مصوبه شورای اقتصاد در خصوص درخواست شماره ۰۱۱/۳۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۷ وزارت جهاد کشاورزی ، موضوع جبران زیان سازمان تعاون روستایی کشور ناشی از خرید توافقی و فروش سیب زمینی و پیاز در سال ۱۳۷۵٫ مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۲۷

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص درخواست شماره ۰۱۱/۳۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۷ وزارت جهاد کشاورزی ، موضوع جبران زیان سازمان تعاون روستایی کشور ناشی از خرید توافقی و فروش سیب زمینی و پیاز در سال ۱۳۷۵٫مصوب ۱۳۸۳/۰۴/۲۷

بسمه تعالی

وزارت جهاد کشاورزی ‎‎‎ ـ‌ وزارت بازرگانی ‎‎‎

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ‎‎‎ ۱۳۸۳/۰۴/۲۴ پس از بحث و بررسی درخصوص درخواست شماره ‎‎‎ ۰۱۱/۳۶۲ ‎‎‎ مورخ ‎‎‎ ۱۳۸۳/۰۱/۱۷ وزارت جهاد کشاورزی ، موضوع جبران زیان سازمان تعاون روستایی کشور ‎‎‎ ناشی از خرید توافقی و فروش سیب زمینی و پیاز در سال ۱۳۷۵ ، زیان مذکور را به مبلغ ‎‎‎ دو میلیارد و نهصد ‎‎‎ و بیست و هشت میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و یکصد و هشتاد و پنج ( ۱۸۵ر۷۳۱ر۹۲۸ر۲ ) ریال ‎‎‎ ‎‎‎ مورد تایید قرار داد و مقرر نمود زیان یاد شده از محل منابع بند (ب) ‎‎‎ ‎‎‎ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ‎‎‎ جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎تامین و در وجه سازمان یاد شده ‎‎‎ پرداخت گردد .‎‎‎

مجوز استخدام ۱۵۰ نفر در مشاغل فنی و تخصصی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیأت وزیران

مجوز استخدام ۱۵۰ نفر در مشاغل فنی و تخصصی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیأت وزیران

مجوز استخدام ۱۵۰ نفر در مشاغل فنی و تخصصی، در سازمان مرکزی تعاون روستایی شماره : .۴۶۶۱۴ت۲۷۷۶۵‌ه‍

تاریخ : ۱۳۸۱/۱۱/۲۱

‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت جهاد کشاورزی – وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱٫۱۷۱۶۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۹ ‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «‌الف» تبصره (۶۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و با‌رعایت تصویبنامه شماره .۱۸۹۹۷‌ت۱۹۰۸۹ه مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۷ تصویب نمودند:

‌استخدام ۱۵۰ نفر در مشاغل فنی و تخصصی ، با مدارک دانشگاهی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با‌رعایت بند (‌ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

انتقال اعیان و مستحدثات کارخانه خوراک طیور چوبیندر در بخش ۵ قریه چوبیندر شهرستان قزوین ـ موقوفه امین الرعایای نظرآبادی ـ به سازمان مرکزی تعاونی روستایی ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ هیات وزیران

انتقال اعیان و مستحدثات کارخانه خوراک طیور چوبیندر در بخش ۵ قریه چوبیندر شهرستان قزوین ـ موقوفه امین الرعایای نظرآبادی ـ به سازمان مرکزی تعاونی روستایی ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ هیات وزیران

‌انتقال اعیان و مستحدثات کارخانه خوراک طیور چوبیندر در بخش ۵ قریه چوبیندر شهرستان قزوین ـ موقوفه امین الرعایای‌نظرآبادی ـ به سازمان مرکزی تعاونی روستایی ۱۳۷۷/۰۹/۳۰-.۶۳۳۳۰ت ۱۹۸۱۱ک – ۱۳۷۷/۱۱/۰۵- ۲۴۷

‌وزارت کشاورزی – وزارت اموراقتصادی ودارایی وزارتخانه‌ها ـ معاملات و اموال دولتی

‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۳۰ بر اساس پیشنهاد شماره ۹۵۰- .۹٫۲٫۲۲۳٫۱۸ م. ۶۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۴ ‌وزارت کشاورزی با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویبنامه شماره .۲۹۳۰۳ ت ۱۹۷۵۵ هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۷ (به استناد ماده (۱۱۷) قانون‌محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب نمودند: اعیان و مستحدثات کارخانه خوراک طیور چوبیندر، مستقر در اراضی پلاک ۶ اصلی واقع در بخش ۵ قریه چوبیندر شهرستان قزوین – موقوفه امین الرعایای‌نظرآبادی – به سازمان مرکزی تعاون روستایی منتقل می‌گردد براساس ماده مذکور، به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی، سرمایه سازمان معادل‌قیمت مقوم افزایش می‌یابد.

‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سی و چهار میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و پانصد ریال بابت‌ خرید محصولات تضمینی سال ۱۳۷۱ به سازمان مرکزی تعاون روستایی

تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سی و چهار میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و پانصد ریال بابت‌ خرید محصولات تضمینی سال ۱۳۷۱ به سازمان مرکزی تعاون روستایی

۱۳۷۱/۱۲/۲۳ – .۵۴۹۵۴ت۵۶۴ه – ۱۳۷۱/۱۲/۲۵- ۷۷۰

&‌بودجه

&‌وزارت کشاورزی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ بنا به پیشنهاد ۲۲۴۲۸ط۱۰۲۹۴٫۷٫ بدون ؟؟ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۹ وزارت کشاورزی تصویب نمودند:

پرداخت مبلغ سه و چهار میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و پانصد (۳۴٫۹۳۷٫۱۲۳٫۵۰۰) ریال بدهی دولت به سازمان‌مرکزی تعاون روستایی بابت خرید محصولات تضمینی سال ۱۳۷۱ از طریق سیستم بانکی مجاز است.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است، نسبت به تأمین اعتبارات لازم جهت بازپرداخت مبلغ یادشده با کارمزدهای متعلقه اقدام نماید.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

قانون اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی و وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء (۱۳۶۵/۰۱/۱۷) مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲۷

قانون اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی و وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء (۱۳۶۵/۰۱/۱۷) مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲۷

ماده واحده – اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی‌روستایی، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر این که اصل مبلغ وام از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم‌اسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۷۱/۱۰/۱۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌ تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

اجازه فروش کلیه اموال و تأسیسات مربوط به طرح کارخانه بسته بندی خرما در واهی بوشهر توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به تعاونی های ذیربط بانکها یا بخش خصوصی ۱۳۶۸/۰۴/۱۰ هیات وزیران

اجازه فروش کلیه اموال و تأسیسات مربوط به طرح کارخانه بسته بندی خرما در واهی بوشهر توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به تعاونی های ذیربط بانکها یا بخش خصوصی ۱۳۶۸/۰۴/۱۰ هیات وزیران

۱۳۶۸/۰۴/۱۰- .۴۵۱۳۴ت۳۴۵ – ۱۳۶۸/۰۴/۲۱ – ۶۹۰

‌معاملات و اموال دولتی-‌وزارت برنامه و بودجه

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳۰۳ – ۱٫۱۳۰۴۶٫۸۲ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۷ وزارت برنامه و بودجه به استناد ماده ۴۸ قانون‌برنامه و بودجه تصویب نمودند:

‌کلیه اموال و تأسیسات مربوط به طرح کارخانه بسته‌بندی خرما در واهی بوشهر به شماره طبقه‌بندی ۰۱ب ۴۰۴۰۱ توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی به‌قیمت روز (‌ارزیابی) و به ترتیب اولویت به تعاونی‌های ذیربط، بانکها با بخش خصوص به فروش رسانده شود، عواید ناشی از فروش موضوع این مصوبه عیناً به‌ خزانه واریز خواهد گردید.

اجازه به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی نسبت به ورود قطعات موتور سیکلت ایژ ماشین ماشین آلات و تجهیزات مربوط به خط تولید آن و توزیع موتورسیکلتهای تولیدی بین روستاییان ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت وزیران

اجازه به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی نسبت به ورود قطعات موتور سیکلت ایژ ماشین ماشین آلات و تجهیزات مربوط به خط تولید آن و توزیع موتورسیکلتهای تولیدی بین روستاییان ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت وزیران

۱۳۶۶/۱۲/۰۹ – .۱۴۳۴۵۸ت۱۰۵۸ – ۱۳۶۶/۱۲/۱۶ – ۲۲۰۸

‌واردات و صادرات-‌وزارت بازرگانی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ با توجه به موافقت کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات که طی نامه شماره ۷۲۵۷۴‌ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۶ وزارت بازرگانی منعکس گردیده تصویب نمودند:

‌به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی اجازه داده می‌شود با استفاده از واریزنامه‌های صادراتی تهاتری شرقی که در اختیار دارد تا سقف ۴٫۵ میلیون دلار با هماهنگی‌ وزارت صنایع سنگین نسبت به واردات قطعات موتورسیکلت ایژو ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به خط تولید آن جهت مونتاژ در کارخانجات داخلی اقدام و‌موتورسیکلتهای تولیدی را با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع با هماهنگی وزارت بازرگانی بین روستائیان توزیع نماید. و واریزنامه‌های فوق تا زمان گشایش‌ اعتبار معتبر می‌باشد.

اجازه خرید محصول سیب زمینی سال جاری تا یکصد هزار تن از کشاورزان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۶/۰۷/۲۹ هیأت وزیران

اجازه خرید محصول سیب زمینی سال جاری تا یکصد هزار تن از کشاورزان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۶/۰۷/۲۹ هیأت وزیران

۱۳۶۶/۰۷/۲۹ – .۸۷۰۵۸ت۶۳۹ – ۱۳۶۶/۰۸/۱۱ – ۱۹۲۲ &‌بودجه – کشاورزی و روستایی – معاملات و اموال دولتی – نهادهای انقلاب اسلامی -سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۹ بر اساس بند ۶ مصوبه .۲۸۹م۳۴٫ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۳ شورای اقتصاد مبنی بر تعیین قیمت خرید هر کیلو سیب‌زمینی‌ از زارعین به مبلغ بیست و هشت (۲۸) ریال، تصویب نمودند، با رعایت قیمت مذکور همانند اجرای برنامه خرید سیب زمینی محصول سال ۶۵ تا حداکثر‌ یکصد هزار تن یب زمینی محصول سال جاری توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی از طریق شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی از تولیدکنندگان‌خریداری گردد.

‌وزارت برنامه و بودجه همانند سال گذشته مقدامت تأمین اعتبارات لازم به منظور جبران ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرایی طرح را بر اساس اعلام سازمان‌مرکزی تعاون روستایی در پایان اجرای طرح برآورد و از محل منابع سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت نماید.

۱ – کلیه دستگاه‌های دولتی (‌سپاه – ارتش – بسیج – مراکز آموزشی و…) موظف می‌باشند سیب‌زمینی مورد نیاز خود را پس از اعلام سازمان مرکزی تعاون‌روستایی مبنی برآمادگی برای تحویل از طریق سازمان مذکور تأمین نمایند.

۲ – دستگاه‌های دولتی با سازمان مرکزی تعاون روستایی به صروت تجاری قرارداد تجاری قرارداد منعقد نمایند.

واگذاری سردخانه ۲۰۰۰ تنی یاسوج به سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۶/۱۱/۱۴ هیأت وزیران

واگذاری سردخانه ۲۰۰۰ تنی یاسوج به سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۶/۱۱/۱۴ هیأت وزیران

۱۳۶۶/۱۱/۱۴ – .۱۴۱۰۴۰ت۱۰۰۳ – ۱۳۶۶/۱۱/۲۴- ۲۱۶۰

‌معاملات و اموال دولتی‌وزارت برنامه و بودجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۴ بنا به موافقت شماره ۱۰۰٫۲۴٫۳۷۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۵ وزارت صنایع و پیشنهاد شماره ۱۰۳۱۰٫۴٫۸۱۷۴ – ۱‌ مورخ ۱۳۶۶/۰۸/۲۰ وزارت برنامه و بودجه و به استناد ماده ۴۸ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ تصویب نمودند:

سردخانه ۲۰۰۰ تنی یاسوج به سازمان مرکزی تعاون روستایی به صورت بلاعوض واگذار گردد.

اجازه پرداخت سهمیه زیان ناشی از خرید و فروش برنجهای آمل ۲ و ۳ که در سالهای ۶۲ و ۶۳ توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری شده است به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. هیأت وزیران ۱۳۶۶/۱۰/۲۲

اجازه پرداخت سهمیه زیان ناشی از خرید و فروش برنجهای آمل ۲ و ۳ که در سالهای ۶۲ و ۶۳ توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی خریداری شده است به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. هیأت وزیران ۱۳۶۶/۱۰/۲۲

۱۳۶۶/۱۰/۲۲ – .۱۱۵۲۲۰ت۹۶۱ – ۱۳۶۶/۱۱/۰۳- ۲۱۱۷

کشاورزی و روستایی – محاسبات عمومی – معاملات و اموال دولتی

وزارت کشاورزی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴٫۶۳۰٫۱۳۱۳۶ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۶۶ وزارت کشاورزی تصویب نمودند:

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مجاز است تتمه زیان ناشی از خرید و فورش برنجهای آمل ۲ و ۳ را که در سالهای ۶۲ – ۶۳ توسط سازمان‌مرکزی تعاون روستایی انجام شده است در صورتی که مبلغ آن به تأیید حسابرس رسیده باشد پرداخت نماید.

ضمناً تا انجام تشریفات حسابرسی ۷۰% مبلغ مذکور به صورت علی‌الحساب با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل پرداخت می‌باشد.