آییننامه حفاظت وبهره برداری

آيين نامه اجراي تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور (مصوب ۱۳۴۹ وزراي اقتصاد، دارايي و منابع طبيعي).

ماده ۱- صدور اجازه بهره برداري از معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن واقع در منابع مالي شده که سابقه بهره برداري نداشته باشد موکول به موافقت وزارت منابع طبيعي است وزارت اقتصاد تقاضاهاي واصله در اين مورد را به وزارت منابع طبيعي احاله و وزارت مزبور مکلف است پس از وصول نامه  وزارت اقتصاد مراتب را  بررسي و نظر خود را حداکثر تا يک ماه به وزارت اقتصاد اعلام نمايد.

ماده ۲-وزارت اقتصاد يک نسخه از پروانه هاي اکتشاف و بهره برداري از معادن طبقه ۲ را به وزارت منابع طبيعي ارسال خواهد داشت و بهره برداران معادن طبقه ۲ مکلفند مقررات وزارت منابع طبيعي را در مورد حفظ نباتات و اشجار جنگلي رعايت نمايد.

ماده ۳-در نقاطي که وزارت منبع طبيعي طرح جنگلداري و مرتعداري کلاً ويا بعضاٌ تعطيل شود و بهره بردار نتواند مستقيماً رضايت مجريان طرح را فراهم سازد موضوع به کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارت منابع طبيعي و اقتصاد احاله مي شود و نظر کميسيون براي طرفين قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره- وزارت اقتصاد در موقع صدور پروانه بهره بردار را متعهد خواد نمود که هر گونه خصارتي که از عمليات بهره برداري به طرح هاي جنگلداري ومرتع داري وارد شود بر اساس مواد ۳ و ۴ اين آيين نامه جبران نمايند.

ماده ۵-وزارت منابع طبيعي در نقاطي که بهره برداري از معادن در آن جريان دارد در صورتي که چراي دام با بهره برداري از معادن مباينت داشته باشد پروانه چراي دام به نام اشخاص صادر نخواهد نمود و اگر قبلاً پروانه اي صادر نموده باشند پروانه مزبور را به نقاطي که مخلّ به امر بهره برداري معادن نباشد تغيير مکان خواهند داد.
ماده ۶-بهره برداران معادن مکلفند از طريق وزارت اقتصادحق الارض و يا بهره مالکانه معادن واقع در منابع مالي را بنا به گواهي وزارت منابع به گواهي وزارت منابع طبيعي به ميزان سه درصد برابر آيين نامه بهره برداري از تاريخ تصويب اين آيين نامه به حساب وزارت منابع طبيعي واريز نمايد.
ماده ۷- پروانه هاي اکتشاف و بهره برداري که قبل از تاريخ تصويب اين آيين نامه صادر شده باشد معتبر بوده و از حيث اجراي بعدي تابع مقررات اين آيين نامه است.
تبصره- آيين نامه شماره ۹۴۱۱-۱۳۴۹/۰۶/۱۷ از تاريخ تصويب اين آيين نامه ملغي است.