آييننامه ۴ خانه‌های سازمانی

‌الحاق تبصره ۴ به ماده ۴ به آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني.

موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۴۷۶‌ اصلاحي.

تصويب‌نامه شماره ۷۶۳۵۸ ‌مورخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۰

‌تبصره ذيل به عنوان تبصره ۴ به ماده ۴ به آيين‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۴۷۶ اصلاحي تصويب‌نامه‌ شماره ۷۶۳۵۸ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۱۱ الحاق گردد.
‌تبصره ۴ – استانداران و فرمانداران به ترتيب معادل ۶% و ۳% حقوق و مزاياي خود را بابت حق استفاده از خانه‌هاي سازماني پرداخت مي‌نمايند.
‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير