قانون واگذاری اراضی کلاک

قانون واگذاری هشتاد هزار متر مربع از اراضی کلاک و خلج‌آباد به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۵۱/۰۷/۰۴

ماده واحده – به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می‌شود هشتاد هزار متر مربع از منابع ملی شده از پلاک ۲۲ اصلی از کلاک و خلج‌آباد‌ واقع در جنب شهر کرج را به منظور ایجاد مدرسه‌های ابتدایی و راهنمایی و مدارس جامع تعلیمات نظری و فنی به وزارت آموزش و پرورش واگذار‌ کند.

اراضی واگذار شده قابل اجاره یا انتقال به غیر نیست و هرگاه ظرف مدت پنج سال پس از تحویل اراضی طرح مربوط در آن اجرا نشود اراضی مزبور در‌ اختیار وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار می‌گیرد.‌

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۱/۰۲/۰۵ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
قانون واگذاری اراضی کلاک به وزارت آموزش و پرورش.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌ امامی