سند مدرك دعوي ضمانت

راي ديوان عالي كشور :

درباره سند مدرك دعوي ضمانت

اگر موضوع سند مدرك دعوي ضمانت باشد برطبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت تنظيم اين قبيل اسناد در دفاتر ثبت الزامي است .

حكم شماره ۱۳۶۹-۱۳۳۰/۰۸/۲۷ شعبه ۴

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)