نامه درخواست ليست ساختمانها

نامه ۲۰۷۶ – ۱۳۷۷/۰۶/۲۸ مبني بر درخواست ليست ساختمانهاي ۶طبقه و بيشتر جهت کنترل آسانسور

شماره : ۸۱۱/۷۷۰۱۱۴۲۲

دبير اجرائي ستاد مرکزي و مدير کل شهر سازي و معماري

معاونين محترم شهرسازي و معماري مناطق ۱ الي ۲۰ و صدور پروانه مرکز.
به پيوست تصوير نامه شماره ۲۰۷۶ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۶ شرکت بازرسي , کيفيت و استاندارد ايران ارسال، خواهشمند است دستور فرماييد ليست مشخصات کليه ساختمانهاي ۶ طبقه و بيشتر که از تاريخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ تا پايان تير ماه سالجاري در آن منطقه صادر گرديده است را تهيه و جهت تحقق امر کنترل و کيفيت و رعايت مجموعه مقررات ايمني صنعت آسانسور در ساختمانهاي يادشده، در اختيار نماينده شرکت مزبور قرار گيرد.