تصویب نامه درخصوص تعیین نرخ جبرانی وتعرفه های خدمات دامپزشکی . ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ هیأت وزیران

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۹۱۵/۰۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۰ـ و بند « ب» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۳ـ و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره۳۳۳۶۹/ ت۳۹۹۱۵هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۵ و شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ تصویب نمودند:
نرخ جبرانی و تعرفه‌های خدمات دامپزشکی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، تعیین می‌شود. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ به تأیید مقام محترم ریاست‌ جمهوری رسیده­ است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

تصویب نامه درخصوص فروش سه باب ساختمان اداری موجود سازمان دامپزشکی و خرید یک باب ساختمان اداری متمرکز. ۱۳۸۶/۰۷/۰۴ هیأت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۱۸۹/۰۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند “ح” تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشورتصویب نمود:
فروش سه باب ساختمان اداری موجود سازمان دامپزشکی و خرید یک باب ساختمان اداری متمرکز موضوع نامه یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رییس جمهور، دفترمعاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، ‎‎‎ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

لایحه قانونی اجازه صدور پروانه دامداری برای دامدارانی که تا شهریور ماه ۱۳۵۸ بدون اخذ پروانه دامداری ایجاد ‌نموده‌اند مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۲۹

ماده واحده – به سازمان دامپزشکی و دامپروری کشور و ادارات تابعه آن در استانها اجازه داده می‌شود که برای صاحبان دامداری‌هایی که دامداری‌خود را بدون اخذ پروانه تأسیس از واحدهای فوق‌الذکر (‌موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۸/۲۳شمسی) تا ۱۳۵۸/۰۶/۰۱ شمسی
احداث نموده‌اند در صورتی که دامداری آنها واجد شرایط بهداشتی و فنی بر اساس ضوابط نظام‌ دامداری مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ وزارت کشاورزی و عمران روستایی باشد، پروانه بهره‌برداری صادر نماید.

تصمیم کمیسیون بودجه مجلس دایر به اجازه خرید یک دستگاه استیشن جهت دانشکده دامپزشکی ۱۳۳۶/۰۴/۲۳

کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در قبال تقاضای وزارت دارایی در جلسه ۱۳۳۶/۰۴/۲۳ نسبت به خرید یک دستگاه استیشن واگن برای سرویس‌ رفت و آمد رییس دانشکده دامپزشکی و استفاده دانشجویان قسمتهای مختلف دانشکده مزبور موافقت نموده است.
‌تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده وقابل ­اجرا می‌ باشد.

تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتوبوس جهت دانشکده دامپزشکی مصوب ۱۳۳۴/۰۸/۲۱ (‌کمیسیون بودجه)

‌کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه ۱۳۳۴/۰۸/۲۱ در قبال تقاضای دانشگاه تهران دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتوبوس جهت دانشکده‌دامپزشکی موافقت نموده است.
‌تصمیم فوق که از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ شده است صحیح بوده و قابل اجرا می‌باشد.

تصمیم کمیسیون برنامه در مورد برنامه عملی کمک به زارعین خشخاش و نگهداری بنگاههای دامپزشکی ۱۳۳۴/۰۸/۰۳ کمیسیون برنامه

ماده واحده – به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و ده میلیون ریالی که به موجب تصویبنامه شماره (۱۳۳۴/۰۷/۲۰) (۸۹۷۳) هیأت وزیران‌به استناد قسمت اخیر ماده دوم قانون برنامه به فصل اول قانون برنامه ‌کشاورزی افزوده گردیده به شرح زیرمصرف نماید:
خلاصه عملیات اعتبار لازم
۱- کمک به زارعین خشخاش در اجرای قانون منع کشت خشخاش ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
۲-تأمین هزینه نگاهداری وادامه عملیات بنگاه‌های دامپروری -دامپزشکی. ترویج کشاورزی ومهندسی زراعی ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
جمع ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
‌این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل مصرف می‌باشد.
‌تبصره – سازمان برنامه مکلف است طرح عمرانی اجراء ماده واحده فوق را نسبت به هفتادمیلیون ریال کمک به زارعین خشخاش و همچنین نسبت‌به چهل میلیون ریال تأمین هزینه نگاهداری و ادامه عملیات بنگاه دامپروری – دامپزشکی ترویج کشاورزی مهندسی زراعی و نحوه مصرف آن را به‌طور تفکیک در ظرف یک ماه تهیه و پس از تصویب ارقام جزء از طرف کمیسیون برنامه به مصرف برساند.
‌تصمیم متخذه مورخ ۱۳۳۴/۰۸/۰۳ کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره صحیح بوده و قابل اجراء می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

قانون اجازه استخدام دکتر لوئی دلبی رئیس بنگاه مایه سازی دامپزشکی حصارک ۱۳۲۲/۰۸/۲۸

‌ماده اول – مجلس شورای ملی به وزارت کشاورزی اجازه می‌دهد که قرارداد استخدامی آقای دکتر لویی دلپی تابع کشور جمهوری فرانسه را به‌سمت ریاست بنگاه مایه‌سازی و بررسی‌های دامپزشکی و هفته‌ای دو ساعت تدریس در دانشکده دامپزشکی و همچنین برای استفاده کارهای مربوطه‌به بنگاه دامپروری حیدرآباد برای مدت پنج سال از تاریخ ۱۳۲۱/۱۲/۰۵ تجدید نماید که تحت نظر مستقیم وزیر و معاون وزارتخانه انجام وظیفه‌نماید. و وزارت کشاورزی و آقای دکتر لویی دلپی پس از سه سال از تاریخ بالا حق ­فسخ ­بقیه ­مدت­ را خواهد داشت.
‌ماده دوم – حقوق دکتر نامبرده ماهیانه از قرار هشتصد و سی و سه (۸۳۳) دلار امریکایی و هشت هزار و سیصد و سی (۸۳۳۰) ریال است که پس‌از کسر مالیات مقرره طبق قانون مالیات بر درآمد ایران در آخر هر ماه پرداخته می‌شود و بعد از دوره پنج سال خدمت نیز چنانچه استخدام او تجدید‌نشود و یا در صورت فسخ پیمان پس از سه سال خدمت برای مراجعت نامبرده به اروپا هزینه سفر درجه اول مطابق نرخ رسمی بنگاه‌های مسافربری‌پرداخت و بالاضافه یک خانه مسکونی با اثاثیه در حصارک و یک اتومبیل سواری برای تمام مدت استخدام دکتر نامبرده به اختیار او گذارده خواهد شد.
‌ماده سوم – وزارت کشاورزی مجاز خواهد بود در هر موقع از دوره پنج‌ساله بالا که ضرورت اقتضا کند از ادامه بقیه مدت خدمت دکتر نامبرده صرف‌نظر نماید مشروط بر اینکه سه ماه قبل از انصراف اخطار کتبی به او صادر شده باشد در این صورت بایستی هزینه سفر مراجعت او به اروپا طبق این‌قانون پرداخته شود.
‌ماده چهارم – دکتر نامبرده مجاز خواهد بود هفته‌ای چهار ساعت در دانشکده پزشکی و بیمارستانهای وزارت فرهنگ تدریس نموده و ماهی دو هزار(۲۰۰۰) ریال از اعتبار ماده ۶ بودجه اداره دانشکده پزشکی و بیمارستانهای وزارت فرهنگ به عنوان فوق‌العاده ویژه­ پس ­ازکسرمالیات­ مقرره ­دریافت‌دارد.
‌به علاوه سالی یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و همچنین سالی پانزده روز در صورت ابتلاء به بیماری مرخصی با استفاده از حقوق به او داده‌خواهد شد و چنانچه از مرخصی‌های سالی یک ماه (‌اعم از دوره خدمت پیمان قبلی یا مدت بالا) استفاده ننموده باشد حقوق آن مدت معادل حقوقی که‌در آن سال می‌گرفته به او پرداخته خواهد شد و نیز در مواردی که در مدت استخدام مأموریت به دکتر نامبرده داده می‌شود فوق‌العاده و هزینه سفر مطابق‌آیین‌نامه مسافرت کارمندان داده خواهد شد.
‌ماده پنجم – سایر شرایط استخدامی دکتر نامبرده مشمول قانون عقرب ۱۳۰۱ و از حیث سوانح شغلی مشمول قانون بیمه عمومی کارگران و‌کارمندان وزارت کشاورزی خواهد بود. این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه ۱۳۲۲/۰۸/۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون اجازه پرداخت حقوق فارغ التحصيلان دانشكده ها،دبيرستانهاي كشاورزي و دامپزشكي از محل صرفه جويي وزارت کشاورزی مصوب ۱۳۲۱/۱۱/۱۱

‌ماده واحده – مجلس شورای ملی به وزارت کشاورزی اجازه می‌دهد که از صرفه‌ جویی اعتبار ماده (۳) بودجه سال جاری آن وزارتخانه‌ فارغ‌ التحصیل‌های دانشکده‌ها ودبیرستانهای کشاورزی و دامپزشکی را استخدام و حقوق آنها را از همان محل تأمین نماید.این قانون که مشتمل بر یک ماده استدرجلسه ۱۳۲۱/۱۱/۱۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب ۱۳۱۴/۰۶/۲۵ مجلس شورای ملی

ماده اول – صاحبان و مباشران و مستحفظین اغنام و احشام موظفند به محض بروز مرض مسری بین حیوانات خود مراتب را فوراً به مأمورین‌تفتیش صحی حیوانی محل خود و اگر نباشد به حکومت یا نظمیه یا امنیه همان محل اطلاع دهند.
‌تبصره – صورت امراض مسری و علامات آن از طرف اداره کل فلاحت به وسیله اعلان به اطلاع عامه خواهد رسید.
‌ماده دوم – کلیه مستخدمین دولت به محض اطلاع از وجود یا بروز مرض مسری حیوانی مکلفند فوراً به نزدیکترین مأمور تفتیش صحی حیوانی‌مراتب را اطلاع دهند.
‌ماده سوم – هر حیوانی که مبتلا یا مظنون به ابتلای یکی از امراض مسری باشد بایدبدون تأخیر از سایر حیوانات جدا و در محل علیحده نگاهداری‌شود.ذبح و باز کردن جسد حمل و نقل و فروش و استعمال گوشت و پوست و روده و پشم حیوان مبتلای به امراض مسری ممنوع است.
‌ماده چهارم – در موقع بروز مرض مسری حیوانی رییس تفتیش صحی حیوانی حق دارد مقررات ذیل را در منطقه که مورد تهدید مرض قرار گفته به‌موقع اجرا گذارد جدا کردن حیوانات مریض از سالم ممانعت ورود یا عبور حیوانات سالم به منطقه آلوده.تلقیح حیواناتی که مستعد قبول مرض می‌باشند.کشتن و دفن کردن حیوانات مریض.ضد عفونی کردن طویله‌ها – اصطبل‌ها – و کلیه اشیایی که ممکن است موجب انتقال مرض شوند.
‌ماده پنجم – تهیه دوا و مایه‌هایی که تلقیح آن اجباری است و مخارج ضد عفونی کردن مجاناً به عهده اداره کل فلاحت است.
‌ماده ششم – مستخدمین تفتیش صحی حیوانی اقلاً سه ماه یک مرتبه – طویله‌ها اماکن مخصوصه تربیت حیوانات – کارخانه‌های مخصوص تهیه‌محصولات حیوانی را معاینه می‌کنند.
‌ماده هفتم –
۱- به گوشت حیواناتی که در مسلخ سالم تشخیص داده شوند مهر مخصوص زده می‌شود مفتش صحی هر مسلخ موظف است گوشت‌های غیر‌سالم را معدوم و یا به صورتی دربیاورد که استفاده از آن برای مصرف ارتزاقی مقدور نباشد.
۲-اداره تفتیش صحی محصولات حیوانی موظف است مؤسسات و کارخانجاتی را که به تهیه مصنوعات و محصولات حیوانی اشتغال دارند‌همیشه تحت تفتیش صحی قرار دهد.
۳- مؤسسات مذکور در فوق موظفند محصولات خود را طبقه‌بندی صحیح نموده و به طوری که اداره کل فلاحت دستور می‌دهد برای صادرات‌باربندی نمایند روی لفاف هر بسته از محصولات مزبور توسط مأمورین صحی حیوانی نمره‌گذاری و مهر خواهد شد.
۴-اداره کل فلاحت باید برای هر عدل محصولی که به ترتیب فوق نمره‌گذاری و مهر شده باشد تصدیق‌نامه صحی مجانی مطابق نمونه که به‌موجب نظامنامه معین می‌شود صادرنماید.
‌ماده هشتم – متخلفین از مقررات این قانون محکوم به حبس از یک تا هشت روز و یا جزای نقدی از ده ریال تا پانصد ریال خواهد گردید.
‌تبصره – متخلفین از ماده یک این قانون در حکم متخلفین از دستورات صحی محسوب و به مجازات خلافی محکوم خواهند شد.
‌ماده نهم – تاریخ اجرای این قانون را در هر یک از ایالات و ولایات اداره کل فلاحت تعیین و اعلان خواهد نمود.این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه بیست و پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

تأثیر قوانین عمومی بر قوانین دامپزشکی

۱- ماده ۲۸ قانون وصول ۱۳۷۳٫ با محل مصرف با توجه به اصلاحيه ۱۳۷۶ اجازه مصرف منتفی است و بایستی برای مصرف از محل درامد خاص در بودجه سنوانی پیش بینی گردد

(به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) از درآمد حاصل از اجراي ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشكي‌كشور مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۲۴ كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود‌دريافت و جهت تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاه‌ها و درمانگاه‌هاي دامپزشكي و ساير هزينه‌هاي ضروري مبارزه با بيماري‌هاي دامي به مصرف‌برساند)

۲-برنامه پنجم مرتبط با دامپزشكي- ماده ۱۴۳ و بند (د) و بند (ه):

ماده ۱۴۳ـ به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار سالانه به ميزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود

د ـ گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كودشيميايي، مواد زيست‌شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد(۲۵%) سطح توليد تا پايان برنامه

هـ ـ برون‌سپاري فعاليت هاي غيرحاكميتي و تصديگري‌هاي بخش كشاورزي به‌ بخش هاي خصوصي و تعاوني با تأكيد بر به كارگيري كارشناسان تعيين‌صلاحيت‌شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به ‌عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري، تعاوني ها و تشكل هاي بخش كشاورزي

-بندج و تبصره۱ ماده ۱۴۹:

ج ـ حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان

تبصره ۱ـ وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور كنترل بيماري هاي دامي، تضمين سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و امنيت غذايي، از طريق ادارات و سازمان هاي تابعه و با همكاري سازمان نظام دامپزشكي، سامانه هوشمند مراقبت بيماريهاي دامي و هويت‌دار نمودن جمعيت دامي كشور را مستقر نمايد.