اسکان انسانی سازمان ملل

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران.

شماره ۶۳۸۷/۵۲۹  – ۱۳۹۱/۰۲/۱۷

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۸۱۲۵/۴۶۳۴۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۲۸۳۹۷ -۱۳۹۱/۰۲/۲۳

وزارت راه و شهرسازی

«قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۳۸۷/۵۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران.

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران.

دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس «دولت»  نامیده می شود) و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد (که از این پس زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد و به  طور مشترک «طرفین» نامیده می شود) با اعتقاد به لزوم توسعه همکاری بین المللی گسترده به  منظور اجرای اعلامیه استانبول راجع به دستور جلسه زیستگاه (هبیتات)، اسکان انسانی و اهداف مورد توافق بین المللی مربوط به توسعه پایدار اسکان انسانی؛

با یادآوری یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد امضاء شده در اردیبهشت ۱۳۷۸ (مه ۱۹۹۹)؛

با تمایل به تحکیم همکاری بین طرفین از طریق ایجاد امکاناتی که به چالشهای خاص توسعه اسکان انسانی می پردازد؛

با سپاس از اینکه دولت آمادگی خود را جهت مساعدت مالی و نقدی مقتضی جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده است؛

با اعتقاد به اینکه دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران به کارایی همکاری بین المللی در زمینه ایجاد پناهگاه برای همه و توسعه پایدار اسکان انسانی در جهان شهرنشین شده با تمرکز خاص بر روی کاهش بلایا از جمله ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله کمک خواهد نمود؛ به شرح زیر توافق نمودند :

ماده۱ـ هدف این موافقتنامه

۱ـ زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد، دفتری را در تهران، جمهوری اسلامی ایران طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه تأسیس خواهد نمود.

۲ـ دفتر موضوع بند (۱) نام «دفتر کاهش بلایای زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد در تهران» (که از این پس «دفتر» نامیده می شود) را خواهد داشت.

ماده ۲ـ وضعیت اداری دفتر

۱ـ این دفتر بخش لاینفک زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد را تشکیل داده و تابع اختیارات مدیر اجرائی زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد می باشد.

۲ـ این دفتر از لحاظ سازمانی بخش همکاری فنی و منطقه ای زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد را تشکیل داده و توسط مقر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد در نایروبی، کنیا یا به گونه ای که مدیر اجرائی زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد مشخص می کند اداره خواهد شد.

ماده ۳ـ اهداف دفتر

به موجب اختیار زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد، به¬ویژه در ارتباط با اجرای اعلامیه استانبول راجع به دستور جلسه زیستگاه (هبیتات)، اسکان انسانی و تحقق اهداف مورد توافق بین المللی مربوط به توسعه پایدار اسکان انسانی، دفتر موظف است :

۱ـ همکاری جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد را با زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد و سایر آژانسهای ملل متحد، برنامه ها و صندوقهای مربوط به سازه مقاوم به زلزله گسترش داده و تقویت نماید.

۲ـ امکانات کشورهای عضو علاقمند را جهت ارائه منابع توسعه و مشارکت جهت افزایش ظرفیت سازه مقاوم به زلزله از طریق وسائل مالی و فنی افزایش دهد.

۳ـ مشارکت متخصصین، دانشمندان و مدیران شهری در فعالیتهای زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد و به ویژه در زمینه سازه مقاوم به زلزله را ارتقاء دهد.

۴ـ فعالیتهای اجباری زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد را در جمهوری اسلامی ایران ارتقاء بخشد.

ماده ۴ـ وظایف دفتر

۱ـ براساس اهداف موضوع ماده (۳) این موافقتنامه وظایف دفتر شامل موارد زیر خواهد بود :

الف) ارتقاء، توسعه، انتشار و کاربرد تخصص، تجربه، اطلاعات و تحقیقات کاربردی راجع به سازه مقاوم به زلزله

ب) جمع آوری و انتشار اطلاعات راجع به بهترین رویه های سازه مقاوم به زلزله

پ) مشارکت جهت ایجاد ظرفیت در زمینه سازه مقاوم به زلزله از طریق افزایش مهارت، توسعه نهادی و بهبود فرایندهای خط مشی

ت) تسهیل و توسعه رهنمودهای احداث ساختمانهای مقاوم به زلزله

ث) توسعه ظرفیتهای ارائه پشتیبانی فنی راجع به موضوعاتی از قبیل برنامه ریزی مجدد اجتماعی، ساز و کارهای قضاوت راجع به اراضی، سامانه (سیستم)های مدیریت بلایای اجتماعی، طرحهای اجرای مشارکت سازمانی، مدیریت و جمع آوری داده ها

ج) تسهیـل تجهیز منـابع مالی جهت توسـعه و اجرای برنامه هـای سازه مقاوم به زلزله

چ) پشتیبانی از احداث منازل مقاوم به زلزله از طریق کارگاهها، هم اندیشیها و فعالیتهای تبلیغاتی محلی

ح) ارتقاء توسعه شهرهای الگوی پایدار با نمایش جنبه های مختلف توسعه پایدار شهری

خ) ارتقاء هماهنگی، همکاری و ارتباط بین کشورها راجع به موضوع سازه مقاوم به زلزله

د) ارائه پشتیبانی و مساعدت فنی جهت تهیه و اجرای برنامه های مختلف مربوط به سازه مقاوم به زلزله از جمله بازجورسازی ذخائر موجود مسکن

ذ) پشتیبانی از توسعه و اجرای فعالیتهای مربوط به ارتقاء توسعه پایدار شهری به ویژه در زمینه شهرهای پایدار و گردشگری شهری

ر) ارتقاء مشارکت متخصصان، دانشمندان و مدیران شهری در زمینه سازه مقاوم به زلزله

ز) ارتقاء تماس بین مؤسسات دولتی، خصوصی و کشوری با هدف گسترش همکاری جهت توسعه پایدار اسکان انسانی

ژ) انتشار مطالب اطلاعاتی زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

۲ـ طرفین می توانند راجع به وظایف اضافی دفتر بر اساس ماده (۱۵) این موافقتنامه توافق نمایند.

ماده۵ ـ ساختار سازمانی دفتر

۱ـ دفتر باید توسط مدیر منصوب از جانب مدیر اجرائی زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد اداره شود. مدیر اجرائی زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد می تواند اختیارات و وظایف خاص دفتر را که جهت تحقق اهداف و وظایف دفتر به شرح مندرج در این موافقتنامه ضروری است، به مدیر دفتر تفویض نماید.

۲ـ مدیر دفتر موظف است برنامه کاری و بودجه سالانه دفتر را با مشورت دولت تهیه نماید.

۳ـ مدیر دفتر موظف است گزارشهای سالانه مربوط به فعالیتهای اساسی و مالی دفتر را به دولت ارائه نماید. انواع گزارشها و مهلت های ارائه آنها از جمله اولین برنامه کاری و بودجه، از استانداردهای زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد تبعیت خواهد نمود.

ماده ۶ ـ کارکنان دفتر

۱ـ استخدام و تعیین شرایط کاری و استخدامی اعضاء دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد، طبق مقررات مربوطه ملل  متحد از جمله زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد توسط زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.

۲ـ در ارتباط با اعضاء کارکنان دفتر که به صورت محلی استخدام شده و عضو زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد نیستند، قوانین جمهوری اسلامی ایران راجع به شرایط استخدام و همچنین تأمین اجتماعی و مالیات بر درآمد شخصی نیز اعمال خواهد شد.

۳ـ تمامی اعضاء کارکنان دفتر در قبال مدیر اجرائی زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد پاسخگو خواهند بود.

۴ـ ترکیب دفتر در پیوست این موافقتنامه مطرح خواهد شد.

ماده ۷ـ مزایا و مصونیتها

۱ـ کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می شود) که در ۲۴/۱۱/۱۳۲۴ هجری  شمسی (۱۳ فوریه ۱۹۴۶ میلادی) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ  گونه حق شرطی در تاریخ ۱۳۲۶/۰۲/۲۸ به آن ملحق شده است در ارتباط با دفتر، محل آن، بایگانیها، مکاتبات رسمی، اموال، وجوه و داراییها و همچنین اعضاء کارکنان دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد و در ارتباط با کارشناسان و مقامات رسمی زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد مأمور به خدمت در جمهوری اسلامی ایران با اعمال تغییرات لازم، اعمال خواهد شد.

۲ـ مزایا و مصونیتهای موضوع بند (۱) انحصاراً براساس منافع سازمان ملل متحد از جمله زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد و نه در جهت منافع کارکنان اعطاء خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد در هر موردی چنانچه از نظر وی مصونیت مانع اجرای عدالت گردیده و بتوان بدون لطمه زدن به منافع مورد نظر، آن را ابطال نمود، حق و وظیفه دارد مصونیت مقام رسمی یا متخصص مأمور به خدمت سازمان ملل متحد از جمله زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد را اسقاط نماید.

۳ـ به اعضاء کارکنان دفتر که به صورت محلی استخدام شده اند، فقط تمامی تسهیلات لازم جهت اعمال مستقل وظایف خود در ارتباط با زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد اعطاء خواهد شد.

ماده ۸ ـ تعهد رعایت قوانین و سایر مقررات جمهوری اسلامی ایران

بدون لطمه زدن به مزایا و مصونیتهای اعطاء شده موضوع ماده (۷)، تمامی اشخاص منتفع از این مزایا و مصونیتها موظفند قوانین و سایر مقررات جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمایند.

ماده ۹ـ کمک مالی دولت

۱ـ دولت موظف است کمک مالی به میزان ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا جهت دوره پنجساله اولیه این موافقتنامه یعنی تا ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ هجری  شمسی (۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ میلادی) جهت پوشش هزینه های مرتبط با فعالیتهای دفتر و هزینه های کارکنان و غیرکارکنان آن در اختیار زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد قرار دهد. این امر منجر به مشارکت ۵۰۰٫۰۰۰ دلار آمریکا در سال خواهد شد.

این کمک ده درصد (۱۰%) هزینه های پشتیبانی اداری زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد را طبق رویه های استاندارد زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد مربوط به اجرای فعالیتهای همکاری فنی پوشش می دهد.

۲ـ کمک موضوع بند (۱) باید به حساب برنامة اسکان انسانی سازمان ملل متحد (که از این پس «زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد» نامیده می شود) به حـساب شـماره ۰۰۰۲۶۱ ـ ۴۸۵ جی. پی. مورگان چیـس، مؤسسـات بانکـداری بین المللی آمریکا، خیابان ۱۱۶۶، نیویورک، ۲۷۰۸ـ۱۰۰۳۶، ایالات متحده آمریکا، حواله تلگـرافی : ا.ب.ا. ۰۲۱ ۰۰۰ ۰۲۱، شـتاب : بی.آی.سی ـ سی.اچ.آ.اس.یـو.اس ۳۳، سی.اچ.آی.پی.اس شماره مشترکین ۰۰۰۲، به گونه و تحت شرایط مندرج در پیوست این موافقتنامه واریز شود.

۳ـ زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد موظف است کمک را طبق مقررات و قواعد مالی سازمان ملل متحد تا حدی که در مورد سازمان اعمال می شود از جمله مفاد مربوط به حسابرسی داخلی و خارجی انجام دهد.

ماده ۱۰ـ کمک غیرنقدی دولت
۱ـ دولت موظف است بدون هیچ گونه هزینه ای در کوتاهترین زمان ممکن از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، ساختمان مناسبی را برای دفتر فراهم نماید. دولت موظف است با زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد در صورت لزوم راجع به نحوه تزئین داخلی ساختمان مشورت نماید.
۲ـ دولت موظف است هزینه های مرتبط با اشتغال، استفاده و نگهداری ساختمان موضوع بند (۱) را تأمین نماید. این هزینه ها شامل : هزینه های اجاره، هزینه های جاری نظافت و خدمات سرایداری، قبوض برق، گرمایش و تهویه مطبوع، تأمین آب گرم و سرد، دفع ضایعات و هزینه های حفاظت از ساختمان می باشد.
۳ـ دولت موظف است تجهیزات اولیه دفتر را توأم با تأسیسات بهداشتی مقتضی، تجهیزات دفتری و وسائل ارتباطی، رایانه ها و اتصالات دورنگار و پست الکترونیکی و تجهیزات حفاظتی در صورت امکان تهیه نماید. استانداردهای مورد نیاز زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد باید جهت فراهم نمودن تدارکات لازم در نظر گرفته شود. همچنین دولت موظف است جهت ارائه خدمات مورد نیاز دفتر، وسیله نقلیه ای را تهیه نماید.
هزینه های جاری مخابرات دفتر و همچنین هزینه های بیمه اتومبیل، نگهداری آن و هزینه نگهداری تجهیزات فوق الذکر به عهده دفتر خواهد بود.
۴ـ علاوه بر کمک مالی پیش بینی شده در ماده (۹) این موافقتنامه، ساختمان دفتر، هزینه های مرتبط به آن، هزینه نگهداری و همچنین تجهیزات دفتری و وسایل حمـل  و نقل موضوع بندهـای (۱)، (۲) و (۳) کمک غیرنقـدی دولت را تشـکیل خواهد داد.
۵ ـ زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد موظف است حداکثر مساعی خویش را جهت نگهداری مقتضی و دقیق ساختمان، تجهیزات و وسایل حمل و نقل که کمک غیرنقدی دولت را تشکیل می دهد به کار گیرد.
۶ ـ تمامی کمکهای غیر نقدی دولت به دفتر پس از خاتمه این  موافقتنامه باید مسترد گردد.
ماده ۱۱ـ ارزیابی اجرای موافقتنامه
طرفین حداکثر ظرف هجده ماه قبل از خاتمه موافقتنامه، به طور مشترک اجرای موافقتنامه را ارزیابی خواهند نمود تا حداقل یک سال قبل از خاتمه موافقتنامه در ارتباط با مطلوبیت تمدید آن تصمیم گیری نمایند.
ماده ۱۲ـ تعهدات طرفین در ارتباط با خاتمه موافقتنامه
پس از خاتمه این موافقتنامه به میزان لازم جهت تکمیل فعالیت ها به شیوه منظم، خاتمه توافقها و کناره گیری کارکنان، استرداد وجوه مصرف نشده و استفاده مقتضی از داراییها، تسویه حساب بدهیها از جمله بدهیهای مربوط به کارکنان، پیمانکاران فرعی، مشاوران و تأمین کنندگان و همچنین اختلافات بین طرفین، تعهدات پذیرفته شده طرفین در موافقتنامه به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۳ـ شرایط خاتمه موافقتنامه
این موافقتنامه می تواند توسط دولت با ابلاغ قبلی حداکثر سه ماهه به صورت کتبی به زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد خاتمه یابد.
ماده ۱۴ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف بین طرفین در ارتباط با تفسیر و اجرای این موافقتنامه باید از طریق مذاکره یا سایر شیوه های مورد توافق طرفین حل و فصل گردد.
ماده ۱۵ـ اصلاحات موافقتنامه
این موافقتنامه را می توان با توافق کتبی طرفین اصلاح نمود که پس از ابلاغ کتبی طرفین به یکدیگر مبنی بر رعایت الزامات ضروری برای متعهد کردن آنها، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۶ـ لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه ظرف سه ماه پس از امضاء طرفین لازم الاجراء خواهد شد. در خلال این دوره، طرفین موظفند تشریفات مربوط لازم جهت اجرای موافقتنامه را تأمین نمایند. این موافقتنامه تا ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ هجری شمسی (۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ میلادی) اعتبار خواهد داشت.
این موافقتنامه در نایروبی به تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۳۰ هجری شمسی برابر با ۲۰۰۶/۱۲/۲۱ میلادی در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می باشد، تنظیم گردید.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر با اختیارات لازم این موافقتنامه را امضاء نمودند.
از طرف                                                      از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران                     برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد
محمد سعیدی کیا                                             آنا ک. تیبایجوکا
وزیر مسکن و شهرسازی                                        مدیر اجرائی
پیوست ۱
ترکیب کارمندان دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد در تهران (موضوع ماده ۶)
ترکیب کارمندان دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد در تهران (موضوع ماده ۶) به شرح زیر خواهد بود :
۱ـ رئیس دفتر (سطح ۵)
۲ـ کارشناس اسکان بشر (متخصص زلزله) (سطح ۳)
۳ـ کارشناس برنامه (کارمند اطلاع رسانی)
۴ـ دستیار رئیس
۵ ـ راننده
۶ ـ کارمندان تأمین شده توسط وزارتخانه ها و نهادهای داخلی کشور جمهوری اسلامی ایران اعم از دولتی و مقامات محلی و مردم نهاد ، کارمندان حرفه ای دون پایه تأمین شده توسط کشورها و سازمانهای علاقمند و نیز کارآموزان داخلی و خارجی.
پیوست ۲
راههای پرداخت کمک دولت به زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد
نحوه پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار دلار توسط دولت به زیستگاه (هبیتات) طی پنج سال به یکی از سه روش زیر خواهد بود :
۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی به مدت پنج سال، سالانه مبلغ پانصد هزار دلار برای هر سال میلادی را قبل از موعد سر رسید (پنجم ماه ژوئن برابر با ۱۵ خرداد هر سال) و حداکثر  تا پانزدهم ماه می میلادی (برابر با ۲۵ اردیبهشت) همان سال به حساب دلاری نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت امور خارجه  واریز خواهد نمود تا وزارت امور خارجه مبلغ مزبور را به طرق مقتضی و با در نظر گرفتن زمان،  شرایط، و هزینه های بانکی لازم برای عملیات انتقال از مبدأ تا مقصد (که توسط وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می گردد)، به حساب دلاری اعلام شده برنامه اسکان بشر ملل متحد (زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد) واریز نماید.
۲ـ وزارت مسکن و شهرسازی به مدت پنج سال، سالانه معادل ریالی مبلغ پانصد هزار دلار برای هر سال میلادی را براساس نرخ مبادله ماهیانه سازمان ملل متحد به علاوه نرخ کمیسیون نقل و انتقال بر اساس فهرست جهانی قیمتهای سازمان ملل متحد برای هر سال میلادی را قبل از موعد سررسید (پنجم ماه ژوئن برابر با ۱۵ خرداد هر سال) و حداکثر تا پانزدهم ماه می میلادی (برابر با ۲۵ اردیبهشت) همان سال پس از کسب موافقت برنامه عمران ملل متحد (یو.اِن.دی.پی) در تهران به حساب ریالی آن برنامه واریز خواهد نمود تا بدون فوت وقت معادل دلاری مبلغ مزبور به حساب دلاری اعلام شده زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد واریز گردد.
۳ـ وزارت مسکن و شهرسازی به مدت پنج سال، سالانه مبلغ پانصدهزار دلار برای هر سال میلادی را قبل از موعد سر رسید (پنجم ماه ژوئن برابر با ۱۵ خرداد هر سال) و حداکثر تا پانزدهم ماه می میلادی (برابر با ۲۵ اردیبهشت)  همان سال به هر شیوه مقتضی مرضی الطرفین به حساب دلاری اعلام شده زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد واریز خواهد کرد.
تبصره ۱ـ در صورتی که امکان پرداخت دلاری برای دولت وجود نداشته باشد معادل یورویی مبلغ پانصد هزار دلار در هر سال میلادی براساس نرخ مبادله ماهیانه سازمان ملل متحد، با یکی از روشهای فوق به حساب یورویی زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد واریز خواهد شد.
تبصره ۲ـ تاریخ مبنای شروع پرداختها پنجم ژوئن ۲۰۰۹ میلادی (برابر با ۱۳۸۸/۰۳/۱۵ هجری شمسی) خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و دو پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جزئیات قانون
تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا