آئين نامه بطلان مزايده

بطلان مزايده منحصربه موارد مذكور در ماده ۹۸ آئين نامه مزبور نيست.

راي ديوان عالي كشور

برحسب مستفاد از مجموع مواد آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي معلوم و مسلم است كه بطلان مزايده منحصربه موارد مذكور در ماده ۹۸ آئين نامه مزبور نيست و پس از طرح دعوي در دادگاه، دادگاه مكلف است به تمام اعتراضات خواهان اعم از اينكه از قبيل امور مذكور در آن ماده باشد يا غير رسيدگي كند.

حكم شماره ۱۰۲۱-۱۳۱۹/۰۶/۲۵ شعبه ۶

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۳۰
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳۰