رای ماده ۵۶ قانون حفاظت

ادعای موجود بودن رای کمسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت.

كلاسه پرونده : ۵/۶۴۷۶/۲۲

شماره دادنامه : ۵۹۳/۲۲    تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۰/۱۰/۰۵

رای ماده ۵۶ قانون حفاظت.

تجديدنظرخواه : اداره كل زمين شهري استان …

تجديدنظرخوانده : آقاي ((الف))

تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره ۶۵۸۲/۱۲/۷۰ شعبه اول دادگاه حقوقي يك …

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور.

هيئت شعبه : آقايان …

رای ماده ۵۶ قانون حفاظت :

خلاصه جريان پرونده :

تجديدنظرخوانده دادخواستي در تاريخ ۱۳۷۰/۰۴/۱۶ به پيوست فتوكپيهاي نظريه هيئت قضاييه و قولنامه به طرفيت تجديد نظرخواه و (هيئت مندرج در ماده ۱۴۷ قانون ثبت) و آقاي ((ب)) و آقاي ((ج)) به خواسته اعتراض بر نظريه ۶۸۴۵۰ هيئت مندرج در ماده ۱۴۷ قانون ثبت بشرح مندرج پرونده ۷۰۲۶ شعبه اول دادگاه حقوقي يك … و اخطار رفع مربوط به آن به دادگاه تسليم نموده اظهار كرده است :

به راي شماره … صادره از هيئت عليه اينجانب و له خواندگان معترضم زيرا ملك مزبور گرچه ظاهرا” مشاع است ولي در حقيقت في ما بين شركاء ملك مجزي شده زمين مجزي شده اينجانب داراي ابعاد معين و مدت ده سال است كه حصاركشي، سپس غرس اشجار شده در حال حاضر باغ مشجر و سرسبز است.

تمام شركاء به اين امر راضي بودند كه اين قسمت ملك اينجانب به شماره ۲ فرعي از ۱۲۶۲ بخش ۵۰۰۰ است اطرافش زمين موات وجود ندارد. نظر كارشناس مورد قبول اينجانب نيست. اداره زمين شهري … بيمورد آن را موات اعلام كرده و زمين اينجانب شامل قسمت ادعايي ملي شده نيست.

رای ماده ۵۶ قانون حفاظت :

تقاضاي فسخ راي مورد اعتراض و راي مقتضي به شرح قونامه دارم. دادگاه پس از رفع نقص خواهان از دادخواست و تعيين وقت و دعوت طرفين به دعوي مزبور رسيدگي نموده راجع به جلسه دادرسي ۱۳۷۰/۰۸/۱۱ تلگرافي از آقاي ((ج)) واصل كه با اعلام سابقه زمين مزبور علاوه نموده در سال ۱۳۵۶ پس از مجزي شدن سي هزار مترمربع از اراضي مزبور و تقسيم به قطعات در نتيجه ۲ هزار مترمربع از ۴ هزار مترمربع (قطعه ۳) مشاعا” به آقاي ((ب)) فروخته شده و صدور سند مالكيت آن منوط به تاييد وي و اظهارنظر كارشناس ثبت اسناد و صدور حكم دادگاه مي باشد.

در جلسه مزبور دادگاه نماينده اداره زمين شهري اعلام داشته با توجه به هيئت محترم رسيدگي به موضوع ماده … و ابلاغ شماره …. نظر به اينكه اراضي فوق در محدوده پلاك ۲ فرعي از ۱۲۶۲ بخش ۵۰۰۰ طبق آگهي ۱۲۷۸۶۱/۱۰/۵۶ در اجراي ماده ۵۶ (قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور) ملي اعلام شده و يك برگ فتوكپي راي كميسيون مزبور را تقديم مي دارم و تقاضاي صدور حكم مي نمايم.

در پايان جلسه دادرسي مزبور ۱۳۷۰/۰۸/۱۱ دادگاه به دفتر مقررداشته سوابق از اداره ثبت خواسته شود و پاسخ واصله وارده به شماره … به خلاصه حاكي است به علت تصويب قانون جديداصلاحي مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت هيئتهاي مندرج در ماده ۱۴۷ اصلاحي سال ۶۵ منحل شده و هيئت مزبور ذينفع در قضيه نبوده كه عليه او در دادگاه دادخواست داده شود. پرونده حاكي است در جلسه بعدي ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ دادگاه با ملاحظه لايحه مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۰۱ آقاي ((ج)) احد از خوانده و استماع مدافعات آقاي ((د)) نماينده اداره زمين شهري كه به خلاصه حاكي است همان طوري كه در نظريه هيئت حل اختلاف كميسيون ماده ۱۴۷ نيز عنوان شده اراضي مورد ادعا جزئي از اراضي ملي شده بود و فروشنده كه خواهان مدعي خريداري از وي مي باشد مالكيتي نسبت به پلاك مورد ادعا نداشته وملك دولت را فروخته ، در همين جلسه تقاضاي خلع يدوي را مي نمايم .

رای ماده ۵۶ قانون حفاظت :
دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور كه به رد دعوي خواهان بوده طبق نظريه مورخه ۶۵۸۲/۱۲/۷۰ طرح دعوي خواهان را به طرفيت هيئت مزبور و اداره زمين شهري فاقد وجاهت قانوني اعلام و با احراز وقوع بيع اظهارنظر به فسخ راي كميسيون و صدور سندمالكيت به نام خواهان نموده كه پس از ابلاغ آن بشرح محتويات پرونده سپس طبق دادنامه ۶۵۸۲/۱۲/۷۰ به لحاظ اينكه پرونده حكايتي از ورود اعتراض به نظر نمي رسد حكم به فسخ راي كميسيون موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت و صدور سند مالكيت به نام خواهان دعوي نسبت به مورد خريداري شده قطعه زمين پلاك ۲ فرعي از ۱۲۶۲ بخش ۵۰۰۰ صادر كرده كه پس از ابلاغ و تجديدنظرخواهي مزبور پرونده به ديوان عالي كشور و اصل وبه شعبه ۲۲ ارجاع شده است (علاوه مي شود از محتويات پرونده واصله از اداره ثبت … كه نامه آن به شماره … وارد و ثبت شده و سپس بارفع نياز از آن به اداره ثبت اعاده گرديده خلاصه به صورتجلسه دادگاه منعكس نگرديده است).
خلاصه تجديدنظرخواهي اداره زمين شهري استان … اين است كه هيئت مذكور به دليل اختلاف در مالكيت فروشنده اوليه ومحدوده پلاك مورد ادعا (۲ فرعي ۱۲۶۲) كه در شرقي اراضي موات دولتي راموردتجاوز قرار داده و پرونده در محاكم مطرح و (مورد) رسيدگي مي باشد تا صدور حكم قطعي درخواست تجديدنظرخوانده را رد نموده تجديدنظرخواه در دنباله اعتراض مزبور با ادامه شرح و توضيحات خود درخواست فسخ دادنامه مزبور را كرده است. ضمنا” علاوه كرده نظريه دادگاه بدان اداره ابلاغ نشده است. از تجديدنظرخوانده نيز لايحه رسيده طي شرحي تقاضاي رد دعوي تجديدنظرخواه را نموده لوايح طرفين هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد.
رای ماده ۵۶ قانون حفاظت :
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است . پس ازقرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و مشاوره چنين راي مي دهند :
((بسمه تعالي. اعتراضات تجديدنظرخاه بردادنامه تجديدنظرخواسته وارد است زيرا با ادعاي موجود بودن راي كميسيون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور بشرحي كه در لايحه معترض عنوان شده ديگر نمي توان تصرفات را منشاء مالكيت وي قرارداد و چون دادگاه به اين مراتب توجه ننموده و هيچ گونه اقدامي جهت كشف واقعيت امر به عمل نياورده و چنانچه وجود راي مبني بر ملي بودن پلاك محل بحث محق بوده باشد مالكيت انتقال دهندگان به خواهان موقعيت قانوني نداشته فلذا دادنامه صادره نقض و رسيدگي مجددبه شعبه ديگر ارجاع مي گردد.))
رای ماده ۵۶ قانون حفاظت :
مرجع : كتاب آراي ديوان عالي كشور در امورحقوقي ۳ قانون تجارت، احوال شخصيه، شناسنامه، ادله اثبات دعوي، احكام حكومتي، توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه تاليف يداله بازگير، انتشارات ققنوس، چاپ اول، سال ۱۳۷۷