نظریه دعوی ابطال سند

نظریه شماره ۷۴۴۳/۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۵ (پرونده ۱۲۷۸/۷۲ )

<<دعوی ابطال سند یا بی اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک جواز قانونی ندارد >>

سوال- در پرونده هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می نمایند، با توجه به این که در صورت وارد بودن دعوی، اجرای رای به عهده ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد.

یا با اصولا قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد ؟
نظریه اداره حقوقی
در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری اسناد ویا در خواست ابطال اجراییه موضوع ماده (۱) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت ودفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم ار طرف دادگاه و قطعیت آ ن مطابق ماده ۴ قانون احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید.