آييننامه ۶ خانه‌های سازمانی

‌اصلاح تبصره‌اي به عنوان تبصره ۶ به ماده ۴ آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني.

مورخ : ۱۳۶۶/۱۰/۱۱

‌متن زير به عنوان تبصره ۶ به ماده ۴ آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني (‌مصوبه ۷۶۳۵۸ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۰) اضافه گردد.

‌تبصره ۶ : ‌پنجاه درصد حق استفاده ماهانه استفاده‌كنندگان از خانه‌هاي سازماني واقع در مناطق محروم و روستايي (‌طبق فهرست مناطق محروم منتشره از طرف وزارت ‌برنامه و بودجه) حداكثر هشت هزار ريال در ماه بخشوده مي‌شود.
‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير