قانون اعتبارات جهاد سازندگی

قانون اصلاح تبصره ۵۴ بودجه ۱۳۶۳ در خصوص اعتبارات جهاد سازندگی.

‌ماده واحده – تبصره ۵۴ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۶۳ در خصوص مصرف اعتبار سال۶۳ وزارت جهاد سازندگی موضوع تبصره ۲۴ قانون‌ فوق به ترتیب ذیل اصلاح می‌شود :

‌به بند ۳ ردیف د، بندهای الف و ب به شرح ذیل الحاق می‌گردد :

‌الف – معاملات بیش از ۵ میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر جهاد سازندگی یا مقامات مجاز از طرف او.

ب – معاملات بیش از ۵۰ میلیون ریال به تأیید و مسئولیت وزیر جهاد سازندگی.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه ۱۳۶۳/۰۳/۰۵ با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب‌ مجلس شورای اسلامی رسید.
نسخ به دلیل استناد به قانون بودجه و سنواتی بودن ان و با انقضاء سال نسخ ضمنی شده است