الحاق آييننامه خانه‌ سازمانی

الحاق دو تبصره به مواد ۴ و ۹ آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني (مصوب ۱۳۷۵/۰۵/۰۱)

۱- عبارت زير به عنوان تبصره ۷ به ماده ۴ الحاق گردد.

(قضات دادگستري جمهوري اسلامي معادل ۶٫۵ درصد حقوق و مزاياي خود را بابت حق استفاده از خانه‌هاي سازماني كه توسط شوراي عالي قضايي‌ تهيه شده است پرداخت مي‌نمايند، مگر در مواردي كه مبلغ قابل پرداخت به عنوان حق استفاده از خانه‌هاي مذكور مطابق جدول ماده ۴ كمتر از ۶٫۵ درصد حقوق و مزاياي استفاده كننده باشند.)

۲-عبارت زير به عنوان تبصره با ماده ۹ الحاق گردد.

‌به تشخيص شوراي عالي قضايي، وديعه مذكور در اين ماده از قضات ساكن در خانه‌هاي سازماني دادگستري كه توسط شوراي عالي قضايي تهيه گرديده‌ است اخذ نخواهد شد.
لكن چنانچه در پايان مدت استفاده از خانه سازماني ساكن خانه بابت حق استفاده و هزينه‌هاي مربوط به مواد ۶ و ۷ و ۸ اين‌ آيين‌نامه بدهي داشته باشد، دستگاه پرداخت‌كننده حقوق موظف است بدهي مذكور را از حقوق و مزاياي بدهكار يك جا كسر و به حساب خانه‌هاي‌ سازماني مربوط واريز نمايد يا در اقساط ماهانه و حداقل سي هزار ريال در ماه.
‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير