رأی اصراری شماره‏ ۶

رأی اصراری شماره‏ ۶ ردیف ۷۹/۳

رأی اصراری شماره‏ ۶-۱۳۷۹/۰۲/۲۷ ردیف ۷۹/۳ هیأت عمومی بدین شرح است :

«نظر به این‏که وقفیت عنوانی است طاری،برای اثبات آن دلیل کافی‏ لازم است صرف اشاره به وقفیت در سند اجاره و یا شهادت شهود به‏ نحوی که در پرونده منعکس است کافی بر احراز و تحقق وقف نمی‏باشد.

به علاوه تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به‏ عنوان مالکیت مؤیدا به ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف به عنوان‏ مالکیت،دلیل مالکیت است خلاف ادعای وقفیت را محرز می‏دارد.

مضافا به این‏که عمل به وقف به اثبات نرسیده است.علی هذا،دادنامه‏ تجدیدنظر خواسته به اکثریت آراء نقض می‏شود».
رأی اصراری شماره‏ ۶ ردیف ۷۹/۳