مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تفکیک شرکت پشتیبانی امور دام کشور از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی ۱۳۸۹/۰۴/۳۰

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تفکیک شرکت پشتیبانی امور دام کشور از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی ۱۳۸۹/۰۴/۳۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در امر تنظیم بازار مواد پروتئینی (حیوانی) و استفاده بهینه از منابع مالی، فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی موجود و جلوگیری از تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی تصویب نمود

۱-شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی وابسته می‌گردد.

۲-برای تعیین تکلیف اعتبارات، تعهدات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات شرکت پشتیبانی امور دام کشور، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تشکیل و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به آن تصمیم‌گیری خواهد نمود.

۳-وزارت بازرگانی مسؤول حُسن اجرای این مصوبه بوده و موظف است گزارش چگونگی اجرای این مصوبه را ظرف مدت (۳) ماه به شورای عالی اداری ارایه نماید.

قانون ادغام شرکتهای سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌نمایند ۱۳۷۱/۰۲/۲۹

قانون ادغام شرکتهای سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می‌نمایند ۱۳۷۱/۰۲/۲۹

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون از ادغام دو شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون و شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک، شرکت‌ سهامی طیور کشور تشکیل و کلیه اموال منقول و غیر منقول، مطالبات، وجوه نقد و دیون و تعهدات دو شرکت فوق بر مبنای ارزش دفتری به شرکت‌سهامی طیور کشور منتقل می‌شود.

‌تبصره ۱ – تمامی کارکنان شرکتهای منحله فوق اعم از کارمند و کارگر با کلیه سوابق خدمتی مربوط به شرکت سهامی طیور کشور منتقل می‌شوند.

‌تبصره ۲ – دولت مجاز است با رعایت مقررات قانون تعیین مرجع تصویب یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها‌ مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ نسبت به تغییر اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور اقدام نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۹ مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

لایحه قانونی راجع به استفاده از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال حاصل از قطع کمک دولت به قیمت گوشت مصرفی تهران و اصفهان جهت بهبود امر دامپروری و احیای دامپروری سنتی روستایی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۵

لایحه قانونی راجع به استفاده از مبلغ ۲۰ میلیارد ریال حاصل از قطع کمک دولت به قیمت گوشت مصرفی تهران و اصفهان جهت بهبود امر دامپروری و احیای دامپروری سنتی روستایی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۵

ماده واحده

به دولت اجازه داده میشود که مبلغ ۲۰ میلیارد ریال حاصل از قطع کمک به قیمت گوشت(سوبسید) مصرفی در تهران و اصفهان را در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار دهد. وزارت مزبور موظف است این مبلغ را صرف بهبود امر دامپروری و احیای دامپروری سنتی روستایی بنماید.

وزارت کشاورزی و عمران روستایی باید برنامه ریزی بهبود و توسعه دامپروری و طرحهای مربوطه به این برنامه ریزی را هر چه زودتر تهیه و از تصویب سازمان برنامه بگذراند.

لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۹

لايحه قانونی مجازات اخلال در امر كشاورزی و دامداری مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۹

‌به منظور حفظ نظم و نسق زراعت و جلوگیری از خلال در کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی و دامی و در نتیجه ممانعت از تعطیل یا‌توقف کشاورزی کشور لایحه قانونی مجازات اخلال‌کنندگان در نظم و امنیت در امر کشاورزی و دامداری مشتمل بر پنج ماده به شرح زیر تصویب‌می‌گردد:
‌ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف اراضی مزروعی و باغات و قلمستانها و اراضی و مراتع ملی شده و جنگلهای ملی و امثال آنها‌و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و یا خارج از محدوده شهرها و روستاها بنماید‌اعم از این که اراضی مزبور زراعت شده و یا در حال آیش باشد و نیزهر کس با صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، کرت‌بندی، نهرکشی، غرس‌ اشجار، زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف در اراضی متصرفی دیگری به منظور متصرف و ذیحق معرفی کردن خود اقدام نماید به حبس جنحه‌ای از‌سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به اقامت اجباری از سه ماه تا یک سال در یک از نقاطی که وزارت دادگستری‌تعیین خواهد نمود محکوم نماید.
‌تبصره – هر گاه شاکی خصوصی نسبت به جرم متهم یا محکوم گذشت نماید تعقیب در هر حال موقوف و مجازات معلق می‌گردد.
‌ماده ۲ – هر گاه جرم در روستا به وسیله غیر ساکنان آن روستا صورت گیرد و مرتکبین از دو نفر بیشتر باشند مجازات مرتکبین از سه ماه تا سه سال‌ حبس جنحه‌ای به علاوه اقامت اجباری از یک تا سه سال در یکی از نقاطی که وزارت دادگستری تعیین می‌کند خواهد بود.
‌ماده ۳ – رسیدگی به جرائم فوق در دادسراهای عمومی و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام قرار‌بازداشت موقت متهم صادر خواهد شد.
‌ماده ۴ – هر گاه اعمال مذکور قبل از تصویب این قانون واقع شده باشد و موضوع در هیأتهای مندرج در قوانین مصوب ۱۳۵۸/۰۱/۱۴ و ۱۳۵۸/۰۵/۰۲ مطرح شده‌باشد اعم از این که به صدور حکم منتهی شده یا نشده باشد هر گاه مرتکب ظرف ده روز از تاریخ اجرای این قانون ملک را به متصرف قبلی تحویل‌ ننماید مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
‌ماده ۵ – در مورد مواد یک و چهار تعقیب کیفری منوط به شکایات متضرر از جرم است و در صورت گذشت حسب مورد تعقیب یا اجرای مجازات‌ موقوف می‌گردد.

لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور از وزارت دفاع ملی و انتقال آن به وزارت کشاورزی و‌عمران روستایی شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۳۱

لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور از وزارت دفاع ملی و انتقال آن به وزارت کشاورزی و‌عمران روستایی شورای انقلاب مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۳۱

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور از وزارت دفاع ملی منتزع و کلیه سهام و امتیازات آن به‌وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل می‌گردد.

لايحه قانوني راجع به تأمين گوشت مصرفي كشور مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ شوراي انقلاب

لايحه قانوني راجع به تأمين گوشت مصرفي كشور مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۱ شوراي انقلاب

ماده واحده – به وزارت كشاورزي كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود كه جهت تأمين گوشت مصرفي ورفع نيازمنديهاي مملكت تعداد يكصدو يازده هزار رأس گوسفند و بز زنده و سي هزار رأس گوساله زنده به هر مبلغ واز هر كشوري كه مصلحت بداند بدون رعايت تشريفات مناقصه خريداري و بكشور وارد نمايد .وزارت كشاورزي در صورتيكه براي طرح هاي خود لازم بداند مجاز است اين تعداد را افزايش داده و به اطلاع هيئت دولت برساند.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران.

لايحه قانوني اجازه صدور پروانه دامداري براي دامداراني كه تا شهريور ماه ۱۳۵۸ بدون اخذ پروانه، دامداري ايجاد نموده اند ۱۳۵۸/۰۷/۲۹ شورای انقلاب

لايحه قانوني اجازه صدور پروانه دامداري براي دامداراني كه تا شهريور ماه ۱۳۵۸ بدون اخذ پروانه، دامداري ايجاد نموده اند ۱۳۵۸/۰۷/۲۹ شورای انقلاب

ماده واحده- به سازمان دامپزشكي و دامپروري كشور و ادارات تابعه آن در استانها اجازه داده ميشود كه براي صاحبان دامداريهائيكه دامداري خود را بدون اخذ پروانه تأسيس از واحدهاي فوق الذكر (موضوع آئين نامه اجرائي ماده ۱۹قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب ۱۳۵۱/۰۸/۲۳ شمسي) تا ۱۳۵۸/۰۶/۰۱ شمسي احداث نموده اند در صورتيكه دامداري آنها واجد شرايط بهداشتي و فني براساس ضوابط نظام دامداري مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۵۷ وزارت كشاورزي و عمران روستائي باشد، پروانه بهره برداري صادر نمايد.

قانون اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور ۱۳۵۴/۱۲/۲۳

قانون اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور ۱۳۵۴/۱۲/۲۳

شورای‌ عالی‌ اداری‌ در شصت‌ و ششمین‌ جلسه‌ مورخ‌ ۱۳۷۴/۱۱/۲۴، بنا به‌ پیشنهاد مشترک‌ سازمان‌ امور اداری و استخدامی‌ کشور و وزارت‌ جهاد سازندگی‌ به‌ منظور ایجاد حداکثر تجانس‌ و رعایت‌ پیوستگی‌ در وظایف‌ مربوط ‌به‌ امور دام‌ و فراهم‌ ساختن‌ موجبات‌ استفاده‌ بهینه‌ از امکانات‌ و نیروی‌ انسانی‌ موجود برای‌ تنظیم‌ بازار پروتئین‌ دامی و همچنین‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ و تکالیف‌ مندرج‌ در قانون‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور در زمینه‌ اصلاح‌ ساختار تشکیلات‌ دولتی‌ و جلب‌ مشارکت‌ بیشتر بخش‌های‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ در امور عمومی‌ و خدمات‌ اجتماعی‌ و در جهت‌ جلوگیری‌ از افزایش‌ هزینه‌های‌ جانبی‌ به‌ لحاظ‌ پراکندگی‌ و تفرق‌ فعالیت‌های‌ مربوط‌ تصویب‌ نمود:

۱-شرکت‌ سهامی‌ گوشت‌ کشور و شرکت‌ سهامی‌ طیور در شرکت‌ سهامی‌ تهیه‌، تولید و توزیع‌ علوفه‌ کشور ادغام‌ می‌گردد.

تبصره ۱) عنوان‌ شرکت‌ سهامی‌ تهیه‌، تولید و توزیع‌ علوفه‌ به‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور تغییر می‌یابد.

تبصره ۲) شرکت‌های‌ اقماری‌ شرکت‌های‌ فوق‌الذکر تابع‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور خواهند بود.

۲-کلیه‌ وظایف‌، اختیارات‌، اعتبارات‌، تجهیزات‌، دارایی‌ها و تعهدات‌ و نیروی‌ انسانی‌ شرکت‌های‌ فوق‌الذکر اعم‌ از حوزه‌ مرکزی‌ و واحدهای‌ خارج‌ از مرکز آنها به‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور منتقل‌ می‌گردد.

‎‎‎‎۳- وظایف‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ بازار شیر و فرآورده‌های‌ آن‌ از شرکت‌ سهامی‌ صنایع‌ شیر ایران‌ منتزع‌ و به‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور الحاق‌ می‌گردد و شرکت‌ سهامی‌ صنایع‌ شیر ایران‌ با حفظ‌ هویت‌ خود به‌ صورت‌ وابسته‌ به‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور فعالیت‌ خواهد نمود.

‎‎‎‎۴- وظیفه‌ مربوط‌ به‌ پرورش‌ و اصلاح‌ نژاد مرغ‌ لاین‌ و سایر وظایف‌ اصلاح‌ و پرورش‌ طیور در ستاد وزارت‌ جهاد سازندگی‌ سازماندهی‌ خواهد شد.

‎‎‎‎۵- وزارت‌ جهاد سازندگی‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ تشکیلات‌ مورد نیاز شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ کشور را تهیه‌ و جهت‌ تایید به‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور ارسال‌ نماید.

‎‎‎‎۶- تا تصویب‌ تشکیلات‌ شرکت‌ مذکور، پست‌های‌ سازمانی‌ کارکنان‌ شرکت‌های‌ قبلی‌ دارای‌ اعتبار می‌باشد.

‎‎‎‎۷- معاون‌ ذیربط‌ وزیر جهاد سازندگی‌ در امور دام‌ رئیس‌ هیئت‌ مدیره‌ شرکت‌ پشتیبانی‌ امور دام‌ خواهد بود.

‎‎‎‎۸- وزارت‌ جهاد سازندگی‌ مسئول‌ اجرای‌ کامل‌ مفاد این‌ مصوبه‌ بوده‌ و نتیجه‌ اقدامات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ را به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ اعلام‌ خواهد نمود.

قانون تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی ۱۳۵۴/۰۳/۲۶

قانون تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی ۱۳۵۴/۰۳/۲۶

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی تبدیل و به صورت بازرگانی اداره می‌شود و اساسنامه آن ظرف‌شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین اجراء می‌گردد.
‌تبصره ۱- میزان سرمایه و منابع تأمین آن در اساسنامه تعیین خواهد شد.
‌تبصره ۲- کلیه کارکنان، دارایی و تعهدات سازمان مذکور از تاریخ تصویب اساسنامه به این شرکت منتقل می‌شود و تا زمانی که اساسنامه شرکت به‌تصویب نرسیده است مقررات فعلی سازمان قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره ۳- مستخدمین سازمان گوشت کشور به شرکت منتقل می‌شوند و مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می‌باشند.قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۴/۰۲/۰۲ در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴/۰۳/۲۶‌ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی

‌قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۳۰

قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۳۰


‌ماده ۱ – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در اجرای وظایفی که طبق قانون وظایف وزارت کشاورزی مصوب ۱۳۴۷/۰۱/۲۷ به عهده‌دارد با توجه به امکانات مالی و فنی سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری تشکیل­ دهد.

‌ماده ۲ – سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری دارای شخصیت حقوقی بوده و ازلحاظ استخدامی تابع قانون ­استخدام­ کشوری‌ می‌باشد.
‌ماده ۳ – سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری می‌توانند شرکت‌هایی تشکیل داده و یا در شرکت‌هایی که فعالیت­ آنها­درجهت­ مقاصد‌سازمان­ باشد­سهیم­ شوند.
‌ماده ۴ – تشکیلات و حدود اختیارات و فعالیت سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری به موجب اساسنامه‌ای خواهد بود که برای هر‌یک جداگانه از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و استخدام­ و ­دارایی ­مجلسین­ برسد.
‌ماده ۵ – اساسنامه شرکت‌هایی که از طرف سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری بر طبق ماده (۳) این قانون تشکیل می‌شوند به وسیله‌وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه ۱۳۴۲/۰۹/۲۰ تقدیم شده و در جلسه روز‌سه‌شنبه ۱۳۴۷/۱۰/۱۰ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۷/۱۰/۳۰ به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی