باتوجه به اينكه طبق ماده ۷۸ ائين نامه قانون ثبت در صورت حدود پلاك۱۶۸ به نام مزرعه جانقلي قبلا" كلاته مصطفي بايد در تحديد حدود از آن تبعيت نمايد
تاريخ رسيدگي : ۴/۱۱/۷۱ شماره راي : ۶۸۷/۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : بدوا" اداره نقشه برداري و امور ثبت استان قدس رضوي نسبت به رأي شماره ۱۱۱۸۷-۱۳/۱۲/۶۶ هيأت رسيدگي به اسناد عادي موضوع ماده ۱۴۷و۱۴۸ قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد درباره زميني به مساحت ۷/۱۱۵۷ متر اعتراض نموده كه پس از اخطار رفع نقض و عدم رفع نقيصه قرارداد رد دادخواست خواهان صادر شده و آقاي علي به وكالت از استان قدس طي دادخواستي به قرار دفتر اعتراض نموده و تقاضاي نقض آن را داشته و ضمنا" توضيح داده كه در زمين مورد ادعاي خوانده (آقاي منوچهر)جزء پلاك ۱۶۹ اصلي به نام كلاته مصطفي نموده بلكه قطعه مذكور جزء اراضي قره جوي موقوفه تحت پلاك ۳۲۴ است كه درخواست ثلث آن به عمل آمده و تحديد حدود شده و خوانده با تباني ديگري سند عادي در مورد پلاك ۱۹۲فرعي از ۱۶۹ اصلي كلاته مصطفي تنظيم نموده ولي مستحد ثات ايجاد شده و بر روي اراضي موقوفه غصبا" ساخته شده است و تقاضاي معاينه و ارجاع امر به كار شناسي و ابطال راي نموده قاضي دادگاه قوچان در عضو هيأت صادر كننده راي بوده خود را صالح ندانسته و پرونده را به دادگاه يك شيروان ارسال داشته دادگاه قرار كارشناس به منظور تعيين موقعيت زمين مورد ادعاي خواهان صادر و دادگاه قوچان نيابتا" آقا را به عنوان كارشناس انتخاب نموده كارشناس پس از انجام تشريفات مقدماتي نظر خود را در ۱۸/۱۰/۷۰ به اين خلاصه به دادگاه تقديم داشده ۱-مزرعه كلاته مصطفي پلاك ۱۶۹ اصلي تاكنون تحديد حدود نشده ۲-مزرعه جان قلي پلاك ۱۶۸در ۷/۳/۱۳۱۶ تحديد حدود هر نقشه برداري شده و حد جنوبي خود را به اراضي كلاته مصطفي پلاك ۱۶۹ و حد شرق خود را به اراضي قره حوي پلاك ۳۲۴ محدود نموده. ۳-شمال و شرق وجنوب مزرعه قره جوي تحديد حدود شده وبه علت اختلاف كلاته مصطفي غرب ان تحديد حدودنشده است وجون مزرعه جانقلي داراي تحديد حدود ونقشه ثبتي است طبق ماده۷۸ آئين نامه قانون ثبت مجاورين بايد از آن تبعيت نمايندوبا توجه به نقشه ثبتي مزرعه جانقلي قطعه زمين مورد اختلاف در جنوب آن در مزرعه كلاته مصطفي واقع شده است وكيل خواهان به اين نظر اعتراض نمود و دادگاه ان را موجه ندانسته پس از اظهار نظر مشاور نظر بر رد دعوي خواهان صادر و اعلام نموده اسنتان قدس در مهلت قانوني معترض شده و پرونده به دستور دادگاه ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هياُت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه داگاه ولايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
بسمه تعالي
نظر به اين كه وكيل آستان قدس رضوي در شرح دادخواست ادعا نموده است كه:قطعه زمين مورد تصرف خوانده جز اراضي قره جوي پلاك ۳۲۴ بوده كه قبلا"تحديد حدود ان طبق مقررات ثبتي به عمل امده و حال انكه قول نامه عادي مستند خوانده مربوط به اراضي كلاته مصطفي پلاك۱۶۹ بوده ولي تاسيسات وي در اراضي قره جوي واقع شده ونظر هياُت موضوع ماده۱۴۷ اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك انطباق با قانون وواقعيت نداشته واز طرف ديگر از ملاحظه اظهار نظر كارشناس منتخب دادگاه نيز نسبت به ان اعتراض واعلام است كه: ((زمين مورد تصرف خوانده بر خلاف نظريه كارشناس در حد جنوب مزرعه جانقلي پلاك ۱۶۸ قرار ندارد داخل مزرعه قريه جوي موقوفه استان قدس رضوي در قسمت جنوبي مزرعه كلاته مصطفي ودر حد شمالي مزرعه قره جوي قراردارد وپرونده هاي ثبتي دقيقا" مطالبه نگرديده است)) ونيزباتوجه به اينكه طبق ماده۱۷۸ آئين نامه قانون بثت در صورت تحديد حدود پلاك۱۶۸ به نام مزرعه جانقلي قبلا" كلاته مصطفي بايد در تحديد حدود از ان تبعيت نمايد لذا با اين وصف اقتضا داشته دادگاه جهت احراز واقعيت وتشخيص محل استقرار زمين مورد اختلاف موضوع را به هيئتي از كارشناسان ارجاع و سپس اتخاذ تصميم نمايد بنا بر اين مستندات به ماده ۱۵ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقيي يك ودو پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه اعاده مي گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *