تعیین تکلیف اراضی ماده ۵۶

خواست تجديد نظر از راي هيات موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلهاي و مراتع از دعاوي غير مالي محسوب است.

تعیین تکلیف اراضی ماده ۵۶ :

سوال با توجه به اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳ مرجع رسيدگي به اعتراضات آراء صادره از ناحيه هيات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگها ومراتع چه مرجعي است؟ و آيا دعوي مذكور مالي است ؟

شماره و تاريخ نظريه : ۸۱۶۱/۷-۱۳۷۳/۱۲/۱۶

تعیین تکلیف اراضی ماده ۵۶ :

نظريه اداره حقوقي :

مرجع تجديد نظر از آراء صادره از ناحيه هيات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون جنگها و مراتع كشور دادگاه حقوقي يك بوده و در جاهايي كه دادگاه عمومي تاسيس شده است دادگاه عمومي ميباشد كه كميسيون مذكور در حوزه قضائي آن انجام وظيفه مينمايد اين دعوي هم غير مالي است .

تعیین تکلیف اراضی ماده ۵۶ :
مرجع : كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در رابطه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب.
تهيه و تنظيم : غلامرضا شهري، سروش ستوده تهراني، محمد هاشم صمدي اهري از انتشارات كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، زمستان ۱۳۷۴