قابلیت اجرای قانون سال ۵۶

قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ در چه شهر و يا شهرستان هايي قابل اجرا است و آيا در صورت صدور آگهي اجراي آن قا نون  توابع آن شهرها و يا شهرستان ها نيز شامل آن قانون خواهند شد يا خير؟

نظريه شماره : ۹۱۶۴/۷ – ۱۳۷۷/۱۲/۱۶

شماره پرونده : ۱/۲۹/۱۹۴۹/۷۷

قابلیت اجرای قانون سال ۵۶ :

سئوال :
قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ در چه شهر و يا شهرستان هايي قابل اجرا است و آيا در صورت صدور آگهي اجراي آن قانون توابع آن شهرها و يا شهرستان ها نيز شامل آن قانون خواهند شد يا خير؟

قابلیت اجرای قانون سال ۵۶ :

جواب : در آگهي مربوط به اجراي قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ چنان چه توابع هر شهرستان نيز مورد نظر باشد در آگهي تصريح مي گردد بنابراين چنان چه در آگهي كلمه (شهرستان) به كاربرده شده باشد معني عرفي آن كه همان شهر است مورد نظر بوده و شامل توابع آن نيست و در هر شهر نيز در تمامي مناطقي كه جزء محدوده قانوني آن شهر باشد اين قانون لازم الاجراء خواهد بود.

در مورد حسين آباد يا منطقه صنعتي كهريزك يا هر محل ديگري كه ترديد باشد جزء محدوده قانوني شهر مورد نظر هست يا خير؟ بايد از شهرداري مربوطه استعلام شود و چنان چه محل مذكور خارج از شهر باشد از دفتر برنامه ريزي و بودجه و تشكيلات دادگستري بايد استعلام گردد.
قابلیت اجرای قانون سال ۵۶ :
مرجع :
ماهنامه دادرسي ، انتشارات سازمان قضائي نيروهاي مسلح ، شماره ۷ سال سوم آذر و دي ماه ۱۳۷۸