماعی و اقتصادی که مانع گسترش سیستمهای پیشرفته زراعت و‌کشاورزی و دامداری می‌شوند.

‌د – بررسی و ارزیابی عوامل مربوط به حفاظت محصولاتی که “‌مرکز” نسبت به آنها مسئولیت دارد پیش از برداشت و پس از آن.

ه – آموزش محققین و تکنیسین‌ها و سایر افراد به منظور بهبود استعدادهای تحقیقاتی و تولیدی در “‌ منطقه”.

‌و – نمایش و انتشار و پخش نتایج تحقیقات به طور کلی.

“اختیارات”

‌ماده ۶ – در حدود قوانین و مقررات کشورهایی که در آنها ایستگاههای اصلی و ادارات و یا واحدهای اجرایی مرکز INCARDA قرار دارد “‌مرکز” به‌منظور پیشبرد هدفهای خود می‌تواند از هر یک و یا از همه اختیارات مشروح ذیل استفاده نماید:

‌الف – اجرای تحقیقات صحرایی و آزمایشگاهی و نظری.

ب – کمک و پشتیبانی از تحقیقات کشاورزی که توسط دولتها و سازمانها و نمایندگی‌های بین‌المللی و عمومی و افراد اجرا می‌شود.

ج – تأسیس و نگهداری و اداره مرکز اطلاعات و تأسیسات برای تحقیقات و برای سایر فعالیتهای مربوط به هدفهای خود.

‌د – نظارت بر تشکیل و حمایت از کنفرانسها – سمینارها – جلسات بحث و سایر گردهمایی‌های مربوط.

ه – بستن قراردادها یا موافقتنامه‌ها با دولتها و با سازمانها و نمایندگی‌های بین‌المللی و عمومی و خصوصی و یا با افراد.

‌و – تحصیل و نگهداری ملک و یا متعلقات آن و واگذاری آنها به طور آزادانه.

‌ز – تحصیل و نگهداری هر نوع اموال شخصی منجمله وجوه و امتیازات به طور رایگان و یا از طریق مبادله و یا میراث و یا طرق دیگر از هر دولت و یا‌سازمان و یا شخص و نگهداری و اداره کردن و دارا بودن و به کار انداختن و به کار بردن و واگذاری آنها به طور آزادانه.

ح – دادخواهی از طریق مراجع قضایی در کشور و یا در کشورهایی که “‌مرکز” در آنها تأسیسات دارد و یا در نقاط دیگر.

ط – مبادرت به هر اقدام دیگری که موجب پیشبرد هدفهای “‌مرکز” باشد.

” امور مالی”

‌ماده ۷ – بدون وارد شدن لطمه و صدمه به وسعت اختیاراتی که در ماده ۶ قید گردیده اساساً از لحاظ مالی متکی خواهد بود به وجوهی که از‌طریق کمکهای مالی اعضاء مختلف “‌گروه مشورتی” و یا از طریق کمکهای مالی دول دیگر و سازمانها و نمایندگیهای بین‌المللی و عمومی و خصوصی‌تأمین می‌گردد و بر اساس برآوردهای سالیانه بودجه مورد لزوم “‌مرکز” می‌باشد که پس از تصویب هیأت امناء برای ملاحظه و تصویب به”‌گروه‌مشورتی” تقدیم می‌گردد.

‌”تشکیلات و اداره امور”

‌ماده ۸ – ۱ – ایستگاههای اصلی و سایر واحدهای اجرایی مرکز تحت اداره مدیر کل بوده و بر طبق خط‌مشی‌هایی که هیأت امناء تعیین کند انجام‌وظیفه خواهند نمود.

۲ – اعضاء هیأت امناء بیش از پانزده نفر نبوده و به ترتیب ذیل انتخاب خواهند شد:

‌الف – یک عضو از طرف هر دولتی که در قلمرو آن یک ایستگاه اصلی قرار دارد.

ب – مدیر کل “‌مرکز”.

ج – تا یازده عضو انتخابی از طرف “‌گروه مشورتی”.

۳ – اعضاء هیأت امناء که از طرف “‌گروه مشورتی” انتخاب می‌شوند باید در رشته‌های مربوط به هدفهای “‌مرکز” و همچنین در رشته‌های علوم طبیعی و‌اجتماعی و یا اداری و یا مالی تجربه معلومات – کفایت و صلاحیت داشته باشند و به ترتیبی انتخاب شوند که نماینده تام “‌منطقه” باشد.

۴ – مدیر کل “‌مرکز” در مدت مأموریت خود عضو هیأت امناء خواهد بود.

۵ – تمام اعضاء هیأت امناء به غیر از مدیر کل برای دوره‌های سه‌ساله انتخاب خواهند شد به استثناء اعضاء اولیه هیأت امناء که یک سوم آنها برای دوره‌دو سال و یک سوم آنها برای دوره سه سال و یک سوم آنها برای دوره چهار سال انتخاب می‌شوند.

۶ – وقتی که پست یکی از اعضاء هیأت امناء در مدت مأموریت او به علت بازنشستگی – مرگ – ناتوانی و یا هر علت دیگر بلامتصدی می‌شود و یا آن‌که مدت مأموریتش خاتمه می‌یابد طرفی که (‌دولت پذیرنده و یا “‌گروه مشورتی”) در ابتدا عضو نامبرده را بری آن پست انتخاب کرده می‌تواند به جای‌او شخص دیگری را برای باقیمانده مدت آن دوره و یا برای دوره بعدی انتخاب نماید.

۷ – انتخاب متعاقب هر شخص دیگر به عنوان عضو هیأت امناء از طرف “‌گروه مشورتی” با توصیه هیأت امناء خواهد بود.

۸ – “‌گروه مشورتی” می‌تواند اختیارات خود را برای انتخاب اعضاء بعدی هیأت امناء به خود هیأت امناء تفویض کند.

۹ – اختیارات هیأت امناء:

‌هیأت امناء دارای اختیارات ذیل خواهد بود:

‌الف – هر سال از بین اعضاء خود یک رییس و یک نایب رییس انتخاب خواهد کرد.

ب – مدیر کل “‌مرکز” را تعیین و برای دوره و یا دوره‌هایی که صلاح بداند به این سمت منصوب خواهد کرد.

ج – برای تشکیل و ترتیب جلسات خود و برای اداره کلی امور “‌مرکز” آیین‌نامه و مقررات وضع خواهد کرد.

‌د – برای اداره امور “‌مرکز” خط‌مشی تعیین خواهد کرد.

ه – برنامه کار “‌مرکز” را که مدیر کل تهیه نموده تصویب خواهد کرد.

‌و – مطابق با دستورالعملهای مربوط به بودجه و حسابداری که از طرف “‌گروه مشورتی” اتخاذ گردیده دستورالعملهای کلی برای برآورد بودجه سالیانه”‌مرکز” و تنظیم امور مالی آن تهیه و اتخاذ خواهد کرد.

‌ز – برآورد بودجه سالیانه “‌مرکز” را رسیدگی و تصویب خواهد کرد.

ح – جهت رسیدگی سالیانه به فعالیتهای “‌مرکز” حسابرسان مستقل خارج از کادر مرکز که صلاحیت شناخته شده بین‌المللی داشته باشند تعیین خواهد‌کرد.

ط – در پایان هر سال اجرایی در یک مدت قابل قبول گزارش فعالیتهای آن سال را که متضمن وضعیت مالی “‌مرکز” و گزارش حسابرسان باشد تهیه و‌انتشار خواهد داد.

۱۰ – کمیته اجرایی “‌مرکز”

‌الف – “‌مرکز” یک کمیته اجرایی خواهد داشت که مرکب خواهد بود از رییس و معاون و مدیر کل و حداقل سه عضو دیگر از هیأت امناء که هرساله از‌طرف هیأت امناء انتخاب می‌شوند.

ب – کمیته اجرایی مختار خواهد بود در فواصل تشکیل جلسات هیأت امناء کلیه اموری را که هیأت مزبور به آن کمیته محول نموده از طرف آن هیأت‌انجام دهد.

ج – “‌هیأت” یکی از اعضای کمیته اجرایی را به ریاست آن کمیته منصوب خواهد کرد.

‌د – کلیه امور انجام شده توسط کمیته اجرایی در جلسه آینده هیأت امناء که با حضور تمام اعضاء آن تشکیل شده گزارش خواهد شد.

ه – کمیته اجرایی همه‌ساله حداقل دو بار تشکیل جلسه خواهد داد.

۱۱ – کمیته‌های دیگر

“‌هیأت” کمیته‌های دیگر را چون کمیته‌های مشورتی و کمیته‌های ثابت و غیره که لازم بداند منصوب خواهد کرد.

۱۲ – جلسات هیأت امناء

‌الف – هیأت امناء اقلاً سالی یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ب – جلسه سالیانه هیأت امناء به نوبت در کشورهایی که ایستگاههای اصلی در آنها قرار دارند تشکیل خواهد شد مگر آن که هیأت به جهات خاصی‌تصمیم بگیرد جلسه‌ای را در جای دیگر تشکیل دهد.

ج – جلساتی که غیر از جلسه سالیانه باشد در تاریخ و محلی که هیأت امناء ضروری تشخیص دهد تشکیل خواهد شد.

‌د – ریاست جلسات هیأت به عهده رییس آن خواهد بود.

ه – هنگامی که هفت نفر از اعضاء هیأت امناء حضور داشته باشد جلسه هیأت رسمیت پیدا می‌کند.

۱۳ – مدیر کل

‌الف – مدیر کل از طرف هیأت امناء و به عنوان صاحب‌منصب ارشد اجرایی مرکز تعیین و منصوب می‌شود.

ب – وقتی که مدیر کل تعیین و منصوب گردید در مدت مأموریت خود به لحاظ داشتن مقام مدیر کلی عضو هیأت امناء می‌باشد.

ج – مدیر کل مجری خط‌مشی‌هایی خواهد بود که از طرف هیأت امناء اتخاذ گردیده و از لحاظ اجرای وظایف و اداره امور “‌مرکز” و حصول اطمینان از‌این که برنامه‌ها و هدفهای “‌مرکز” به طور شایسته گسترش یافته و اجرا شده در قبال هیأت امناء مسئول خواهد بود.

‌”روابط با سایر سازمانها”

‌ماده ۹ – ۱ – “‌مرکز” در سرزمین هر دولت میزبان با سازمانها و مؤسسات مربوط ملی که مسئول پیشبرد تحقیقات کشاورزی می‌باشند منجمله‌وزارتخانه‌های دولتی – دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی کشاورزی و دستگاههای برنامه‌ریزی و مسئول تعیین خط‌مشی‌های کشاورزی یک‌ارتباط مبتنی بر همکاری برقرار خواهد کرد.

۲ – “‌مرکز” همچنین در مواردی که لازم تشخیص دهد برای تحقق هدفهای خود و یا به طور کلی برای پیشبرد تحقیقات بین‌المللی کشاورزی با سایر‌سازمانهای ملی – منطقه‌ای و بین‌المللی که درباره مشکلات کشاورزی مشغول تحقیقات می‌باشند ارتباط مبتنی بر همکاری برقرار خواهد کرد.

‌”اصلاحات”

‌ماده ۱۰ – ۱ – به شرط مراعات بند (۲) این ماده این اساسنامه را می‌توان در هر یک از جلسات هیأت امنا با رأی سه چهارم اکثریت اعضاء آن اصلاح‌کرد به شرط آن که اعلامیه‌ای در زمینه پیشنهادی همراه با متن کامل آنها حداقل هشت هفته پیش از تشکیل چنین جلسه‌ای به وسیله پست برای تمام‌اعضاء هیأت فرستاده شده باشد مگر آن که در یکی از جلسات هیأت لزوم ارسال چنین اعلامیه‌ای از طرف کلیه اعضاء آن غیر ضروری تشخیص داده‌شود.

۲ – هر اصلاح اساسی در ماده ۴ (‌هدفها) و ماده ۵ (‌فعالیتها) و یا ماده ۶(‌اختیارات) و ماده ۷ (‌امور مالی) باید با تصویب قبلی “‌گروه مشورتی” باشد.

“‌انحلال”

‌ماده ۱۱ – ۱ – هر گاه “‌هیأت” با اکثریت حداقل سه چهارم اعضاء خود رأی دهد و”‌گروه مشورتی” تأیید کند که هدفهای “‌مرکز” به طور رضایتبخش‌تحقق یافته و یا آن که “‌مرکز” دیگر به طور مؤثر قادر به انجام وظایف خود نمی‌باشد در این صورت “‌مرکز” منحل خواهد شد.

۲ – در صورت انحلال “‌مرکز” هر ملکی که در قلمرو دولتهای میزبان واقع شده باشد با اصلاحات اساسی که در آن ملک به عمل آمده عاید دولتهای‌میزبان خواهد شد.

۳ – در صورت انحلال دارایی “‌مرکز” به جز اراضی و اصلاحات سرمایه‌ای ثابت که در آن به عمل آمده در اختیار دولت میزبان مانده و به مصرف‌منظورهای متشابه خواهد رسید و یا پس از آن توافق بین “‌گروه مشورتی” و دولتهای میزبان بین مؤسساتی واقع در قلمرو آن دولتها که هدفهای مشابهی‌با “‌مرکز” دارند تقسیم خواهد شد.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده منضم به قانون موافقت‌نامه تأسیس مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک بین دولت‌شاهنشاهی ایران و مرکز بین‌المللی تحقیقات برای توسعه می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۰۹

قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۳/۰۴/۰۹

‌ماده ۱ – به منظور تمرکز و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و هماهنگ کردن این فعالیتها با پیشرفته‌ترین برنامه‌های‌تحقیقاتی جهانی از تاریخ تصویب این قانون سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود در وزارت کشاورزی و‌منابع طبیعی تشکیل می‌گردد و کلیه مؤسسات و مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تابع این سازمان خواهند بود.

‌ماده ۲ – سازمان دارای ارکان زیر است:

۱ – هیأت امناء.

۲ – شورا.

‌ماده ۳ – هیأت امناء مرکب از افراد زیر است:

۱ – وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

۲ – وزیر علوم و آموزش عالی یا معاون آن وزارت به معرفی وزیر علوم و آموزش عالی.

۳ – وزیر دارایی یا معاون آن وزارت به معرفی وزیر دارایی.

۴ – رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون آن سازمان به معرفی رییس سازمان مزبور.

۵ – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون آن سازمان به معرفی دبیرکل سازمان.

۶ – چهار نفر از کارشناسان صاحب نظر و بصیر در رشته‌های مختلف کشاورزی.

‌تبصره ۱ – ریاست هیأت امناء با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.

‌تبصره ۲ – رییس این سازمان در جلسات هیأت امناء بدون حق رأی شرکت می‌کند.

‌تبصره ۳ – اعضاء موضوع بند ۶ این ماده به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی با فرمان همایونی برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

‌تبصره ۴ – نحوه تشکیل جلسات و ترتیب کار هیأت امناء طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت مذکور خواهد رسید.

‌ماده ۴ – وظایف و اختیارات هیأت امناء سازمان به شرح زیر است:

‌الف – تصویب تشکیلات سازمان و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی مربوط به پیشنهاد رییس سازمان.

ب – تصویب نظامات و ضوابط کلی و مقررات عمومی استخدامی شاغلین خدمات علمی و تحقیقاتی سازمان و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی‌مربوط، به استثنای پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین شاغل خدمات علمی و تحقیقاتی سازمان.

‌مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین شاغل خدمات علمی و تحقیقاتی سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی پس‌از تصویب کمیسیونهای دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی و علوم و آموزش عالی و استخدام مجلسین قابل اجرا است.

ج – رسیدگی و تصویب بودجه سازمان (‌اعم از سازمان مرکزی و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تابع).

‌د – تصویب تعرفه‌های خدمات و ضوابط تعیین بهای فروش تولیدات مؤسسات و مراکز تحقیقاتی سازمان.

ه – اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف رییس سازمان مطرح می‌شود.

‌تبصره ۱ – سایر شاغلین سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های مربوط خواهند بود و به هر حال مزایای دریافتی فعلی این‌قبیل کارمندان در مؤسسه رازی در اثر اجرای این قانون کسر نخواهد شد.

‌تبصره ۲ – آیین‌نامه ضوابط تشخیص محققان با نظر شورا و وزارت علوم و آموزش عالی با رعایت ضوابط مربوط به استخدام هیأتهای علمی‌دانشگاه‌ها تهیه و پس از تصویب هیأت امناء به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده ۵ – شورای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مرکب از افراد زیر است:

۱ – رییس سازمان.

۲ – رؤسای مؤسسات و مراکز تحقیقاتی.

۳ – سه نفر از متخصصان در رشته‌های مختلف کشاورزی از بخش خصوصی که با روشهای پیشرفته به کار تولید اشتغال دارند به انتخاب وزیر‌کشاورزی و منابع طبیعی.

‌تبصره – رییس سازمان سمت ریاست شورا را عهده‌دار خواهد بود.

‌ماده ۶ – وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:

۱ – اظهار نظر در آیین‌نامه ضوابط تشخیص محققان و درجات آنها.

۲ – اظهار نظر در مورد تشکیلات مؤسسات و مراکز تحقیقاتی.

۳ – بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی و تعیین اولویت‌ها با توجه به اعتبارات مصوب.

۴ – بررسی بودجه و اعتبارات سازمان (‌اعم از سازمان مرکزی و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تابع).

۵ – اظهار نظر درباره تعرفه خدمات و بهای فروش تولیدات مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تابع.

‌ماده ۷ – سازمان دارای یک نفر رییس خواهد بود که از بین کارشناسانی که دارای تحصیلات عالی در یکی از رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و‌علوم بوده و حداقل ۱۵ سال سابقه خدمت داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شود.

‌تبصره – رییس سازمان سمت معاونت تحقیقات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت و در اجرای وظایفی که طبق این قانون به‌سازمان محول شده همچنین مصوبات هیأت امناء و اداره امور مالی و فنی و اداری سازمان با اختیاراتی که وزیر کشاورزی و منابع طبیعی به او محول‌می‌نماید اقدام خواهد کرد.

‌ماده ۸ – رؤسای مؤسسات و مراکز تحقیقاتی از بین کارمندان رسمی دولت که متخصص در رشته‌های مختلف کشاورزی یا علوم باشند به پیشنهاد‌رییس سازمان و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

‌ماده ۹ – بودجه سازمان شامل اعتبار کمک مصوب در قانون بودجه کل کشور و اعتبارات عمرانی و درآمدهایی است که از طریق انجام خدمات‌علمی و فنی و تحقیقاتی و سایر منابع به دست می‌آید.

‌تبصره ۹ – اعتبار کمک دولت به سازمان همه‌ساله به طور یک قلم در بودجه کل کشور منظور خواهد شد و مانده اعتبار بودجه هر سال سازمان به‌سال بعد منتقل و جزو منابع بودجه سال آینده سازمان منظور و طبق تصویب هیأت امناء به مصرف اجرای طرحهای تحقیقاتی و توسعه و تجهیز و‌ایجاد مؤسسات و مراکز تحقیقاتی خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – بودجه تفصیلی سازمان (‌اعم از سازمان مرکزی و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تابع) بر مبنای اعتبارات مندرج در ماده ۹ تنظیم و پس از‌تصویب هیأت امناء به مورد اجراء گذارده خواهد شد

‌ماده ۱۰ – سازمان و هر یک از مؤسسات و مراکز تحقیقاتی که تشکیلات آن طبق ماده ۴ به تصویب هیأت امناء می‌رسد دارای یک ذیحساب خواهد‌بود که توسط وزارت دارایی انتخاب می‌گردد.

‌ماده ۱۱ – سازمان عنداللزوم می‌تواند با موافقت وزارت دارایی از منابع داخلی وام دریافت نماید. میزان وام به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – سازمان مجاز است با تصویب هیأت امناء روابط تحقیقاتی و علمی و فنی با مؤسسات و سازمانهای مشابه خارجی برقرار نماید و یا به‌عضویت مؤسسات و سازمانهای مذکور درآید. حق عضویت سازمان در این قبیل مؤسسات با تصویب هیأت امناء قابل پرداخت خواهد بود.

‌ماده ۱۳ – سازمان و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تابع می‌توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی هدایایی را قبول و یا در مقابل انجام‌خدمات حق‌الزحمه دریافت کنند و یا بالعکس انجام تحقیقاتی را به مؤسسات صلاحیتدار واگذار نموده و هزینه‌های مربوط را از بودجه خود پرداخت‌کنند.

‌ماده ۱۴ – رییس سازمان می‌تواند برای تأمین نیروی انسانی کارآزموده همه‌ساله از بین کارشناسان سازمان کسانی را که حداقل پنج سال سابقه‌کارهای علمی و تحقیقاتی داشته باشند طبق ضوابطی که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید برای تحصیلات عالی و گرفتن درجه تخصصی به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی معتبر داخلی یا خارجی اعزام دارد.

‌اشخاص مذکور باید قبل از عزیمت با معرفی ضامن معتبر تعهد نمایند که در خاتمه مدت مأموریت آموزشی حداقل دو برابر مدت تحصیل برای انجام‌وظایفی که در سازمان به آنان ارجاع خواهد شد خدمت نمایند و در صورت عدم رعایت تعهد دو برابر وجوهی را که بابت فوق‌العاده و هزینه سفر و‌حقوق و مزایا و هزینه‌های تحصیلی مصرف شده به تشخیص رییس سازمان مسترد دارند.

‌ماده ۱۵ – درآمدهای حاصل از تولید و فروش مواد بیولوژیکی، شیمیایی، بذر و نهال و نظائر آن همچنین وجوه حاصل از فروش اموال و خدمات که‌به وسیله هر یک از مؤسسات و مراکز تحقیقاتی سازمان به دست می‌آید جزو منابع اعتبار بودجه سازمان منظور می‌شود و به پیشنهاد رییس سازمان و‌طبق بودجه‌های مصوب هیأت امناء به مصرف خواهد رسید.

‌تبصره – درآمد حاصل از پلمب کردن پوست تا آخر سال ۱۳۵۳ طبق این ماده به مصرف خواهد رسید و از سال ۱۳۵۴ به درآمد عمومی کشور‌منظور و از طریق خزانه در اختیار این سازمان گذارده خواهد شد.

‌ماده ۱۶ – سازمان می‌تواند بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید برای انجام تحقیقات علمی مورد نیاز از کارشناسان خارجی‌حداکثر برای مدت شش ماه دعوت و استفاده کرده و هزینه‌های مربوط را پرداخت نماید و اشتغال بیش از شش ماه منوط به رعایت قانون استخدام‌متخصصان فنی خارجی مصوب ۱۳۴۹/۰۴/۰۷ خواهد بود.

‌ماده ۱۷ – سازمان مجاز است طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید به منظور تشویق محققان و کارشناسان کشور که اجرای‌طرحهای تحقیقاتی آنها در افزایش تولیدات کشاورزی کشور نقش مؤثری داشته است جوائز نقدی بپردازد.

‌میزان جایزه در هر مورد به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیأت امناء تعیین خواهد شد.

‌ماده ۱۸ – امور مربوط به تهیه مایه‌ها و سرمها و سایر مواد لازم جهت تشخیص بیماریها و مطالعات و تحقیقات علمی مربوط به مبارزه با بیماریهای‌واگیر دام و طیور در مؤسسه رازی متمرکز و انجام خواهد گرفت.

‌تبصره – اشتغال به کار تهیه مایه و سرمها توسط بخش خصوصی که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می‌گیرد مستلزم موافقت و‌اخذ پروانه از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.

‌ماده ۱۹ – مؤسسه رازی کلیه سرمها و مایه‌های مورد احتیاج کشاورزی را که تهیه می‌نماید به طور رایگان و یا با اخذ بها بر اساس ضوابط مصوب‌وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای برنامه‌ها و طرحهای مبارزه با بیماریهای دام و طیور در اختیار سازمانهای مسئول و یا مراجعان دیگر‌خواهد گذاشت. به علاوه مؤسسه رازی مجاز است بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی داروهای شیمیایی ضد‌بیماریهای انگلی دام و طیور و همچنین مایه‌ها و سرمهای مورد نیاز سازمان‌های بهداشتی خصوصی و دولتی را ساخته و به بهای تمام شده با سود‌عادلانه به فروش برساند.

‌وجوه حاصل پس از وضع هزینه ساختن موادی که به فروش می‌رسد طبق ماده ۱۵ به مصرف خواهد رسید.

‌ماده ۲۰ – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیأت وزیران ورود هر نوع نهال و بذری را که مصلحت نمی‌داند ممنوع اعلام‌نماید، همچنین کشت و تهیه بذر چغندر و پنبه را در مناطقی که مقتضی نمی‌داند شش ماه قبل از فصل کشت ممنوع اعلام کرده و در صورت تخلف‌کشت ممنوع شده را معدوم نماید.

‌تبصره – وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند در موارد بروز بیماری، انتقال هر نوع نهال را از هر نقطه کشور به نقطه دیگر ممنوع و در صورت‌تخلف نهالهایی را که بر خلاف این تبصره حمل شده معدوم کند.

‌ماده ۲۱ – از تاریخ تصویب این قانون، قانون تأسیس مؤسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی مصوب سال ۱۳۴۴ و قانون تشکیل مؤسسه تحقیقات‌منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۳ و قانون تبدیل بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند ایران به شرکت سهامی مصوب۱۳۵۰/۱۲/۰۵ و قانون‌مؤسسه رازی مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ و قانون مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر مصوب ۱۳۳۸/۰۷/۰۴ و آن قسمت از تبصره ۶۲ قانون بودجه اصلاحی‌سال ۱۳۴۳ کل کشور مربوط به مؤسسه خاک‌شناسی لغو می‌گردد.

‌تبصره ۱ – اختیارات موضوع مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ قانون تأسیس بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۰۶ کمیسیونهای مشترک‌مجلسین به مؤسسه تحقیقات و اصلاح و تهیه بذر چغندر قند تابع این سازمان که تشکیلات و مقررات استخدامی آن طبق این قانون با تصویب هیأت‌امناء تعیین و جانشین آن بنگاه خواهد شد تفویض می‌گردد.

‌تبصره – تا زمانی که تشکیلات و مقررات سازمان و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی مربوط به تصویب نرسیده است تشکیلات و مقررات فعلی هر یک‌از مؤسسات و مراکز و واحدهای تحقیقاتی موجود معتبر خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۳/۰۳/۰۶، در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۳/۰۴/۰۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی