تصميم كميسيون ماده ۵۶ كه مستند دعوي جنگلداري است مورد اعتراض قرار نگرفته تا رسيدگي به آن در صلاحيت هيئت پيش بيني شده و ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي … باشد. موضوع درصلاحيت عام مراجع دادگستري است

تاريخ رسيدگي ۲۶/۴/۶۹
شماره دادنامه ۳۳۸
شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ ۴/۱۲/۶۶ جنگلداري شهرستان همدان دادخواستي بخواسته خلع يد از/۱۰۵۰ مترمربع از انفال عمومي و وصول مبلغ ۴۷۲۵ ريال خسارت بطرفيت خانم (الف ) تسليم دادگستري همدان نموده و بخلاصه با پيوست كردن فتوكپي تصميم مورخ ۱۱/۳/۴۸ كميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع كشور مراتع عمومي قريه عباس آباد گنجنامه داراي پلاك ۱و۲ واقع در بخش مركزي ملي گرديده وطي راي مورخ ۱۱/۳/۴۸ كميسيون موضوع ماده ياد شده با رد اعتراضات با رعايت مستثنيات قانوني قطعي شده است كه خوانده بدون مجوز/۱۰۵۰ مترمربع از اراضي ملي شده را تصرف و بميزان خواسته به آن خسارت وارد نموده است و از دادگاه درخواست رسيدگي و صدور حكم را بشرح خواسته تقاضا دارد. پرونده به شعبه چهارم حقوقي ۲ ارجاع بكلاسه ۶۶/۷۲۴۱ ثبت در جريان رسيدگي قرار گرفته و دادگاه با ارجاع امر بكارشناس و اجراي آن سرانجام در تاريخ ۱۱/۹/۶۸ مستندا" به تبصره ۵ قانون تعيين تكليف اراضي موضوع ماده ۵۶قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۶۷ قرار عدم صلاحيت خود را باعتبار صلاحيت هيئت موضوع قانون مرقوم صادر نموده كه با ارسال پرونده به مرجع مربوطه طي شماره ۱۶۱/۵۶/۳۰۲/۱۰/۶۸ بامضاء معاون امورمعاون امور اراضي و دبير هيئت تعيين تكليف اراضي مورد اختلاف موضوع اجراي ماده ۵۶ پرونده به دادگاه اعاده شده و استدلال گرديده كه اراضي موضوع پروده داخل محدوده شهر مي باشد در حاليكه وظائف هيئت مربوط به خارج از محدوده شهر مي باشد كه دادگاه بتاريخ ۲۷/۱/۶۹ بعنوان وقوع اختلاف در امر صلاحيت پرونده را بديوانعالي كشورارسال نموده كه بكلاسه بالا ثبت باين شعبه ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
تصميم كميسيون ماده ۵۶ قانون اصلاحي حفاظت از جنگلها و مراتع كشور كه مستند دعوي جنگلداري شهرستان همدان مي باشد مورد اعتراض قرار نگرفته تا رسيدگي به آن در صلاحيت هيئت پيش بيني شده درماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع باشد. و در وضع با بقاء اعتبار تصميم كميسيون مزبور رسيدگي بدعوي در صلاحيت عام مراجع دادگستري است بنابراين با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي ۲ همدان و مستندا" بماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي بدادگاه مزبور ارسال مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸ ، چاپ اول
۱۵۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *