مطالب توسط admin

عدم ممانعت از صدور اجرائیه با عدم تصریح ایجاد حق تخلیه برای مالک در سند

عدم ممانعت از صدور اجرائیه با عدم تصریح ایجاد حق تخلیه برای مالک در سند راي شماره : ۳۷۵۲- ۲۴-۱۰-۴۰ راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور اعتراض وكيل فرجام خواه با لنتيجه بر راي فرجام خواسته وارد است زيراعلاوه براين كه دراجاره نامه به اين عبارت (مستاجر متعهداست كه مورد اجاره راكه صحيح وسالم […]