اجاره اموال منقول

عدم شمول ماده ۴۶ قانون ثبت بر اجاره اموال منقول

اجاره اموال منقول مشمول ماده ۴۶ قانون ثبت نيست.

اجاره اموال منقول :

راي ديوان عالي كشور :

ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاك ناظر به معاملاتي است كه راجع به اموال غيرمنقول باشد و شامل اجاره اموال منقول نخواهد بود.

حكم شماره ۱۷۰۶-۱۳۲۵/۱۰/۱۰ شعبه ۱
مرجع : مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
از سال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمد متين
اسفند ماه ۱۳۳۰