مصوبه درخصوص واگذاری اراضی

مصوبه  مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ هيئت وزيران در خصوص واگذاري اراضي مورد نياز اجراي طرح هاي  توسعه در زمينه عمران روستائي در مناطق محروم و توسعه نيافته.

سازمان مديريت  و برنامه ريزي كشور – وزارت جهاد كشاورزي – نهاد رياست جمهوري

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ بنا به پيشنهاد  شماره ۲۶۶۹۸/۰۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۹ وزارت جهاد  كشاورزي موافقت نمود :

بند (۴) تصميم نامه شماره  ۶۹۸۹۷/۳۴۳۶۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۱ به عنوان  بند (۵) تلقي  شده و متن زير  به عنوان  بند (۴) به تصميم نامه  ياد شده  اضافه مي شود :

“۴- وزارت جهاد كشاورزي اراضي مورد نياز  اجراي  طرح هاي  توسعه در زمينه  عمران روستائي  در مناطق محروم  و توسعه  نيافته استان را در چارچوب مقررات مربوط به ماده (۳۲) قانون  واگذاري اراضي  و بر اساس  درخواست  دستگاه هاي  اجرائي  ذيربط به متقاضيان و مجريان  اين طرح ها  واگذار نمايد.”
مصوبه درخصوص واگذاری اراضی.
پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهور