مصوبه شورای اقتصاد در خصوص درخواست شماره 011/362 مورخ 1383/01/17 وزارت جهاد کشاورزی ، موضوع جبران زیان سازمان تعاون روستایی کشور ناشی از خرید توافقی و فروش سیب زمینی و پیاز در سال 1375. مصوب 1383/04/27

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص درخواست شماره 011/362 مورخ 1383/01/17 وزارت جهاد کشاورزی ، موضوع جبران زیان سازمان تعاون روستایی کشور ناشی از خرید توافقی و فروش سیب زمینی و پیاز در سال 1375.مصوب 1383/04/27

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی ‎‎‎ ـ‌ وزارت بازرگانی ‎‎‎

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ‎‎‎ 1383/04/24 پس از بحث و بررسی درخصوص درخواست شماره ‎‎‎ 011/362 ‎‎‎ مورخ ‎‎‎ 1383/01/17 وزارت جهاد کشاورزی ، موضوع جبران زیان سازمان تعاون روستایی کشور ‎‎‎ ناشی از خرید توافقی و فروش سیب زمینی و پیاز در سال 1375 ، زیان مذکور را به مبلغ ‎‎‎ دو میلیارد و نهصد ‎‎‎ و بیست و هشت میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و یکصد و هشتاد و پنج ( 185ر731ر928ر2 ) ریال ‎‎‎ ‎‎‎ مورد تایید قرار داد و مقرر نمود زیان یاد شده از محل منابع بند (ب) ‎‎‎ ‎‎‎ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ‎‎‎ جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎تامین و در وجه سازمان یاد شده ‎‎‎ پرداخت گردد .‎‎‎

مجوز استخدام 150 نفر در مشاغل فنی و تخصصی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی 1381/10/29 هیأت وزیران

مجوز استخدام 150 نفر در مشاغل فنی و تخصصی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی 1381/10/29 هیأت وزیران

مجوز استخدام 150 نفر در مشاغل فنی و تخصصی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی شماره : .46614ت27765‌ه‍

تاریخ : 1381/11/21

‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت جهاد کشاورزی – وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1381/10/29 بنا به پیشنهاد شماره 101.171659 مورخ 1381/09/19 ‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «‌الف» تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و با‌رعایت تصویبنامه شماره .18997‌ت19089ه مورخ 1381/03/27 تصویب نمودند:

‌استخدام 150 نفر در مشاغل فنی و تخصصی ، با مدارک دانشگاهی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با‌رعایت بند (‌ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

‌این تصویبنامه در تاریخ 1381/11/16 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

انتقال اعیان و مستحدثات کارخانه خوراک طیور چوبیندر در بخش 5 قریه چوبیندر شهرستان قزوین ـ موقوفه امین الرعایای نظرآبادی ـ به سازمان مرکزی تعاونی روستایی 1377/09/30 هیات وزیران

انتقال اعیان و مستحدثات کارخانه خوراک طیور چوبیندر در بخش 5 قریه چوبیندر شهرستان قزوین ـ موقوفه امین الرعایای نظرآبادی ـ به سازمان مرکزی تعاونی روستایی 1377/09/30 هیات وزیران

‌انتقال اعیان و مستحدثات کارخانه خوراک طیور چوبیندر در بخش 5 قریه چوبیندر شهرستان قزوین ـ موقوفه امین الرعایای‌نظرآبادی ـ به سازمان مرکزی تعاونی روستایی 1377/09/30-.63330ت 19811ک – 1377/11/05- 247

‌وزارت کشاورزی – وزارت اموراقتصادی ودارایی وزارتخانه‌ها ـ معاملات و اموال دولتی

‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در جلسه مورخ 1377/09/30 بر اساس پیشنهاد شماره 950- .9.2.223.18 م. 67 مورخ 1377/03/04 ‌وزارت کشاورزی با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه شماره .29303 ت 19755 هـ مورخ 1377/05/07 (به استناد ماده (117) قانون‌محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – تصویب نمودند: اعیان و مستحدثات کارخانه خوراک طیور چوبیندر، مستقر در اراضی پلاک 6 اصلی واقع در بخش 5 قریه چوبیندر شهرستان قزوین – موقوفه امین الرعایای‌نظرآبادی – به سازمان مرکزی تعاون روستایی منتقل می‌گردد براساس ماده مذکور، به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی، سرمایه سازمان معادل‌قیمت مقوم افزایش می‌یابد.

‌این تصویبنامه در تاریخ 1377/10/24 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سی و چهار میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و پانصد ریال بابت‌ خرید محصولات تضمینی سال 1371 به سازمان مرکزی تعاون روستایی

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سی و چهار میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و پانصد ریال بابت‌ خرید محصولات تضمینی سال 1371 به سازمان مرکزی تعاون روستایی

1371/12/23 – .54954ت564ه – 1371/12/25- 770

&‌بودجه

&‌وزارت کشاورزی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371/12/23 بنا به پیشنهاد 22428ط10294.7. بدون ؟؟ مورخ 1371/12/19 وزارت کشاورزی تصویب نمودند:

پرداخت مبلغ سه و چهار میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و پانصد (34.937.123.500) ریال بدهی دولت به سازمان‌مرکزی تعاون روستایی بابت خرید محصولات تضمینی سال 1371 از طریق سیستم بانکی مجاز است.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است، نسبت به تأمین اعتبارات لازم جهت بازپرداخت مبلغ یادشده با کارمزدهای متعلقه اقدام نماید.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

قانون اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی و وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء (1365/01/17) مصوب 1371/10/27

قانون اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی و وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء (1365/01/17) مصوب 1371/10/27

ماده واحده – اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی‌روستایی، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر این که اصل مبلغ وام از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم‌اسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه 1371/10/16 مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌ تاریخ 1371/10/27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

اجازه فروش کلیه اموال و تأسیسات مربوط به طرح کارخانه بسته بندی خرما در واهی بوشهر توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به تعاونی های ذیربط بانکها یا بخش خصوصی 1368/04/10 هیات وزیران

اجازه فروش کلیه اموال و تأسیسات مربوط به طرح کارخانه بسته بندی خرما در واهی بوشهر توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به تعاونی های ذیربط بانکها یا بخش خصوصی 1368/04/10 هیات وزیران

1368/04/10- .45134ت345 – 1368/04/21 – 690

‌معاملات و اموال دولتی-‌وزارت برنامه و بودجه

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/04/10 بنا به پیشنهاد شماره 6303 – 1.13046.82 مورخ 1367/09/27 وزارت برنامه و بودجه به استناد ماده 48 قانون‌برنامه و بودجه تصویب نمودند:

‌کلیه اموال و تأسیسات مربوط به طرح کارخانه بسته‌بندی خرما در واهی بوشهر به شماره طبقه‌بندی 01ب 40401 توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به‌قیمت روز (‌ارزیابی) و به ترتیب اولویت به تعاونی‌های ذیربط، بانکها با بخش خصوص به فروش رسانده شود، عواید ناشی از فروش موضوع این مصوبه عیناً به‌ خزانه واریز خواهد گردید.

اجازه به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی نسبت به ورود قطعات موتور سیکلت ایژ ماشین ماشین آلات و تجهیزات مربوط به خط تولید آن و توزیع موتورسیکلتهای تولیدی بین روستاییان 1366/12/09 هیأت وزیران

اجازه به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی نسبت به ورود قطعات موتور سیکلت ایژ ماشین ماشین آلات و تجهیزات مربوط به خط تولید آن و توزیع موتورسیکلتهای تولیدی بین روستاییان 1366/12/09 هیأت وزیران

1366/12/09 – .143458ت1058 – 1366/12/16 – 2208

‌واردات و صادرات-‌وزارت بازرگانی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366/12/09 با توجه به موافقت کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات که طی نامه شماره 72574‌ مورخ 1366/12/06 وزارت بازرگانی منعکس گردیده تصویب نمودند:

‌به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی اجازه داده می‌شود با استفاده از واریزنامه‌های صادراتی تهاتری شرقی که در اختیار دارد تا سقف 4.5 میلیون دلار با هماهنگی‌ وزارت صنایع سنگین نسبت به واردات قطعات موتورسیکلت ایژو ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به خط تولید آن جهت مونتاژ در کارخانجات داخلی اقدام و‌موتورسیکلتهای تولیدی را با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع با هماهنگی وزارت بازرگانی بین روستائیان توزیع نماید. و واریزنامه‌های فوق تا زمان گشایش‌ اعتبار معتبر می‌باشد.

اجازه خرید محصول سیب زمینی سال جاری تا یکصد هزار تن از کشاورزان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی 1366/07/29 هیأت وزیران

اجازه خرید محصول سیب زمینی سال جاری تا یکصد هزار تن از کشاورزان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی 1366/07/29 هیأت وزیران

1366/07/29 – .87058ت639 – 1366/08/11 – 1922 &‌بودجه – کشاورزی و روستایی – معاملات و اموال دولتی – نهادهای انقلاب اسلامی -سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366/07/29 بر اساس بند 6 مصوبه .289م34. مورخ 1366/07/23 شورای اقتصاد مبنی بر تعیین قیمت خرید هر کیلو سیب‌زمینی‌ از زارعین به مبلغ بیست و هشت (28) ریال، تصویب نمودند، با رعایت قیمت مذکور همانند اجرای برنامه خرید سیب زمینی محصول سال 65 تا حداکثر‌ یکصد هزار تن یب زمینی محصول سال جاری توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی از طریق شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی از تولیدکنندگان‌خریداری گردد.

‌وزارت برنامه و بودجه همانند سال گذشته مقدامت تأمین اعتبارات لازم به منظور جبران ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرایی طرح را بر اساس اعلام سازمان‌مرکزی تعاون روستایی در پایان اجرای طرح برآورد و از محل منابع سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت نماید.

1 – کلیه دستگاه‌های دولتی (‌سپاه – ارتش – بسیج – مراکز آموزشی و…) موظف می‌باشند سیب‌زمینی مورد نیاز خود را پس از اعلام سازمان مرکزی تعاون‌روستایی مبنی برآمادگی برای تحویل از طریق سازمان مذکور تأمین نمایند.

2 – دستگاه‌های دولتی با سازمان مرکزی تعاون روستایی به صروت تجاری قرارداد تجاری قرارداد منعقد نمایند.

واگذاری سردخانه 2000 تنی یاسوج به سازمان مرکزی تعاون روستایی 1366/11/14 هیأت وزیران

واگذاری سردخانه 2000 تنی یاسوج به سازمان مرکزی تعاون روستایی 1366/11/14 هیأت وزیران

1366/11/14 – .141040ت1003 – 1366/11/24- 2160

‌معاملات و اموال دولتی‌وزارت برنامه و بودجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366/11/14 بنا به موافقت شماره 100.24.372 مورخ 1366/06/25 وزارت صنایع و پیشنهاد شماره 10310.4.8174 – 1‌ مورخ 1366/08/20 وزارت برنامه و بودجه و به استناد ماده 48 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تصویب نمودند:

سردخانه 2000 تنی یاسوج به سازمان مرکزی تعاون روستایی به صورت بلاعوض واگذار گردد.

اجازه پرداخت سهمیه زیان ناشی از خرید و فروش برنجهای آمل 2 و 3 که در سالهای 62 و 63 توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری شده است به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. هیأت وزیران 1366/10/22

اجازه پرداخت سهمیه زیان ناشی از خرید و فروش برنجهای آمل 2 و 3 که در سالهای 62 و 63 توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری شده است به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. هیأت وزیران 1366/10/22

1366/10/22 – .115220ت961 – 1366/11/03- 2117

کشاورزی و روستایی – محاسبات عمومی – معاملات و اموال دولتی

وزارت کشاورزی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1366/10/22 بنا به پیشنهاد شماره 14.630.13136 مورخ 17/09/1366 وزارت کشاورزی تصویب نمودند:

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجاز است تتمه زیان ناشی از خرید و فورش برنجهای آمل 2 و 3 را که در سالهای 62 – 63 توسط سازمان‌مرکزی تعاون روستایی انجام شده است در صورتی که مبلغ آن به تأیید حسابرس رسیده باشد پرداخت نماید.

ضمناً تا انجام تشریفات حسابرسی 70% مبلغ مذکور به صورت علی‌الحساب با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل پرداخت می‌باشد.