با اين كه نسبت به كل اراضي موردتقاضاي ثبت حسب گزارش موضوع در هيئت سه نفري جريان داردتشخيص اين كه يك قسمت ازآن اراضي كه معترض در نتيجه اعتراض به ثبت به دست آورده است ازشمول بند(ز)خارج مي شوديانه هيئت مزبورخواهدبود
راي شماره : ۴۸۲ – ۱۹-۰۵-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
عده اي تقاضاي ثبت زميني راكردندوسپس آن رابه سه نفرفروختند.آگهي نوبتي منتشرشدزيداعتراض كردودادگاه دعوي رابه داوري ارجاع وداوركه حق صلح داشت هفتادهزارمترازموردتقاضاراصلحاًملك معترض دانست .سند مالكيت درقسمتي صادرشدولي در۷۰۰۰۰مترمذكورسندمالكيت صادرنگرديد.
دادخواست اعتراض نسبت به همه موردتقاضابه هيئت سه نفري داده شد(متصالح ۷۰۰۰۰مترجزخواندگان نبوده است )كه تحت رسيدگي است .متصالح مذكورسهم خودرابه ديگري فروخت كه صدورسندمالكيت آن راتقاضادارد.صلح داوردرموردهفتادهزارمترپيش ازتاريخ مذكوردرماده ششم قانون اراضي دولت وشهرداري ها(مصوب ۱۳۳۹)است ولي فروش آن ازطرف متصالح به ثالث بعدازآن است .اين سوال دربين است كه صلح مذكوراثرنقل وانتقال رادارد؟ اگرچنين باشدفروش بعدي هم طبق ذيل ماده شش مذكورنافذاشت .
راي مورخ ۱۹-۵-۴۷شورا:
(بااين كه نسبت به كل اراضي موردتقاضاي ثبت حسب گزارش موضوع در هيئت سه نفري جريان داردتشخيص اين كه يك قسمت ازآن اراضي كه معترض در نتيجه اعتراض به ثبت به دست آورده است ازشمول بند(ز)خارج مي شوديانه هيئت مزبورخواهدبود).

* سابقه *

***
شرح – صلح مورددعوي رانمي توان ناقل مال دانست تامشمول مزاياي نقل وانتقال پيش ازتاريخ تقديم لوايح معهودبه مجلس سناباشدزيرامالكيت طرف مقابل معترض به ثبت محرزنبوده تاانتقال ازاوبه معترض بالتبع محرزگرددوآثارنقل وانتقال برصلح مذكورمترتب شود.صلح داورصلح حقوق احتمالي طرفين يايك طرف به ديگري است وصلح حقوق احتمالي منشااثري درصدر وذيل ماده شش مزبورنيست ودرحكم عدم انتقال است يعني تاانتقال محرزنشود آثارعدم انتقال قبل ازتاريخ تقديم لوايح به مجلس سنامترتب است وجواز صدورسندمالكيت خريدارازمتصالح (معترض )موقوف است براحرازواقعي نقل وانتقال پيش ازسال ۱۳۳۵وچون چنين چيزي احرازنشده شمول بند(ز)نسبت به بيع مبيع مذكورمحرزاست معذلك شوراوارداين بحث نشده وآن رادرصلاحيت هيئت سه نفري دانسته است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۰۸-۶۰۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *