رقبه مورد ادعا موضوع راي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع در مالكيت قهري دولت بوده است لذا خوانده محكوم به خلع يد از آن مي شود

تاريخ رسيدگي ۸/۳/۶۸
شماره دادنامه ۲۱۲/۲۱
شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در ۴/۴/۶۲ سرجنگلداري كل منطقه نوشهر بخواسته ۶۳۱۰ ريال بهاي مال از بين رفته و خلع يد قطعه تجاوزي مقوم به … /۲۵۰ريال بطرفيت آقاي (الف ) فرزند(ب ) دادخواستي بدادگاه عمومي تنكابن تسليم و توضيح داده طبق پرونده كلاسه ۶۱/۱۰۵۰ دادسراي انقلاب اسلامي تنكابن خوانده ضمن تجاوز باراضي ملي شده مقداري درخت بارزش فوق رابنفع خود قطع كرده از حيث جزائي مشمول عفو گرديده و قطعه تجاوزي در تصرف وي بوده رفع تجاوز مصرحه در تبصره يك ماده ۵۵ اصلاحيه قانون حفاظت بهره برداري از جنگلها و مراتع بلحاظ انحلال گارد عملي نشده دادگستري كه اصلاحيه قانون حفاظت بهره برداري از جنگلها و مراتع بلحاظ انحلال گارد عمل ينشده دادگستري كه مرجع عام تظلمات است باستناد پرونده فوق و عنداللزوم معاينه و تحقيق محلي رسيدگي و صدور حكم بمحكوميت خوانده بشرح خواسته را خواستار مي باشد كه با ثبت بكلاسه ۶۲/۵۰۶ در شعبه اول وقت رسيدگي تعيين در موعد نماينده معرفي خواهان حاضر و خوانده لايحه اي نفرستاده و حاضر نشده پرونده استنادي مورد مطالبه وملاحظه و منعكس در پرونده شده براي اينكه تشخيص شود كه رقبه مورددعوي واقع در اراضي ملي شده است يا خير دادگاه قرار معاينه و تحقيق محلي بنظر كارشناس قا قيود و جهاتي صادر و كارشناس بقيد قرعه انتخاب شده و دستور داده شده كه در روز اجراي قرار نقشه و پرونده مربوط باراضي ملي نارنجدارين همراه بوده باشد دادرس وقت بامعيت كارشناس و نماينده خواهان كه خوانده نيز در محل بوده و اظهار به تمسك زار بودن قطعه اي وآباد كردن آن اوالي انقلاب نموده قرار صادره را اجراء و كارشناس نظريه خود را كه بشماره ۹۹۵۱۸/۱۱/۶۶ ثبت است تسليم نموده متعاقب آن دادگاه بعنوان حقوقي يك دادنامه شماره ۶۷/۱۲ راملخصا" صادرنموده كه بحمايت پرونده ۶۱/۱۰۵۰ دادسراي انقلاب اسلامي تنكابن ومعاينه و تحقيق محلي كه خوانده در معاينه محلي اقرار نموده قطعه مورد دعوي را در اوايل انقلاب آباد كرده ديگران كرده اند او هم نموده و نيز بحكايت پرونده مزبور و اظهارات نماينده مذكور بهاي مال از بين رفته وصول گرديده كرده اند او هم نموده و نيز بحكايت پرونده مزبور و اظهارات نماينده مذكور بهاي مال از بين رفته وصول گرديده فلذا در قسمت مطالبه وجه خواسته شده به بي حقي خواهان دادگاه راي اعلام مي نمايد و در قسمت خلع يد نظرا" بنظريه كارشناس مصون از اعتراض طرفين كه رقبه مورد ادعاي خواهان بمساحت ۱۳۱۰ مترمربع (با محدوده مشخص در راي بر طبق نظريه كارشناس ) موضوع راي ۱۰/۱۰/۵۴ كميسيون ماده ۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور كه در مالكيت قهري دولت بوده بمحكوميت خوانده بر خلع يد بميزان مرقوم راي صادر و نسبت بمازاد از آن رد ادعا را اعلام مي كندپس از ابلاغ آقاي (الف ) دادخواست تجديدنظر تسلمي مي نمايد بعنوان اينكه ملك مورد دعوي موروثي پدري او و بالغ بر بيست سال درتصرف اش بوده و غرس درختان مركبات به قدمت ۲۰ سال مويد ادعاست بنظريه كارشناس اعتراض دارد. پس از وصول پاسخ ازاداره خواهان پرونده بديوانعالي كشور واصل و باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس از قرائت گزارش آقاي ۰۰ و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
با توجه بمحتويات پرونده و استدلال دادگاه ودلايل و اظهارات خوانده درجلسه اجراي قرارمورخ ۷/۱۱/۱۳۶۶حكم بشماره ۶۷/۱۰۱۲/۱/۱۳۶۷ دادگاه حقوقي يك تنكابن مخالفتي با قانون و موازين شرعي ندارد به استناد بند(ب ) ماده ۱۰ قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها تاييد مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸ ، چاپ اول
۱۵۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *