‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد برنامه عملی ساختمان سدهای کوچک ‌متخذه ۱ مهر ماه ۱۳۳۴ (‌کمیسیون برنامه) ‌

‌تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی در مورد برنامه عملی ساختمان سدهای کوچک ‌متخذه ۱ مهر ماه ۱۳۳۴ (‌کمیسیون برنامه) ‌

ماده ۱ – به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد میلیون ریال از ۱۵۹۰ میلیون ریال برنامه‌های کشاورزی را با شرایط مندرج در این تصمیم‌قانونی به ساختمان سدهای کوچک اختصاص دهد. ‌مراد از سد کوچک در این قانون سدی است که برای بالا بردن و انحراف آب ساخته شود و هزینه کل ایجاد هر یک از آبها بیش از پانزده میلیون ریال‌نباشد. ‌ماده ۲ – سازمان برنامه در صورتی اقدام به ساختمان سد خواهد نمود که مالک یا مالکین اراضی زیر سد حاضر شوند قسمتی از اراضی بایر خود را‌که از آب سد مشروب خواهد شد به میزان مندرج در ماده ۴ بر طبق قراردادی که بین سازمان برنامه و مالکین و زارعین منعقد خواهد شد به زارعین‌بفروشد. ‌ماده ۳ – سازمان وظیفه دارد مطالعات اولیه را به هزینه خود انجام دهد و در صورتی که نتیجه مطالعات به لحاظ فنی و اقتصادی مثبت در مجموع‌اراضی دایر و بایر را که از آب سد مشروب خواهد شد به طور تفکیک معین خواهد کرد و سپس اقدام به ساختمان سد خواهد نمود. ‌ماده ۴ – اراضی بایری که به وسیله آب سد مشروب می‌شود در صورتی که دویست هکتار یا کمتر باشد نصف آن در دست مالک مانده و نصف دیگر‌به زارعین محلی فروخته خواهد شد و در صورتی که بیش از دویست هکتار باشد از مازاد هر دویست هکتار آن نیز یک ربع در دست مالک مانده و بقیه‌به زارعین محل فروخته خواهد شد. ‌ماده ۵ – بهای اراضی که مالکین به زارعین می‌فروشند و اقساط آنها با موافقت سازمان برنامه قبل از شروع ساختمان تعیین خواهد شد. ‌ماده ۶ – مخارج مطالعه و ساختمان سد به اقساط طویل‌المدت که از بیست سال تجاوز نکند به طریق زیر دریافت خواهد شد: ‌الف – از هر یک از مالکین اراضی بایر زیر سد (‌اعم از مالکین سابق و زارعینی که جدیداً مالک شده‌اند) به نسبت تمام وسعت اراضی متعلق به آن‌مالک. ب – از هر یک از مالکین اراضی دایری که قبل از ساختمان سد مشروب می‌شده و کمبود آب خود را از آب سد تأمین می‌نمایند به نسبت ده الی‌سی درصد وسعت اراضی دایر متعلق به آن مالک. ‌مصرف تدریجی اعتبار فوق ‌سال ۱۳۳۴ ۳۲ میلیون ریال ‌سال ۱۳۳۵ ۴۰ میلیون ریال ‌سال ۱۳۳۶ ۲۸ میلیون ریال ——————– جمع ۱۰۰ میلیون ریال ‌تصمیم متخذه فوق مشتمل بر شش ماده که در جلسه شنبه اول مهر ماه ۱۳۳۴ از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح‌بوده و قابل اجراء می‌باشد. ‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
جزئیات قانون

تاریخ تصویب :
۱۳۳۴/۰۷/۰۱
مرجع تصویب :
مصوبات مجلس شورا

آيين نامه پيش آمدگي هاي ساختماني در گذرها

آيين نامه پيش آمدگي هاي ساختماني در گذرها

ماده۱ : پيش آمدگي از امتدادي كه براي ساختمانها معين شده حساب خواهد شد ولو اينكه بناها در اين امتداد قرار نگرفته باشد .

ماده ۲: پيش آمدگي نبايد از ابعادي كه در اين آيين نامه ذكر مي شود تجاوز نمايد.

ماده ۳: هر پيش آمدگي از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه به بعد بايد با رعايت مقررات آن به عمل آيد و در صورت تجاوز از حدود معينه علاوه بر جلوگيري و تخريب آن موجب تعقيب و مجازات متخلف خواهد بود..

ماده ۴: پيش آمدگي هايي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه موجود بوده و منطبق با مقررات آن نمي باشد در صورتي كه اركان آنها احتياج به تعمير يا تغيير بيابد ديگر ابقاي آنها به حالت سابق جايز نبوده و بايد با رعايت مقررات اين آبين نامه تعمير يا تغيير داده شود.

ماده ۵: آويختن و نصب نمودن هر نوع سرلوحه و آگهي بدرخت و يا در عرض گذر و همچنين آويختن آنها به ديوار ممنوع است.

ماده ۶: كار گذاردن در و پنجره كه بطرف گذر باز و در موقع باز شدن از سطح نما تجاوز مي نمايد ممنوع است.

ماده ۷: نصب لوله بخاري به ديوار خارجي كه مشرف به گذر است و يا خروج آن از ديوار ممنوع است.

ماده ۸: ريزش آب ناودان و امثال آن به سطح پياده رو ممنوع بوده و انتهاي اين قبيل مجاري بايد طوري باشد كه آب آنها از زير سطح پياده رو عبور نمايد.

مفاد ماده ۴ شامل اين موارد نخواهد بود و اينگونه مجاري تا مدت يكماه از تاريخ لازم اجرا شدن اين آيين نامه بايد منطبق با مدلول اين ماده گردد.

ماده ۹- نصب كش پاك كن جلو درب خانه ها و مغازه و غيره در گذرها و پياده رو ها و نصب تير و ستون ممنوع است نصب تيرهاي تلگراف و تلفن با تحصيل اجازه قبلي از شهرداري صورت مي گيرد.

ماده ۱۰- نصب پله كه از امتداد ابنيه جلوتر قرار گيرد ممنوع است مگر وقتي كه در اثر تغيير تراز خيابان احداث آن ضروري گرديده و از طرف شهرداري كتبا موافقت شود.

ماده ۱۲ : ريختن مصالح بنايي و امثال آن در خارج از حريم ملك مطلقا ً و در حريم ملك در مدتي كه زائد بر حد ضرورت باشد و يا بطوريكه سد آمد و شد نمايد ممنوع است.

ماده ۱۳ : ريختن خاك حاصل از بنايي از پياده رو يا شوسه ممنوع و بايد به محلي كه شهرداري معين مي نمايد حمل شود.

ماده ۱۴: پهن كردن بساط و گذاردن اشيا و اوراق و يا ادوات كار و يا اجناس براي فروش در پياده رو و گذرها و يا مقابل مغازه و خانه ها و مساجد ممنوع است.

ماده ۱۵: كندن سطح گذرها و پياده رو جهت كاشتن درخت و مجاري آب يا لوله كشي و سيم گذاري و غيره بدون پروانه شهرداري ممنوع است.

آپارتمان

 

۱٫ قوانین

             1.1 قانون تملك آپارتمان ها

            1.2 لايحه پيش فروش ساختمان

 

  1. قوانین آرشیو 

            1.3 قانون اصلاح قانون تملك آپارتمان ها

            1.4 الحاق ماده ۱۰ مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمان ها

            1.5 الحاق يك تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۰ مكرر قانون تملك آپارتمان ها

            1.6 ماده ۱۰ مكرر

 

۲. آيين نامه

            2.1 آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمان ها

 

  2. آيين نامه آرشیو

             2.2 اصلاح آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها

            2.3 اصلاح ماده ۲۳ آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها و تبصره ذيل آن

            2.4 لغو تصويب‌نامه اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها

 

  3. دستور العمل ها

            3.1 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها

 

  4. آراء – دیوان عدالت اداری

            4.1 ابطال قسمت اخير تبصره ذيل ماده ۸ آيين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمان ها

            4.2 ابطال قسمت اخير تبصره ماده ۸ آيين‌نامه اجرائي قانون تملك آپارتمان ها

  5. نظريات مشورتي

            5.1 امتيازات آب، برق، گاز و آسانسور مجتمع هاي مسكوني متعلق به تمام مالكين آپارتمان ها است

            5.2 آمره بودن قانون تملّك آپارتمان ها

            5.3 نظریات مشورتی