لايحه شركتهای آب منطقه ای

لايحه قانوني مربوط به شمول مقررات شركتهاي آب منطقه اي تابع وزارت نيرو در مورد كارمندان شهرداريها كه در اجراي قانون تشكيل شركتها تامين و توزيع آب و تاسيسات فاضلاب شهرها مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۹ به شركتهاي آب منطقه اي وزارت نيرو منتقل شده يا مي شود.

شماره ۵۴۷۶۸ – ۱۳۵۸/۰۶/۲۰

وزارت نيرو

ماده واحده ـ كارمندان شهرداريهاي كه در اجراي قانون تشكيل شركتهاي تامين و توزيع آب و تاسيسات فاضلاب شهرها مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۹به شركتهاي آب منطقه اي تابع وزارت نيرو منتقل گرديده يا مي گردند.
از لحاظ مقررات استخدامي و بازنشستگي مشمول مقررات مورد عمل كارمندان شركتهاي مزبور بوده كسور بازنشستگي اين قبيل كارمندان كه به صندوق بازنشستگي شهرداريها واريز شده يا بشود كه به بهره متعلقه به حساب مزبور نزد سازمان تامين اجتماعي انتقال مي گردد.
نخست وزير