صدور سند عادی

در صورتي كه خوانده در دادگاه به صدور سند عادي از ناحيه خود اقرار كند استناد دادگاه به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد برعليه خواهان مجوزي ندارد.

راي ديوان عالي كشور :

در صورتي كه خوانده در دادگاه به صدور سند عادي از ناحيه خود اقرار كند استناد دادگاه به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد بر عليه خواهان و در رابطه بين متداعيين مجوزي ندارد.

حكم شماره ۱۲۵۲-۲۸-۷-۲۶ شعبه ۴

مرجع :

مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)