آييننامه خانه‌ سازمانی۶۲

اصلاحات در آيين‌نامه شماره ۹۳۹۲-۱۳۶۲/۰۴/۲۱ راجع به نحوه فروش خانه‌هاي سازماني.

۱۳۶۳/۱۰/۰۱

۱- قسمت اخير تبصره ۳ ماده ۱ آيين‌نامه به شرح زير اصلاح مي‌شود.

‌در اين صورت واگذاري اين گونه خانه‌ها بدون رعايت اولويت مذكور در ماده ۸ بلامانع خواهد بود.

۲-ماده ۲ به شرح زير اصلاح مي‌شود.

‌جهت تشخيص خانه‌هاي سازماني قابل فروش در هر استان كميسيون ويژه‌اي به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي تشكيل مي‌گردد و تصميمات كميسيون با‌ اكثريت آراء موافق و پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي قابل اجراء است.

۳-تبصره ماده ۲ حذف مي‌شود.

۴-ماده ۳ به شرح زير اصلاح مي‌شود.

‌كليه دستگاه هاي اجرائي مشمول اين آيين‌نامه كه حق استفاده از خانه‌ها را به صورت سازماني ضروري نمي‌دانند پيشنهاد خود را پس از اخذ موافقت شخص‌ وزير وزارتخانه‌اي كه خانه سازماني به آن تعلق دارد همراه با گزارش توجيهي در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در ساير استان ها به اداره كل مسكن و‌شهرسازي كه نقش دبيرخانه كميسيون ويژه را به عهده خواهند داشت ارسال مي‌دارند.

۵-ماده ۴ حذف مي‌شود.
۶-تبصره ۲ ماده ۵ حذف مي‌شود.
۷-ماده ۲۰ به شرح زير اصلاح مي‌شود.
در كليه مواردي كه ايجاد ابهام نمايد رفع ابهام به عهده وزير مسكن و شهرسازي خواهد بود.
‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير