لغو بخشنامه تفکیک اراضی

اعلام لغو بخشنامه ۸۰-۷۳۰۱۸۱۵۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۲ در مورد تفکیک اراضی.

منبعد درخصوص کليه تقاضاهاي مربوط به تفکيک، براساس بند ۸ صورتجلسه ۲۷۱ کميسيون ماده پنج، ضمن رعايت دقيق مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداري اقدام گردد.

بديهي است، در رابطه با مواردي که تفکيک اراضي در اجراي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت ، راسا” توسط ادارات ثبت صورت مي پذيرد :

اولا” لغو بخشنامه فوق الذکر، مانع رسيدگي به تخلفات ساختماني حادث در قطعات مفروزي نخواهد بود.
ثانيا” همانند ساير موارد تفکيک اراضي توسط شهرداري، مي بايد عوارض تفکيک اخذ گردد.