آراء کمسیون ماده ۵۶

آراء كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع قطعي است و در حدود ماده ۱۱ قانون عدالت اداري قابل شكايت و اعتراض است.

نظريه شماره : ۵۶۷۴/۲۶-۱۳۶۲/۱۱/۰۷

سئوال : آيا دادگاههاي دادگستري ميتوانند به اعتراض اشخاص بر آراء ميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع رسيدگي نمايند يا نه؟

آراء کمسیون ماده ۵۶ :

نظر مشورتي اداره حقوقي شرح زير است :

برابر قسمت اخير ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۲۲ تصميمات كميسيون قطعي است.

چنانچه قانون مذكور نسخ هم بشود تاثيري در آراء و تصميمات قبلي ندارد مگر آنكه در قانون جديد در اين مورد حكمي مقررشود و ليكن احكام قطعي مورد اشاره فقط در حدود ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري و ساير مواد مربوطه قابل شكايت و اعتراض است.
آراء کمسیون ماده ۵۶ :
مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مسائل مدني از سال ۱۳۵۸ به بعد.
تهيه و تنظيم : غلامرضا شهري، امير حسين آبادي.
ناشر : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.