رأی ۳۹۴ ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم تأمين اعتبار مسقط حق شاكي مبني بر دريافت مابه‌التفاوت پاداش پايان خدمت ناشي از ارتقاء شغلي نمي باشد (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۰۹/۲۹).

تاريخ : ۱۳۸۹/۱۰/۲۵                شماره هـ/۸۹/۶۳

تاريخ : ۱۳۸۹/۰۹/۲۹           شماره دادنامه : ۳۹۴             کلاسه پرونده : ۸۹/۶۳۲

رأی شماره ۳۹۴ ديوان عدالت اداری.

مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شکات : آقايان ۱ـ سيد عبداله سادات مدني ۲ـ علي‌اکبر وهمييان.

موضوع شکايت و خواسته : اعلام تعارض.

رأی شماره ۳۹۴ ديوان عدالت اداری :

گردشکار : شـکات به شرح درخواست‎ تقديمي اعلام داشتـه‎اند، شعب ۲ و ۴ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به موضوع پرداخت پاداش پايان خدمت ارتقاء شغلي بازنشستگان آموزش و پرورش آراء متفاوت و متناقضي صادر نموده‎اند، که به موجب آن، شـعبه دوم ديوان با صـدور دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۲، در پـرونده کلاسـه ۸۸/۵۰۱، حکم به ذي‎حق بودن شاکي صادر و شعبه چهارم به موجب دادنامه‎هاي شماره ۱۵۹۱ و ۱۵۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۶ و ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ در پرونده کلاسه‎هاي ۸۸/۷۳۲ و ۸۸/۷۸۲، حکم به رد شکايت صـادر کرده است. لذا با تـوجه به آراء مـعارض مذکور صدور رأي وحـدت رويه را خواستار گرديده‎اند. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد :

الف ـ شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۸/۵۰۱، موضوع شکايت آقاي مظاهر سالاري جزي، به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته الزام به پرداخت مابه‎التفاوت پاداش پايان خدمت ناشي از ارتقاء شغلي، طي دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۲، چنين انشاء رأي نموده است : نظر به اينکه با صدور احکام ذي‌ حق بودن نامبرده ثابت مي‎باشد و مطابق رأي وحدت رويه شماره ۳۳ـ ۳۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عدم تامين اعتبار مسقط حق نمي‎شود، بنابراين خواسته موجه است لذا حکم به ورود شکايت شاکي و الزام به پرداخت مطالبات صادر مي‎گردد.

رأی شماره ۳۹۴ ديوان عدالت اداری :

ب ـ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۸/۷۳۲، موضوع شکايت آقاي سيد عبداله سادات مدني، به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان (شهرستان بندر گز)، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت به مبلغ ۹۵۰/۶۱۶/۱۲ ريال، طي دادنامه شماره ۱۵۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۶، چنين انشاء رأي نموده است : با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‎عنه مبني بر اينکه نامبرده پاداش پايان خدمت خود را به طور کامل دريافت نموده است و درخواست فوق‎العاده ويژه ارتقاي شغلي را مي‎نمايد.

نظر بر اينکه فوق‎العاده مزبور منحصراً شامل ۶۵% از واجدين شرايط بوده است و نامبرده جزء ۶۵% قرار نگرفته است و سقف ۶۵% به موجب بخشنامه شماره ۲۵۳۹۱/۱۴۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۰۷ وزارت متبوع که در اجراي تصويب‎نامه جديد هيأت وزيران صادر گرديده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاريخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاريخ بازنشستگي شاکي در سال ۱۳۸۴ شکايت غير وارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.

رأی شماره ۳۹۴ ديوان عدالت اداری :
ج ـ شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۸/۷۸۲، موضوع شکايت آقاي علي‌ اکبر وهميياني، به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان گلستان، به خواسته پرداخت پاداش حسن خدمت (موضوع فوق‎العاده ارتقاء شغلي)، طي دادنامه شماره ۱۵۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۹، چنين انشاء رأي نموده است : با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‎عنه مبني بر اينکه نامبرده پاداش پايان خدمت خود را به طور کامل دريافت نموده است و درخواست فوق‎العاده ويژه ارتقاي شغلي را مي‎نمايد.
نظر به اينکه فوق‎العاده مزبور منحصراً شامل ۶۵% از واجدين شرايط بوده است و نامبرده جزء ۶۵% قرار نگرفته است و سقف ۶۵% به موجب بخشنامه شماره ۲۵۳۹۱/۱۴۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۸ وزارت متبوع که در اجراي تصويب‎نامه جديد هيأت وزيران صادر گرديده است عطف به ماسبق نخواهد شد و از تاريخ صدور آن به بعد قابل اجراء بوده است با التفات به تاريخ بازنشستگي شاکي در سال ۱۳۸۴ شکايت غير وارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
 رأي هيأت عمومي
رأی شماره ۳۹۴ ديوان عدالت اداری :
با توجه به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ مبني بر اينکه عدم تأمين اعتبار، مسقط حق مسلم شکات نبوده و حقوق ثابته مستخدمين را از بين نمي‎برد. ضمن احراز تعارض بين آراء شعبه چهارم و رأي شعبه دوم ديوان عدالت اداري، رأي شعبه دوم به شماره دادنامه ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ در حدي که عدم تامين اعتبار را مسقط حق شاکي ندانسته و حکم به ورود صادر کرده است، صحيح تشخيص و موافق مقررات اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظری 
منبع خبر : روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۹۲ (۲۸-۱۰–۸۹)