لايحه اعتبار خزانه شهرداری

لايحه قانوني راجع به مانده استفاده نشده اعتبارموضوع لايحه قانوني اجازه پرداخت معادل ريالي مبلغ يك صد ميليون دلار از حساب ۶ خزانه بشهرداري تهران.

شماره ۱۲۵۲۸ – ۱۳۵۹/۰۲/۲۷

سازمان برنامه و بودحه

لايحه قانوني راجع به مانده استفاده نشده اعتبارموضوع لايحه قانوني اجاره پرداخت معادل ريالي ميلغ يكصدميليون دلارازحساب ۶خزانه بشهرداري تهران كه درجلسه ۱۳۵۹/۰۲/۰۹ به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است پيوست ابلاغ مي گردد.

ماده واحده ـ بسازمان برنامه وبودجه اجازه داده مي شود كه مانده استفاده نشده اعتبار موضوع لايحه قانوني اجازه پرداخت معادل ريالي مبلغ يكصد ميليون دلار از حساب ۶ خزانه به شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۱۴ راباتوجه به پيشرفت كاردرقالب بودجه مصوب مربوط ازمحل اعتبارات رديف هزينه هاي خاص دستگاههاي اجرايي بودجه سال جاري كشور تخصيص داده و پرداخت گردد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران