دراجرائيه مربوط به سندشرطي عدم ذكراجاره منافع ملك ،موجب تجديد آگهي است
راي شماره : ۷۹ – ۲۴-۱۲-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
شخصي ملكي را از تاريخ ۲۸-۱۲-۴۰تا۲۸-۱۲-۴۱به بيع شرط داد.پس از فك آن دوباره ملك مذكورراازتاريخ ۲۴-۱-۴۲تا۲۳-۱۳۲-۴۲نزدهمان بستانكارسابق به بيع شرط نهاد. پس ازفك آن ،بارسوم ملك راازتاريخ ۱۳-۵-۴۳ تا۲۳-۱۲-۴۳ به بيع شرط همان دائن داد.بايع شرطي وثيقه راباسند رسمي ازتاريخ ۱-۱-۴۲ تا۱-۱-۴۷ به اجاره شخص ثالث داد(تاريخ تنظيم سند اجاره ۹-۴-۴۲است )كه اين سند و اين اجاره برخلاف حقوق بستانكارشرطي در سنددوم (بيع شرط دوم )است زيرامدت اجاره بيش ازمدت سندشرطي دوم بوده وازاين حيث مخل حق وثيقه دائن بوده است .بافك سندشرطي دوم اين اشكال منتفي گرديدولي باتنظيم سندشرطي سوم كه بعدازسنداجاره تنظيم شده است و بدون رعايت حقوق مستاجرعين مستاجره ازطرف موجربدون اشاره به اين كه در مدت معيني مسلوب المنفعه است بطورطلق به بيع شرط نهادمخصوصاًكه درسند شرطي سوم قيدشده است كه منافع ملك قبلابه كسي واگذارنشده است .
سندشرطي اخيرمنتهي به صدوراجرائيه ونشرآگهي مزايده (بدون درج مسئله اجاره )وبرگزاري جلسه مزايده گرديد.مديون شرطي درموعدقانوني به عدم رعايت بند۳ماده ۸۳ نظامنامه اجرااعتراض كرد.
راي مورخ ۲۴-۱۲-۴۶شورا:
رعايت بند۳ ماده ۸۳ آئين نامه اجرائي لازم بوده است .
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – سندشرطي سوم باسنداجاره درموردمنافع مدت اجاره تعارض دارد وچون سنداجاره مقدم التاريخ است بايدرعايت شودوبستانكارشرطي اگراز اين جهت اعتراض داردبايدبه دادگاه مراجعه كند.
(راي ۱۰-۱۱)
دوم -اگرموردوثيقه ملك ثبت نشده باشدنمي توان به استنادماده ۸۸ قانون ثبت وماده ۱۲۹۰قانون مدني گفت كه سنداجاره نسبت به ثالث (دائن شرطي )اعتبارنداردزيراعلاوه براينكه مي توان گفت كه سندشرطي هم نسبت به ثالث (متساجر)اعتبارندارداساساًرعايت دستورمذكوردربند۳ماده ۸۳ دستورخاصي است كه ناظربه اهميت روابط استيجاري في مابين افرادوتفاوتي بين املاك ثبت شده ونشده قائل نيست .
سوم – راي شوراناظربه رعايت بند۳ماده ۸۳ نظامنامه اجرااست و نظري به تعارض سندشرطي وسنداجاره نداردوآن مطلب مطرح نشده است تامورد رسيدگي قرارگيرد.
مرجع :آراشوراعالي ثبت وشرح آن صفحه ۱۰۱-۱۰۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *